Prezidentūroje aiškinsis generalinio prokuroro skyrimo peripetijas
Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas (TTK) ket­vir­ta­die­nį Pre­zi­den­tū­ro­je ke­ti­na aiš­kin­tis ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro (GP) sky­ri­mo pe­ri­pe­ti­jas.

„Tiks­lai yra ke­li – šio­je ka­den­ci­jo­je ko­mi­te­tas dar nė kar­to ne­bu­vo su­si­ti­kęs (su pre­zi­den­te), čia, ga­li­ma sa­ky­ti, ei­na­mie­ji klau­si­mai. Ki­tas klau­si­mas su­si­jęs su ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mo pe­ri­pe­ti­jo­mis ir tam ti­kra pra­sme su si­tua­ci­ja, ku­ri su­si­da­rė“, – BNS sa­kė Sei­mo TTK va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas.

Pre­zi­den­tės at­sto­vė spau­dai Dai­va Ul­bi­nai­tė BNS sa­kė, kad su­si­ti­ki­mo me­tu D.Gry­baus­kai­tė su ko­mi­te­to na­riais ap­tars „vals­ty­bės rai­dai, žmo­nių sau­gu­mui, teis­mų ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų veik­los to­bu­li­ni­mui ir efek­ty­viam dar­bui svar­bius įsta­ty­mų pro­jek­tus“.

Au­dien­ci­jos Pre­zi­den­tū­ro­je J.Sa­ba­taus­kas pa­sip­ra­šė prieš po­rą sa­vai­čių, po to, kai vie­šo­je erd­vė­je pa­si­ro­dė pra­ne­ši­mai, kad jo pa­var­dė mi­nė­ta per pre­zi­den­tės ir Sei­mo val­dy­bos su­si­ti­ki­mą strin­gant ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mui. Pre­zi­den­tū­ra su­si­tik­ti pa­siū­lė vi­sam ko­mi­te­tui.

D.Gry­baus­kai­tė lap­kri­čio pra­džio­je su­si­ti­ku­si su Sei­mo val­dy­ba ra­gi­no ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą pa­skir­ti dar šie­met. Dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“ po su­si­ti­ki­mo pra­ne­šė, kad pre­zi­den­tė ja­me už­si­mi­nė, jog prieš pat slap­tą bal­sa­vi­mą dėl Kau­no apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­ko N.Mei­lu­čio kan­di­da­tū­ros į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus Kai­šia­do­ry­se esą įvy­ko su­si­ti­ki­mas, ku­ria­me pa­ša­li­niai as­me­nys ban­dė pa­veik­ti bū­si­mą po­li­ti­kų spren­di­mą.

Ta­čiau kaip šio su­si­ti­ki­mo da­ly­viai mi­nė­ti Sei­mo TTK va­do­vas J.Sa­ba­taus­kas, šio ko­mi­te­to na­rys Vy­tau­tas Gap­šys ir Kai­šia­do­ry­se rink­tas Sei­mo na­rys Bro­nius Bra­daus­kas BNS ka­te­go­riš­kai pa­nei­gė vy­kus to­kį su­si­ti­ki­mą. Sei­mo pir­mi­nin­kė L.Grau­ži­nie­nė dėl pa­skelb­tos in­for­ma­ci­jos užk­lau­sė spe­cia­lią­sias tar­ny­bas ir pa­skel­bė ga­vu­si at­sa­ky­mus, kad jos ne­tu­ri duo­me­nų apie ne­tei­sė­tus par­la­men­ta­rų veiks­mus svars­tant ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mo klau­si­mą.