Prezidentūra: vaiko pagrobimo istorija paini ir nevienareikšmė
Spren­džiant si­tua­ci­ją dėl sep­tyn­me­čio lie­tu­vio grą­ži­ni­mo pir­miau­sia tu­ri bū­ti at­siž­velg­ta į jo in­te­re­sus, sa­ko pre­zi­den­tė pa­ta­rė­ja tei­sės klau­si­mais Ra­sa Sve­ti­kai­tė.

„Be jo­kios abe­jo­nės, vi­sų pir­ma tu­ri bū­ti pa­si­rū­pin­ta vai­ko - ne tė­vų, ne ko­kių nors ki­tų žmo­nių, bet bū­tent vai­ko, ku­ris yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis, ge­ro­ve“, - an­tra­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė pa­ta­rė­ja.

Anot jos, pre­zi­den­tė yra pa­ve­du­si už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trui, „kad bū­tų im­ta­si vi­sų prie­mo­nių, kad ši si­tua­ci­ja bū­tų iš­aiš­kin­ta ir iš­spręs­ta taip, kaip to rei­ka­lau­ja ge­riau­siai vai­ko in­te­re­sai“.

R.Sve­ti­kai­tės tei­gi­mu, is­to­ri­ja dėl vai­ko pa­gro­bi­mo ir grą­ži­ni­mo į Nor­ve­gi­ją yra pa­ini ir ne­vie­na­reikš­mė.

„Ma­tyt, ją spręs­ti rei­kė­tų ati­de­dant vi­sas ne­rei­ka­lin­gas emo­ci­jas į ša­lį, nes jos ti­krai prob­le­mos spręs­ti ne­pa­de­da“, - sa­kė ji.

Ži­niask­lai­do­je skelb­ta, kad vai­ką, ku­rį Nor­ve­gi­jos tar­ny­bos at­sky­rė nuo mo­ti­nos, pra­ėju­sią sa­vai­tę per su­si­ti­ki­mą pa­ėmė ar­ti­mie­ji, o ber­niu­ko mo­ti­na Nor­ve­gi­jos po­li­ci­jos bu­vo apk­laus­ta dėl vai­ko pa­gro­bi­mo. Vai­kas ne­tru­kus ras­tas Šve­di­jo­je ir grą­žin­tas į Nor­ve­gi­ją. In­for­ma­ci­jos, kur šiuo me­tu yra lie­tu­vis ber­niu­kas, Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos tvir­ti­na ne­tu­rin­čios.

Ar­ti­mie­ji kal­ti­na Lie­tu­vos dip­lo­ma­tus, kad jie ne­siė­mė prie­mo­nių, jog ber­niu­kas bū­tų grą­žin­tas į Lie­tu­vą.

Tuo me­tu Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) tei­gia, kad am­ba­sa­da Šve­di­jo­je pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį iš mo­ti­nos ga­vo krei­pi­mą­si ir iš kar­to ėmė­si veiks­mų, su­si­sie­kė su Šve­di­jos ins­ti­tu­ci­jo­mis - Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, so­cia­li­nė­mis tar­ny­bo­mis bei po­li­ci­ja.

Pir­ma­die­nį Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Šve­di­jo­je Eit­vy­das Ba­ja­rū­nas lan­kė­si Šve­di­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je ir aiš­ki­no­si, ko­dėl Lie­tu­va ne­bu­vo lai­ku in­for­muo­ta apie Lie­tu­vos ne­pil­na­me­čio pi­lie­čio Gab­rie­liaus B. per­da­vi­mą Šve­di­jos so­cia­li­nėms tar­ny­boms, ko­dėl Lie­tu­va iki šiol dar nė­ra ga­vu­si ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos, ki­tas šio įvy­kio de­ta­les.

„Šve­di­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja in­for­ma­vo, kad šis at­ve­jis yra su­dė­tin­gas, to­dėl at­sa­ky­mas, rei­ka­lau­jan­tis ke­lių Šve­di­jos ins­ti­tu­ci­jų in­dė­lio, dar yra ren­gia­mas. Šve­di­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja tei­gia su­pran­tan­ti Lie­tu­vos dip­lo­ma­tų su­si­rū­pi­ni­mą, ir kar­tu su Lie­tu­vos am­ba­sa­da ieš­ko­sian­ti bū­dų, kad at­ei­ty­je to­kia si­tua­ci­ja ne­pa­si­kar­to­tų“, - ra­šo­ma an­tra­die­nį iš­pla­tin­ta­me Lie­tu­vos URM pra­ne­ši­me spau­dai.

An­tra­die­nį Nor­ve­gi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ke­ti­na pri­im­ti Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rę Nor­ve­gi­jo­je Izol­dą Brič­kovs­kie­nę dėl įvy­kių, su­si­ju­sių su Lie­tu­vos ne­pil­na­me­čiu pi­lie­čiu Gab­rie­liu­mi B.

„Lie­tu­vos am­ba­sa­da Nor­ve­gi­jo­je ir to­liau dės vi­sas pa­stan­gas, kad bend­ra­dar­biau­jant su Nor­ve­gi­jos ins­ti­tu­ci­jo­mis bei Lie­tu­vos ir Nor­ve­gi­jos vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bo­mis, ne­pil­na­me­tis Lie­tu­vos pi­lie­tis tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis bū­tų grą­žin­tas į Lie­tu­vą, ir bū­tų už­ti­krin­ti Lie­tu­vos pi­lie­čių in­te­re­sai bei vai­ko ge­ro­vė. Tam Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ir am­ba­sa­da Nor­ve­gi­jo­je iš­nau­do­ja vi­sus tei­sė­tus ka­na­lus - tiek for­ma­lius, tiek ne­for­ma­lius, šiam klau­si­mui ski­ria­mas pri­ori­te­ti­nis dė­me­sys“, - teig­ta pir­ma­die­nį iš­pla­tin­ta­me Lie­tu­vos URM pra­ne­ši­me spau­dai.