Prezidentūra: vyksta kova prieš lietuvių kalbą
Vals­ty­bi­nės kal­bos kons­ti­tu­ci­nia­me įsta­ty­me nė­ra nie­ko nau­jo, o jam be­sip­rie­ši­nan­tys po­li­ti­kai nau­do­ja­si juo po­li­ti­nė­je ko­vo­je prieš rin­ki­mus, tei­gia pre­zi­den­tės vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja vi­daus po­li­ti­kos klau­si­mais Vir­gi­ni­ja Bū­die­nė.

„Gai­la, kad su­ki­lo to­kia prieš­iš­ka dis­ku­si­ja pra­ktiš­kai prieš lie­tu­vių kal­bą. Nau­jo­vių ten jo­kių nė­ra, vi­sa tai su­ra­šy­ta, kas da­bar vei­kia, ir tie po­li­ti­kai, ku­rie nau­do­ja­si Lie­tu­vių kal­bos įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis da­bar siek­da­mi tam ti­krų pos­tų prieš rin­ki­mus, sa­ky­ki­me, vie­to­vė­se, kur ga­na daug ga­li­ma su­rink­ti tau­ti­nių ma­žu­mų bal­sų, do­rai ne­siel­gia. Bū­tų ge­rai, kad, kaip pre­zi­den­tė ne kar­tą yra mi­nė­ju­si, lie­tu­vių kal­ba ne­tap­tų kaž­ko­kių po­li­ti­nių san­do­rių re­zul­ta­tu. Tai­gi, ma­ny­tu­me, kad tie, ku­rie pri­sie­kė ir sto­jo į šau­lius, o da­bar ko­vo­ja prieš lie­tu­vių kal­bą, tai la­bai dvip­ras­miš­kai at­ro­do“, – pa­klaus­ta, kaip pre­zi­den­tė ver­ti­na dis­ku­si­jas dėl kons­ti­tu­ci­nio įsta­ty­mo, an­tra­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė V.Bū­die­nė.

Vals­ty­bi­nės kal­bos kons­ti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ro­do­ma, kad Lie­tu­vo­je stei­gia­mų ju­ri­di­nių as­me­nų pa­va­di­ni­mai su­da­ro­mi lie­tu­vių kal­ba, iš­sky­rus ki­tų įsta­ty­mų nu­sta­ty­tas iš­im­tis. Vie­šie­ji už­ra­šai, įskai­tant pre­ky­bos ir pa­slau­gų tei­ki­mo vie­tų pa­va­di­ni­mus, tu­ri bū­ti lie­tu­vių kal­ba.

Pro­jek­tas kri­ti­kuo­tas, nes ši nuo­sta­ta esą rei­ka­laus vers­ti vi­sus esa­mus ne­lie­tu­viš­kus pre­kės ženk­lus.

V.Bū­die­nė pa­brė­žė, kad prie ne­lie­tu­viš­kų pa­va­di­ni­mų jau da­bar rei­ka­lau­ja­ma tie­siog lie­tu­viš­kai nu­ro­dy­ti, ko­kios pa­slau­gos tei­kia­mos.

„Vis dėl­to lie­tu­vių kal­ba yra tas mū­sų uni­ku­mas, ta ver­ty­bė, dėl ku­rios tiek ko­vo­jo­me, iš­ko­vo­jo­me – ne tiek daug trū­ko prieš de­vy­nias­de­šim­tuo­sius, kad iš vi­so net lie­tu­viš­kos mo­kyk­los bū­tų pe­rė­ju­sios į ru­sų kal­bą, o da­bar mes pa­tys no­ri­me tiek li­be­ra­li­zuo­ti, kad ka­ži ar be­ga­lė­si­me pa­sa­ky­ti, kad tai yra gry­na lie­tu­vių kal­ba, o ne ko­kia nors samp­lai­ka sve­ti­my­bių, bar­ba­riz­mų ir taip to­lau“, – tei­gė V.Bū­die­nė.

Kons­ti­tu­ci­nio įsta­ty­mo sta­tu­sas reiš­kia, kad jam pri­im­ti bei pa­keis­ti rei­kia di­des­nio Sei­mo na­rių bal­sų skai­čiaus. Kons­ti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas lai­ko­mas pri­im­tu, jei­gu už jį bal­sa­vo dau­giau kaip pu­sė vi­sų Sei­mo na­rių - 71, o no­rint pa­keis­ti ga­lio­jan­tį kons­ti­tu­ci­nį įsta­ty­mą rei­kia ne ma­žiau kaip tri­jų penk­ta­da­lių vi­sų Sei­mo na­rių bal­sų - 85.