Prezidentūroje – „slaptieji“ darbuotojai
Sa­vo ofi­cia­lio­je in­ter­ne­to sve­tai­nė­je pre­zi­den­tū­ra skel­bia ne vi­sus ša­lies va­do­vės Da­lios Gry­baus­kai­tės tal­ki­nin­kus. Nu­ty­li­ma, kad Spau­dos tar­ny­bo­je triū­sia ne tik ofi­cia­liai nu­ro­do­mi pa­ta­rė­jai, spe­cia­lis­tai ir vie­na kon­sul­tan­tė, bet ir dar ke­li as­me­nys.

Lie­tu­vos pre­zi­den­tū­ra sa­vo tink­la­la­py­je nu­ro­do, kad vie­no­je gru­pių – Spau­dos tar­ny­bo­je – dar­buo­ja­si 12 žmo­nių, o Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas (VTD) skel­bia, kad čia jų – 16. Ban­dy­mas iš­siaiš­kin­ti, ku­ria in­for­ma­ci­ja de­rė­tų ti­kė­ti, LŽ ne­bu­vo leng­vas.

Gau­siau­sias skyrius

Iš VTD skel­bia­mos in­for­ma­ci­jos aki­vaiz­du, kad Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba pa­gal dar­buo­to­jų skai­čių ge­ro­kai len­kia ki­tus pre­zi­den­tū­ros pa­da­li­nius. Pa­vyz­džiui, Už­sie­nio po­li­ti­kos gru­pė­je dir­ba 9 as­me­nys, Tei­sės bei Eko­no­mi­nės ir so­cia­li­nės po­li­ti­kos gru­pė­se – po 8. Tuo me­tu Spau­dos tar­ny­bo­je yra 16 dar­buo­to­jų.

Šis skai­čius ir VTD tink­la­la­py­je nu­ro­do­mos šios gru­pės as­me­nų pa­var­dės ne­su­tam­pa su in­for­ma­ci­ja, skel­bia­ma ofi­cia­lio­je pre­zi­den­tū­ros in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. Čia ne­nu­ro­do­mi as­me­nys, ku­rie pa­gal de­par­ta­men­tui pa­teik­tus duo­me­nis yra įvar­di­ja­mi kaip kon­sul­tan­tai. Tai – Go­da Ba­cens­kie­nė, Gied­rius Su­rplys ir Min­dau­gas Nas­ta­ra­vi­čius. Į pre­zi­den­tū­ros skel­bia­mų dar­buo­to­jų są­ra­šą ne­pa­ten­ka ir kaip spe­cia­lis­tė įvar­di­ja­ma Bri­gi­ta Ku­li­kovs­kie­nė.

Po­ky­čių neatskleidė

LŽ krei­pė­si į pre­zi­den­tū­ros at­sto­vus ir pa­pra­šė pa­aiš­kin­ti, ko­dėl jos skel­bia­ma in­for­ma­ci­ja su VTD duo­me­ni­mis ne­su­tam­pa ir ku­riais skai­čiais rei­kė­tų ti­kė­ti. Taip pat tei­rau­ta­si, ka­da pre­zi­den­tū­ro­je at­si­ra­do va­di­na­mų­jų kon­sul­tan­tų par­ei­gy­bės ir kaip per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus ki­to Spau­dos tar­ny­bos dar­buo­to­jų skai­čius. Pra­šy­ta pa­tiks­lin­ti, ar VTD nu­ro­do­mi kon­sul­tan­tai pre­zi­den­tū­ro­je plu­ša vi­su eta­tu, ar yra ki­taip. Ga­liau­siai – ar mi­ni­mi as­me­nys pre­zi­den­tū­ro­je te­be­dir­ba.

„Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja ope­ra­ty­viai pa­tei­kia at­nau­ji­ni­mus Vals­ty­bės tar­nau­to­jų re­gis­trui, kai tik kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jų są­ra­še at­si­ran­da po­ky­čių. Pa­vie­niai ir lai­ki­ni są­ra­šo ne­ati­ti­ki­mai ga­li at­si­ras­ti dėl dar­buo­to­jų kai­tos ar­ba dėl dar­buo­to­jų as­me­ni­nių ap­lin­ky­bių, kai dėl san­tuo­kos kei­čia­ma pa­var­dė ar­ba iš­ei­na­ma mo­ti­nys­tės ar tė­vys­tės at­os­to­gų. Svetainėje pre­si­dent.lt yra nu­ro­dy­ti tų dar­buo­to­jų, ku­rie tie­sio­giai dir­ba su ži­niask­lai­da, kon­tak­tai“, – raš­tu į mi­nė­tus LŽ klau­si­mus at­sa­kė Spau­dos tar­ny­ba.

