Prezidentūroje apdovanoti iškiliausi „globalūs“ lietuviai
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tū­ro­je penk­tą­jį kar­tą įvy­ko „Glo­ba­lios Lie­tu­vos“ ap­do­va­no­ji­mai. De­šim­ty­je no­mi­na­ci­jų bu­vo pa­gerb­ti pa­sau­lio lie­tu­viai ir su Lie­tu­va sa­ve sie­jan­tys as­me­nys, ku­rie tarp­tau­ti­ne pa­tir­ti­mi, įta­kin­gais ry­šiais ir iš­tek­liais pri­si­de­da prie Lie­tu­vos au­gi­mo. Svar­biau­sias šių me­tų Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ini­ci­juo­tas ap­do­va­no­ji­mas „Už vi­so gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus“ bu­vo įteik­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tui Val­dui Adam­kui. 

No­mi­na­ci­jo­je „Už Lie­tu­vą pri­trauk­tas in­ves­ti­ci­jas“ ap­do­va­no­tas Gint Bau­kus, gy­ve­nan­tis JAV. Ap­do­va­no­ji­mą jis ga­vo už įmo­nės „Wes­tern Union“ pri­trau­ki­mą į Lie­tu­vą.

G. Bau­kus, tuo­me­ti­nis „Wes­ter Union“ žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių vy­res­ny­sis vi­cep­re­zi­den­tas, bu­vo tas žmo­gus, ku­rio pa­ta­ri­mo klau­sė apie Lie­tu­vą, kaip ga­li­mą ša­lį in­ves­ti­ci­joms. Jis bu­vo vi­di­nis įmo­nės kon­sul­tan­tas, dė­jęs vi­sas pa­stan­gas pri­sta­tant Lie­tu­vą ir jos pro­fe­sio­na­lus, or­ga­ni­zuo­jant su­si­ti­ki­mus su LR prem­je­ru ir jo ka­bi­ne­tu. G. Bau­kus dė­ka Lie­tu­va pa­te­ko į trum­pą­jį at­rink­tų ša­lių są­ra­šą. Įver­ti­nę vers­lui pa­lan­kią ap­lin­ką, aukš­čiau­sio ly­gio inf­ras­truk­tū­rą ir dau­gy­bę kom­pe­ten­tin­gų pro­fe­sio­na­lių sa­vo Eu­ro­pos re­gio­no ope­ra­ci­jų cen­trui, 2010 m. „Wes­tern union“ pa­si­rin­ko Lie­tu­vą.

Ap­do­va­no­ji­mą „Už Lie­tu­vo­je gi­mu­sių idė­jų sklai­dą pa­sau­ly­je“ ga­vo Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tis Au­re­li­jus Liu­bi­nas už žve­jy­bai skir­tos tech­no­lo­gi­jos „Dee­per“ iš­to­bu­li­ni­mą, ku­riam pa­si­tel­kė „Fri­day Labs“ pro­fe­sio­na­lus. „Dee­per“ iš­ma­nus elek­tro­ni­kos prie­tai­sas – be­vie­lis žve­jy­bi­nis so­na­ras ske­nuo­jan­tis van­dens tel­ki­nio dug­ną ir siun­čian­tis fak­ti­nę in­for­ma­ci­ją į žve­jo mo­bi­lų­jį įren­gi­nį – ta­po po­pu­lia­rus iš­kart. Šiuo me­tu jis pla­ti­na­mas pa­sau­li­niuo­se par­da­vi­mo por­ta­luo­se, yra nuo­lat to­bu­li­na­mas, įver­tin­tas dau­gy­be vie­ti­nių ir tarp­tau­ti­nių ap­do­va­no­ji­mų.

Už bend­ra­dar­bia­vi­mą su Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lo uni­ver­si­te­tu ir Lie­tu­vos moks­li­nin­kais ląs­te­lių ty­ri­mų sri­ty­je ap­do­va­no­tas pro­fe­so­rius Fe­lik­sas Bu­kaus­kas, gy­ve­nan­tis Niu­jor­ke. Jam įteik­tas „Už į Lie­tu­vą at­ves­tas moks­li­nes ino­va­ci­jas“ ap­do­va­no­ji­mas. Jo va­do­vau­ja­ma la­bo­ra­to­ri­ja Al­ber­to Eins­tei­no me­di­ci­nos ko­le­dže Niu­jor­ke yra tarp pir­mau­jan­čių pa­sau­ly­je tarp­ląs­te­li­nių ry­šių per ply­ši­nes jung­tis, su­for­muo­tas iš ko­nek­si­no bal­ty­mo, ty­ri­muo­se. Pro­fe­so­rius su­da­ro są­ly­gas Lie­tu­vos moks­li­nin­kams ir dok­to­ran­tams sta­žuo­tis la­bo­ra­to­ri­jo­je. 2016 m. prof. F. Bu­kaus­kas pa­do­va­no­jo Lie­tu­vos Svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tui (LSMU) 350 tūkst. do­le­rių ver­tės moks­li­nės apa­ra­tū­ros ir ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų ląs­te­lių li­ni­jų. Tai lei­do LSMU su­for­muo­ti moks­li­nin­kų gru­pę ir nau­do­jan­tis pa­žan­giau­sio­mis pa­sau­ly­je me­to­di­ko­mis pra­dė­ti ty­ri­mus.

