Prezidentūroje įrašinėjami tarnybiniai pokalbiai
Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jo­je jau ku­ris lai­kas fik­suo­ja­mi dar­buo­to­jų te­le­fo­no po­kal­biai su in­te­re­san­tais. Aiš­ki­na­ma, kad to­kia sis­te­ma įdieg­ta pa­čių ša­lies va­do­vės tal­ki­nin­kų pa­gei­da­vi­mu, sie­kiant iš­veng­ti ne­su­sip­ra­ti­mų.

„Svei­ki, jūs pa­skam­bi­no­te į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ją. Siek­da­mi už­ti­krin­ti ko­ky­biš­ką in­for­ma­ci­jos ir kon­sul­ta­ci­jų tei­ki­mą te­le­fo­nu, jū­sų po­kal­bį įra­šy­si­me. Jei­gu su­tin­ka­te, pra­šo­me pa­lauk­ti, kol bus at­si­liep­ta“, - toks įra­šas jau ku­ris lai­kas gir­di­mas pa­skam­bi­nus į pre­zi­den­tū­rą.

Vals­ty­bi­nė duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­ja (VDAI) pa­žy­mi, kad įdieg­ti tar­ny­bi­nių te­le­fo­ni­nių po­kal­bių įra­šy­mo sis­te­mas pra­šo ne­ma­žai ins­ti­tu­ci­jų. Esą pra­kti­ka fik­suo­ti po­kal­bius yra nor­ma­li, tik apie tai tu­ri bū­ti in­for­muo­ti tiek dar­buo­to­jai, tiek skam­bi­nan­tie­ji.

Su­lau­kė ir padėkų

Kaip in­for­ma­vo pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės Spau­dos tar­ny­ba, Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jo­je po­kal­bių įra­šy­mo ir te­le­fo­nu tei­kia­mų ad­mi­nis­tra­ci­nių pa­slau­gų bei in­for­ma­ci­jos kon­tro­lės sis­te­ma bu­vo įdieg­ta 2011 me­tais. Sie­kiant už­ti­krin­ti sklan­dų bend­ra­vi­mą su skam­bi­nan­čiais as­me­ni­mis ir iš­veng­ti ne­su­sip­ra­ti­mų, dar­buo­to­jų pa­gei­da­vi­mu šie­met ji iš­plės­ta.

„Į­ra­šo­mi tik įei­nan­tys skam­bu­čiai. Prieš su­jun­giant skam­bi­nan­tis žmo­gus iš­klau­so in­for­ma­ci­ją, kad po­kal­bis bus įra­šy­tas. Įra­šas ga­li bū­ti pa­nau­do­tas tik tuo at­ve­ju, jei­gu bū­tų gau­tas as­mens skun­das“, - aiš­ki­no pre­zi­den­tės Spau­dos tar­ny­bos at­sto­vai. Pa­sak jų, įdieg­ta sis­te­ma reg­la­men­tuo­ta vi­daus tei­sės ak­tais. Vi­si tei­si­niai as­pek­tai su­de­rin­ti su VDAI. „Nu­sis­kun­di­mų dėl šios sis­te­mos Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja nė­ra ga­vu­si, o kai ku­rie skam­bi­nan­tys žmo­nės yra iš­sa­kę ir pa­si­ten­ki­ni­mą, kad jų klau­si­mas ar nuo­mo­nė liks įra­šy­ti“, - tvir­ti­no pre­zi­den­tės Spau­dos tar­ny­bos at­sto­vai.

Leng­viau iš­spręs­ti nesusipratimus

VDAI di­rek­to­riaus Al­gir­do Kun­či­no tei­gi­mu, pra­kti­ka įra­šy­ti tar­ny­bi­nius po­kal­bius yra nor­ma­li. Tai lei­džia pa­ge­rin­ti dar­buo­to­jų dar­bo ko­ky­bę, leng­viau iš­spręs­ti ne­su­sip­ra­ti­mus dėl po­kal­bio trak­tuo­tės, jei­gu jų ky­la.

Algirdas Kunčinas. /Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

A. Kun­či­nas pri­si­mi­nė, kad kai ku­rios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos tar­ny­bi­nius po­kal­bius pra­dė­jo įra­ši­nė­ti maž­daug prieš de­šimt­me­tį. Vie­na pir­mų­jų to ėmė­si Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja. Vė­liau to­kia pra­kti­ka pa­pli­to ir ban­ki­nia­me sek­to­riu­je.

A. Kun­či­nas pa­brė­žė, kad es­mi­nė są­ly­ga no­rint fik­suo­ti tar­ny­bi­nius po­kal­bius – bū­ti­ny­bė apie jų įra­šy­mą in­for­muo­ti abi ša­lis: dar­buo­to­ją ir įstai­gos klien­tą. „Dar­buo­to­jas vi­sa­da pri­va­lo ži­no­ti apie tai, kas yra pri­žiū­ri­ma, ti­kri­na­ma ir kon­tro­liuo­ja­ma. Ly­giai kaip ir ki­tas te­le­fo­ni­nio po­kal­bio da­ly­vis“, - ak­cen­ta­vo A. Kun­či­nas. Dar­buo­to­jas taip pat tu­ri bū­ti in­for­muo­tas apie jo at­žvil­giu tai­ko­mas ki­to­kias ste­bė­ji­mo prie­mo­nes, pa­vyz­džiui, tar­ny­bi­nio elek­tro­ni­nio pa­što ti­kri­ni­mą ar dar­bo vie­tos ste­bė­ji­mą vaiz­do ka­me­ro­mis.

Ins­ti­tu­ci­jai ar įstai­gai par­eiš­kus pa­gei­da­vi­mą įra­ši­nė­ti te­le­fo­no po­kal­bius ir tvar­ky­ti bal­so įra­šų duo­me­nis, VDAI įver­ti­na, ar toks tiks­las yra pa­grįs­tas, ar bus įgy­ven­di­na­mi vi­si sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mai. Jei­gu prob­le­mų dėl to ne­ky­la, ins­ti­tu­ci­ja re­gis­truo­ja­ma kaip duo­me­nų val­dy­to­ja. „Į mus krei­pia­si la­bai daug ins­ti­tu­ci­jų, no­rin­čių įra­ši­nė­ti te­le­fo­ni­nius po­kal­bius. Kar­tais bū­na ir ne­pag­rįs­tų pra­šy­mų“, - sa­kė A. Kun­či­nas.