Prezidentūroje apdovanoti šalį garsinantys lietuviai
Pre­zi­den­tū­ro­je an­tra­die­nį pa­svei­kin­ti ša­lį pa­sau­ly­je gar­si­nan­tys lie­tu­viai – įteik­ti „Glo­ba­lios Lie­tu­vos“ ap­do­va­no­ji­mai.

Už vi­so gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus pa­skelb­ta apie ap­do­va­no­ji­mą bu­vu­siam krep­ši­nin­kui, olim­pi­niam ir pa­sau­lio čem­pio­nui, Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tui Ar­vy­dui Sa­bo­niui. Ap­do­va­no­tas skulp­to­riaus Sta­sio Žir­gu­lio skulp­tū­rė­le jis bu­vo anks­čiau.

„Šis ap­do­va­no­ji­mas, ku­rį kaž­ka­da su­gal­vo­jo­me prieš ket­ve­rius me­tus, iš­li­ko mums la­bai svar­bus, nes tai reiš­kia jung­tį su Lie­tu­va, tai reiš­kia jung­tį su Lie­tu­vos žmo­nė­mis, tai reiš­kia, kad Lie­tu­va ti­krai yra glo­ba­li ir di­de­lė“, – ren­gi­ny­je Pre­zi­den­tū­ro­je sa­kė ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Už at­ves­tas in­ves­ti­ci­jas ap­do­va­no­tas Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se įsi­kū­ru­sios bend­ro­vės „Devb­rid­ge Group“, in­ves­tuo­jan­čios Lie­tu­vo­je, stei­gė­jas Au­ri­mas Ado­ma­vi­čius, o už Lie­tu­vo­je gi­mu­sių idė­jų sklai­dą pa­sau­ly­je ap­do­va­no­tas vie­šo­jo trans­por­to plat­for­mos „Tra­fi“ vie­nas įkū­rė­jų Mar­ty­nas Gu­do­na­vi­čius.

Vers­lo pa­ta­rė­jas, par­da­vi­mų ir rin­ko­da­ros eks­per­tas bra­zi­las Car­lo­sas Le­vens­tei­nas (Kar­lu­sas Le­vens­tei­nas) ap­do­va­no­tas už tarp­tau­ti­nės pa­tir­ties sklai­dą. Tuo me­tu už tarp­tau­ti­nių ino­va­ci­jų die­gi­mą Lie­tu­vo­je ap­do­va­no­ti Rai­mun­das ir Min­dau­gas Ste­po­na­vi­čiai. Bro­liai yra aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų įmo­nės Lie­tu­vo­je „Spra­na“ va­do­vai.

Už tarp­tau­ti­nės pa­tir­ties in­dė­lį į po­ky­čius re­gio­nuo­se ap­do­va­no­tas sta­ty­bos ir in­ter­je­ro pro­jek­tų įmo­nės „A­vas­ta­tos gru­pė“ įkū­rė­jas ir va­do­vas Ar­nius Bi­jans­kis. Dau­giau nei 100 dar­buo­to­jų tu­rin­ti įmo­nė įkur­ta Ak­me­nė­je. Už už­sie­nio lie­tu­vių tel­ki­mą ap­do­va­no­ta Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se dir­ban­ti Lie­tu­vos gar­bės kon­su­lė, Pa­sau­lio lie­tu­vių me­no ta­ry­bos stei­gė­ja Dai­va Če­ka­naus­kas Na­va­ret­te (Dai­va Če­ka­naus­kas Na­va­re­tė).

Bu­vęs il­ga­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pre­ky­bos rū­mų Lie­tu­vo­je pir­mi­nin­kas Chri­sas But­le­ris (Kri­sas Bat­le­ris) ap­do­va­no­tas už nuo­šir­džią drau­gys­tę, o už Lie­tu­vos var­do gar­si­ni­mą ap­do­va­no­tas Ma­lai­zi­jo­je dir­ban­tis fo­tog­ra­fas, so­cia­li­nių pro­jek­tų su­ma­ny­to­jas Pa­ulius Sta­niū­nas.

Ap­do­va­no­ji­mams iš vi­so bu­vo no­mi­nuo­ti 40 žmo­nių iš 10 pa­sau­lio ša­lių.

Ša­lies va­do­vės Da­lios Gry­baus­kai­tės glo­bo­ja­mi „Glo­ba­lios Lie­tu­vos“ ap­do­va­no­ji­mai vyks­ta jau ket­vir­tą kar­tą.

Šiais ap­do­va­no­ji­mais pa­ger­bia­mi už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys, dir­ban­tys ir stu­di­juo­jan­tys lie­tu­viai, ku­rie sie­kia iš­lai­ky­ti tvir­tą ry­šį su Lie­tu­va, ją gar­sin­ti ir pri­si­dė­ti prie glo­ba­lių ga­li­my­bių ša­liai su­kū­ri­mo.