No­mi­na­ci­jo­je „Už tarp­tau­ti­nę pa­tir­tį Lie­tu­vos re­gio­nams“ ap­do­va­no­tas Ak­me­nės ra­jo­ne gy­ve­nan­tis Jo­nas Sluc­kus už tai, kad pri­trau­kė Šve­di­jos ka­pi­ta­lą ir ati­da­rė pa­kuo­čių ga­myk­los UAB „Big­so“ pa­da­li­nį Ven­tos mies­te­ly­je, ku­ria­me dir­ba 350 dar­buo­to­jų, o pa­kuo­tės eks­por­tuo­ja­mos į 20 ša­lių. „Big­so“ ga­myk­lo­se, Ven­to­je ir Šiau­liuo­se, ga­mi­na­mos kar­to­ni­nės dė­žu­tės bui­čiai ir biu­rams. Tai yra dvi vie­nin­te­lės to­kio po­bū­džio įmo­nės pa­bal­čio ša­ly­se.

Už Lie­tu­vos ir Ja­po­ni­jos moks­lo ir vers­lo ry­šių stip­ri­ni­mą Ja­po­ni­jo­je gy­ve­nan­čiam Ken­ji­ro Ta­ma­ki įteik­tas „Glo­ba­liam Lie­tu­vos drau­gui“ ap­do­va­no­ji­mas. Vers­li­nin­kas K. Ta­ma­ki 2013 m. kar­tu su bend­ra­min­čiais įstei­gė Ja­po­ni­jos-Lie­tu­vos mai­nų cen­trą ir ta­po jo va­do­vu. Cen­tras pa­de­da Lie­tu­vos įmo­nėms kon­sul­ta­ci­jo­mis eks­por­to ir vers­lo ap­lin­kos klau­si­mais, ieš­ko­da­mas par­tne­rių Ja­po­ni­jo­je. Cen­tras kar­tu su Lie­tu­vos am­ba­sa­da Ja­po­ni­jo­je per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus su­ren­gė ke­lias de­šim­tis įvai­rių ren­gi­nių To­ki­ju­je, Osa­ko­je, Ko­bė­je, Yo­ko­ha­mo­je ir ki­tuo­se Ja­po­ni­jos mies­tuo­se, ku­riuo­se bu­vo pri­sta­ty­ti Lie­tu­vo­je ga­min­ti mais­to pro­duk­tai, teks­ti­lė, odos ga­mi­niai, tau­to­dai­lės meis­trų dar­bai ir kt. K. Ta­ma­ki taip pat pa­dė­jo or­ga­ni­zuo­ti su­si­ti­ki­mus su Ja­po­ni­jos vers­lo par­tne­riais vers­lo de­le­ga­ci­jų na­riams.

No­mi­na­ci­jo­je „Už tarp­tau­ti­nę pa­tir­tį Lie­tu­vos įmo­nėms“ ap­do­va­no­tas Či­ka­go­je gy­ve­nan­tis Da­rius Vaš­ke­lis už eks­per­ti­nę pa­gal­bą įmo­nėms vyk­dant tarp­tau­ti­nę plė­trą. D. Vaš­ke­lis ak­ty­vus „Glo­bal Lit­hua­nian Lea­ders“ prog­ra­mos „Pa­ta­rė­jai vers­lui“ da­ly­vis, šios prog­ra­mos rė­muo­se jis pa­ta­rė įmo­nėms „Team­ga­te“, „O­taang­le“, „Jobrely“ jų ga­li­mos plė­tros į JAV klau­si­mais, pa­si­da­li­no ati­tin­ka­mos sri­ties pro­fe­sio­na­lų kon­tak­tais. D. Vaš­ke­lio pa­gal­bą ypač ver­ti­na lie­tu­vių įmo­nės Či­ka­go­je „Devb­rid­ge Group“ stei­gė­jai ir va­do­vai. Jis tar­pi­nin­ka­vo šiai įmo­nei „Encore“ ren­gia­ma­me kon­kur­se, ku­rį „Devbridge“ sėk­min­gai lai­mė­jo.

