Prezidentūroje vyko pasitarimas viešojo saugumo klausimais
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­si­ti­ko su po­li­ci­jos, an­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nės „A­ras“, Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos ir Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) va­do­vais ir Vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tru  Ar­tū­ru Nor­ke­vi­čiu­mi bei ap­ta­rė vi­suo­me­nės sau­gu­mui ky­lan­čias grės­mes ir už vie­šą­jį sau­gu­mą at­sa­kin­gų tar­ny­bų par­eng­tį veik­ti kri­ti­nė­se ar ne­stan­dar­ti­nė­se si­tua­ci­jo­se, koor­di­nuo­tai rea­guo­ti į grės­mes ša­lies vi­du­je.

„Pas­ta­rų­jų die­nų įvy­kiai – gė­din­gi in­ci­den­tai ir ope­ra­ci­jos dėl ne­at­sa­kin­go gink­lo nau­do­ji­mo, anks­tes­ni in­ci­den­tai pa­sie­ny­je, žu­dy­nės Kra­žiuo­se ta­po tes­tais, ku­rie par­odė, kad vi­suo­me­nės sau­gu­mui ša­lies vi­du­je rei­kia dau­giau dė­me­sio, o par­ei­gū­nams kar­tais trūks­ta ge­res­nio par­eng­tu­mo, ži­nių ar įgū­džių, kaip elg­tis kri­ti­nė­se si­tua­ci­jo­se. Par­ei­gū­nai tu­ri už­ti­krin­ti žmo­nių sau­gu­mą, o ne kel­ti jiems grės­mę. Žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mas par­ei­gū­nais pri­klau­so nuo jų pro­fe­sio­na­lu­mo“, – sa­ko pre­zi­den­tė.

Pa­sak pre­zi­den­tės, bū­ti­na skir­ti dau­giau dė­me­sio ir lai­ko par­ei­gū­nų mo­ky­mams, pra­kti­niam ren­gi­mui, kri­zi­nių si­tua­ci­jų si­mu­lia­ci­joms, gink­lo ir stre­so val­dy­mui, mo­ty­va­vi­mui. Taip pat bū­ti­na iš nau­jo įver­tin­ti ir dar griež­čiau su­reg­la­men­tuo­ti su­lai­ky­tų­jų, nu­teis­tų­jų ar ad­mi­nis­tra­ci­nį areš­tą at­lie­kan­čių žmo­nių kon­vo­ja­vi­mo ir gink­lų lai­ky­mo bei nau­do­ji­mo tai­syk­les ir ypač griež­tai jų lai­ky­tis.

Į gat­ves pa­tru­liuo­ti iš­ėję po­li­ci­nin­kai, sie­ną sau­gan­tys pa­sie­nie­čiai, an­ti­te­ro­ris­ti­nes ope­ra­ci­jas vyk­dan­tys ar nu­si­kal­tė­lius kon­vo­juo­jan­tys par­ei­gū­nai – vi­si tu­ri ati­tik­ti aukš­čiau­sius pa­si­ren­gi­mo rei­ka­la­vi­mus. Žmo­nės, ku­riems pa­ti­kė­tas vi­suo­me­nės sau­gu­mas, tu­ri bū­ti ir at­rink­ti, ir par­eng­ti la­bai at­sa­kin­gai, nes nuo to pri­klau­so žmo­nių gy­vy­bės ir rim­tis vals­ty­bė­je, – ra­šo­ma Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Pre­zi­den­tė pa­brė­žia, kad ag­re­sy­vi kai­my­nys­tė ša­lies Ry­tuo­se, stip­rė­jan­ti mig­ra­ci­jos kri­zė ir nau­ja te­ro­riz­mo ban­ga Eu­ro­po­je rei­ka­lau­ja su­stip­rin­tą dė­me­sį skir­ti ne tik ka­ri­nei ša­lies gy­ny­bai, bet ir žmo­nių sau­gu­mui ša­lies vi­du­je. Pra­ei­tą sa­vai­tę ES vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trai nu­spren­dė to­liau stip­rin­ti iš­ori­nę ES sie­ną – mums tai sie­na su Bal­ta­ru­si­ja ir Ka­li­ning­ra­du. Tai nau­jos už­duo­tys VSAT. Įgy­ven­di­nant šias iš­va­das, bū­ti­nas ir pa­ti­kros su­stip­ri­ni­mas prie vi­daus sie­nos su Len­ki­ja.