Pa­var­dę pa­si­kei­tė Spau­dos tar­ny­bos kon­sul­tan­tė Alek­sand­ra Ket­le­rie­nė (bu­vu­si Gu­dil­ki­na). Mo­ters pa­var­dė nu­ro­do­ma ir sve­tai­nė­je pre­si­dent.lt, ir VTD in­for­ma­ci­jo­je.

G. Su­rplys sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Lin­ke­dIn“ yra pa­skel­bęs, kad dir­ba pre­zi­den­tės kal­bų ra­šy­to­ju nuo 2012-ųjų, ir tei­gia jų par­ašęs dau­giau kaip 200.

M. Nas­ta­ra­vi­čius yra žur­na­lis­tas, poe­tas ir dra­ma­tur­gas, ku­riam šie­met bu­vo įteik­tas „Auk­si­nis sce­nos kry­žius“ už pje­ses „De­mo­kra­ti­ja“ ir „Man ne­tin­ka ta­vo kos­tiu­mas“. Jis LŽ in­for­ma­vo, kad pre­zi­den­tū­rai ne­be­tal­ki­na nuo šių me­tų rugp­jū­čio. O B. Ku­li­kovs­kie­nė, kaip tei­gia­ma, Spau­dos tar­ny­bo­je dir­ba kal­bos sti­lis­te.

Už pa­tei­kia­mus duo­me­nis neatsako

LŽ krei­pė­si ir į VTD, vie­šai skel­bian­tį su­ves­ti­nius duo­me­nis apie vals­ty­bės tar­nau­to­jų par­ei­gas ir vals­ty­bės tar­nau­to­jų sta­tu­są tu­rin­čius as­me­nis – jų skai­čių ir pa­sis­kirs­ty­mą pa­gal par­ei­gy­bių gru­pes, ka­te­go­ri­jas. Tai da­ry­ti de­par­ta­men­tą įpa­rei­go­ja Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­ti Vals­ty­bės tar­nau­to­jų re­gis­tro nuo­sta­tai.

Pra­šy­ta at­sa­ky­ti, ar VTD vie­ši­na­ma in­for­ma­ci­ja apie pre­zi­den­tū­ro­je dir­ban­čių as­me­nų skai­čių yra tiks­li ir kaip jis kei­tė­si. VTD at­sto­vė Eg­lė Kar­lo­nai­tė LŽ pa­tei­kė to­kį at­sa­ky­mą: „Pa­gal Vals­ty­bės tar­nau­to­jų re­gis­tro nuo­sta­tus už Re­gis­tro duo­me­nų pa­ti­ki­mu­mą (tei­sin­gu­mą) at­sa­ko Vals­ty­bės tar­nau­to­jų re­gis­tro tvar­ky­mo įstai­gos (vi­sos vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos ir įstai­gos), to­dėl dėl Jus do­mi­nan­čių užim­tų par­ei­gy­bių skai­čiaus po­ky­čio per pa­sku­ti­nius 3 me­tus Jums rei­kė­tų kreip­tis į kon­kre­čią Vals­ty­bės tar­nau­to­jų re­gis­tro tvar­ky­mo įstai­gą (šiuo at­ve­ju Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ją – aut.).“

Ne­vie­no­di standartai

Pre­zi­den­tū­rų, ne­ly­gu ko­kios vals­ty­bės, vie­šu­mo stan­dar­tai yra skir­tin­gi. Pa­vyz­džiui, Lat­vi­jos pre­zi­den­tū­ra, kaip ir Lie­tu­vos, sa­vo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je var­di­ja ne vi­sų dar­buo­to­jų pa­var­des. Es­ti­jos pre­zi­den­tū­ros sve­tai­nė­je ang­lų kal­ba ga­li­ma ras­ti ne tik kan­ce­lia­ri­jos se­kre­to­rių, re­fe­ren­tų, kon­sul­tan­tų, bet ir so­di­nin­ko, vir­tu­vės še­fo, kiem­sar­gio, šei­mi­nin­kės (tvar­ky­to­jos) pa­var­des.

LŽ jau ra­šė, kad Lie­tu­vos pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jo­je dir­ba be­veik tris­kart dau­giau žmo­nių nei Lat­vi­jos ir Es­ti­jos. D. Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jų skai­čius pen­kis-sep­ty­nis kar­tus vir­ši­ja kai­my­nių ša­lių va­do­vų ko­man­das.