Ap­do­va­no­ji­mas „Y­pa­tin­gas įver­ti­ni­mas veik­los de­šimt­me­čio pro­ga“ Lon­do­ne vei­kian­čiam Si­čio lie­tu­vių klu­bui (LCLC) vie­ni­jan­čiam Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je dir­ban­čius fi­nan­sų pro­fe­sio­na­lus iš Lie­tu­vos. Ap­do­va­no­ji­mą at­siė­mė vie­nas iš klu­bo stei­gė­jų – Da­rius Dau­ba­ras. LCLC šiuo me­tu vie­ni­jan­tis dau­giau nei 60 na­rių ir 200 par­tne­rių, įkur­tas 2006 m. sie­kiant pa­ska­tin­ti bend­ra­vi­mą tarp Lon­do­ne ir Lie­tu­vo­je dir­ban­čių fi­nan­sų, tei­sės, vers­lo ir ki­tų sri­čių pro­fe­sio­na­lų. Klu­bo ini­cia­ty­va 2009 m. bu­vo pra­dė­ta men­to­rys­tės prog­ra­ma jau­ni­mui „LT Big Brother“, re­mia­ma Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos. Klu­bas taip pat už­sii­ma ir fi­lan­tro­pi­ne veik­la.

No­mi­na­ci­jo­je „Už už­sie­nio Lie­tu­vių tel­ki­mą“ ap­do­va­no­tas Ta­das Ka­na­na­vi­čius už Lie­tu­vos gy­dy­to­jų, dir­ban­čių Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je (JK), aso­cia­ci­jos įstei­gi­mą, jos ak­ty­vią veik­lą.

2006 m. JK anes­te­zio­lo­gu dir­ban­tis T. Ka­na­na­vi­čius ėmė­si ini­cia­ty­vos įsteig­ti JK dir­ban­čių gy­dy­to­jų aso­cia­ci­ją. Ji už­ti­kri­na lie­tu­vių tar­pu­sa­vio pa­gal­bą ir vie­nin­gą at­sto­va­vi­mą pro­fe­si­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se. Be to, aso­cia­ci­ja kvie­čia spe­cia­lis­tus iš Lie­tu­vos, or­ga­ni­zuo­ja kon­fe­ren­ci­jas, me­ti­nius tra­di­ci­nius su­si­ti­ki­mus, mo­ky­mus bū­ti­nus kva­li­fi­ka­ci­jai kel­ti. Aso­cia­ci­ja vie­ni­ja dau­giau nei 80 nuo­la­ti­nių na­rių.

Por­ta­lo Del­fi.lt skai­ty­to­jų spren­di­mu ap­do­va­no­ji­mas „Už Lie­tu­vos var­do gar­si­ni­mą“ įteik­tas pro­fe­so­riui Vir­gi­ni­jui Šikš­niui. Pro­fe­so­rius yra Vil­niaus uni­ver­si­te­to Bio­tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to moks­li­nin­kas, Bal­ty­mų-nu­kleo­rūgš­čių są­vei­kos ty­ri­mų sky­riaus ve­dė­jas. Šiais me­tais Uni­ver­si­te­to (JAV) Me­di­ci­nos mo­kyk­lo­je ofi­cia­liai jam bu­vo įteik­ta eli­ti­ne lai­ko­ma „War­ren Al­pert“ fon­do pre­mi­ja už reikš­min­gą in­dė­lį į bak­te­ri­jų CRISPR an­ti­vi­ru­si­nės ap­sau­gos sis­te­mos pa­ži­ni­mą. Dėl sa­vo in­dė­lio į bio­me­di­ci­nos moks­lus prof. V. Šikš­nys šių me­tų ge­gu­žės mėn. bu­vo pa­kvies­tas tap­ti bio­lo­gi­jos moks­lo eli­tą vie­ni­jan­čios Eu­ro­pos mo­le­ku­li­nės bio­lo­gi­jos or­ga­ni­za­ci­jos (EM­BO) aso­ci­juo­tuo­ju na­riu. Į šią pres­ti­ži­nę or­ga­ni­za­ci­ją pri­ima­mi tik ypač gy­vy­bės moks­lams nu­si­pel­nę Eu­ro­pos ir pa­sau­lio moks­li­nin­kai.

„Glo­ba­lios Lie­tu­vos“ ap­do­va­no­ji­mus or­ga­ni­zuo­ja tarp­tau­ti­nių pro­fe­sio­na­lų tink­las „Glo­bal Lit­hua­nian Lea­ders“, tel­kian­tis dias­po­ros at­sto­vus Lie­tu­vos var­dui gar­sin­ti, eko­no­mi­niam ir vi­suo­me­ni­niam ša­lies po­ten­cia­lui stip­rin­ti bei glo­ba­lioms ga­li­my­bėms Lie­tu­vai kur­ti. Ap­do­va­no­ji­mus glo­bo­ja LR Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Par­en­gė Rū­ta LATVĖNAITĖ