Prezidentūroje pagerbti Lietuvą garsinantys muzikantai
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė įtei­kė pa­dė­kos raš­tus pri­zi­nes vie­tas tarp­tau­ti­niuo­se kon­kur­suo­se iš­ko­vo­ju­siems Lie­tu­vos mu­zi­kan­tams.

Šie­met ap­do­va­no­ja­mi dau­giau kaip pus­šim­tis mu­zi­kan­tų – Lie­tu­vos aukš­tų­jų mu­zi­kos mo­kyk­lų, Na­cio­na­li­nės M. K. Čiur­lio­nio me­nų mo­kyk­los, ša­lies kon­ser­va­to­ri­jų, mu­zi­kos gim­na­zi­jų stu­den­tai ir moks­lei­viai, taip pat mu­zi­ki­nių tea­trų, or­kes­trų mu­zi­kan­tai ir so­lis­tai, už­sie­nio ša­ly­se be­si­mo­kan­tys ir dir­ban­tys at­li­kė­jai, pres­ti­ži­niuo­se kon­kur­suo­se 2015 me­tais lai­mė­ję „Grand Prix“, I, II, III vie­tas, ir jų pe­da­go­gai.

Tarp šven­tės da­ly­vių– 6 aukš­čiau­sias vie­tas tarp­tau­ti­niuo­se kon­kur­suo­se pel­nęs Ško­ti­jos Ka­ra­liš­ko­sios kon­ser­va­to­ri­jos ma­gis­tran­tas Ro­ber­tas Lo­zins­kis, Det­mol­do (Vo­kie­ti­ja) aukš­to­sios mu­zi­kos mo­kyk­los stu­den­tė var­go­ni­nin­kė Mo­na Rož­dest­vens­ky­tė, Liu­be­ko aukš­to­sios mu­zi­kos mo­kyk­los stu­den­tas klar­ne­ti­nin­kas Žil­vi­nas Bra­zaus­kas.

Pre­zi­den­tė mu­zi­kan­tams ir jų mo­ky­to­jams pa­lin­kė­jo ne­sus­to­ti to­bu­lė­ti ir aug­ti vi­sos Lie­tu­vos džiaugs­mui ir pa­si­di­džia­vi­mui.