Per šiuos me­tus ėmė­mės vi­sų rei­kia­mų prie­mo­nių ir esa­me ge­rai pa­si­ren­gę ka­ri­nei ša­lies gy­ny­bai. Ne pra­stes­nės par­eng­ties ir ge­bė­ji­mo rea­guo­ti pro­fe­sio­na­liai rei­kia ir į ga­li­mas kri­zes ša­lies vi­du­je. Pa­sak pre­zi­den­tės, įsi­se­nė­ju­sias prob­le­mas vie­šo­jo sau­gu­mo sri­ty­je ir at­sa­ko­my­bę tu­ri įver­tin­ti vi­si – ir tar­ny­bos, ir jų veik­lą koor­di­nuo­jan­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Žmo­nės ne­tu­ri abe­jo­ti vie­šą­jį sau­gu­mą už­ti­kri­nan­čių par­ei­gū­nų pro­fe­sio­na­lu­mu, o ki­lus kri­zei vals­ty­bei kri­zių val­dy­mo sis­te­ma tu­ri veik­ti ne­prie­kaiš­tin­gai – tam rei­kia in­teg­ruo­to ope­ra­ci­jų cen­tro ir nau­jo kri­zių val­dy­mo įsta­ty­mų.

Fi­nan­sa­vi­mas už vie­šą­jį sau­gu­mą at­sa­kin­goms tar­ny­boms au­ga, to­dėl bū­ti­na už­ti­krin­ti, kad šios lė­šos bū­tų skir­tos par­ei­gū­nų pa­si­ren­gi­mui ir kva­li­fi­ka­ci­jai to­bu­lin­ti. Ki­tą­met VRM įstai­goms fi­nan­suo­ti pa­pil­do­mai siū­lo­ma skir­ti be­veik 18 mln. eu­rų, iš jų be­veik 8 mln. eu­rų po­li­ci­jai. Lė­šas rei­kia nau­do­ti ra­cio­na­lia ir ypa­tin­gą dė­me­sį skir­ti par­ei­gū­nų ren­gi­mui. Nei di­des­nis fi­nan­sa­vi­mas, nei mo­der­nūs gink­lai ne­pa­dės, jei par­ei­gū­nai ne­bus de­ra­mai pa­si­ruo­šę dar­bui, da­rys ele­men­ta­rias klai­das, o esant rea­liai grės­mei ne­ge­bės rea­guo­ti.

At­si­sa­ko „kalašnikovų“

Po­li­ci­ja pra­ne­šė at­si­sa­kan­ti „Ka­laš­ni­ko­vo“ au­to­ma­tų, ku­rie par­ei­gū­nams bu­vo iš­da­lin­ti po iš­puo­lių Par­yžiu­je. „Pers­kirs­tė­me mak­si­ma­liai tu­ri­mą gink­luo­tę tam, kad at­si­sa­ky­tu­me ka­ri­nių gink­lų, tai yra „Ka­laš­ni­ko­vo“ au­to­ma­tų“, – žur­na­lis­tams Pre­zi­den­tū­ro­je sa­kė po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas. Jo tei­gi­mu, po­li­ci­nin­kai ir to­liau bus gink­luo­ti ki­tais au­to­ma­ti­niais gink­lais ir pis­to­le­tais.

Po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te L.Per­na­vas sa­kė, kad po­li­ci­ja pa­pil­do­mai in­ves­tuos į par­ei­gū­nų ren­gi­mą, mo­ky­mus, pa­si­ren­gi­mą rea­guo­ti į si­tua­ci­jas.