Prezidentūra: tai eilinė informacinė provokacija
Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės at­sto­vai „ei­li­ne in­for­ma­ci­ne pro­vo­ka­ci­ja“ pa­va­di­no prog­ra­mi­šių įsi­lau­ži­mą į KGB veik­lą vie­ši­nan­čią in­ter­ne­to sve­tai­nę, ku­rio­je įsi­lau­žė­liai įdė­jo ša­lies va­do­vės so­viet­me­čio stu­den­tiš­ką by­lą.

„Pre­zi­den­tū­ra tai ver­ti­na kaip ei­li­nę in­for­ma­ci­nę pro­vo­ka­ci­ją“, - BNS sa­kė pre­zi­den­tės at­sto­vė spau­dai Dai­va Ul­bi­nai­tė.

Įsi­lau­žė­liai in­ter­ne­to sve­tai­nė­je pa­skel­bė šmei­ži­kiš­ką in­for­ma­ci­ją, esą pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė dir­bo KGB, pir­ma­die­nį pra­ne­šė sve­tai­nę ad­mi­nis­truo­jan­tis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras.

D.Gry­baus­kai­tės duo­me­nys ir pra­var­dė „Mag­no­li­ja“ pri­dė­ta prie KGB agen­tų są­ra­šo.

Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro di­rek­to­rė Te­re­sė Bi­ru­tė Bu­raus­kai­tė par­eiš­kė, kad ši in­for­ma­ci­ja „nea­ti­tin­ka ti­kro­vės ir klai­di­na vi­suo­me­nę“.

„Mums pra­ne­šė žur­na­lis­tas apie ket­vir­tą po­piet. Da­bar mū­sų prog­ra­muo­to­jai dir­ba. D.Gry­baus­kai­tė įtrauk­ta į agen­tų są­ra­šą, ku­rį mes skel­bia­me“, - BNS sa­kė T.B.Bu­raus­kai­tė.

In­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.kgbveik­la.lt įsi­lau­žė­liai taip pat pa­tal­pi­no ar­chy­vi­nius do­ku­men­tus pri­me­nan­čią me­džia­gą, su­si­ju­sią su D.Gry­baus­kai­te. Kaip nu­ro­do­ma, ten pa­tei­kia­mas tuo­me­ti­nio Le­ning­ra­do Žda­no­vo uni­ver­si­te­to dip­lo­mas, jo prie­das, ran­ka ra­šy­ta ta­ria­mo D.Gry­baus­kai­tės vi­du­ri­nės bai­gi­mo at­es­ta­to ko­pi­ja, ki­ti su jos stu­di­jo­mis su­si­ję do­ku­men­tai.

„By­lo­je“ taip pat pa­tal­pin­tos D.Gry­bau­sa­ki­tės stu­di­jų už­ra­šų fo­to­ko­pi­jos, cha­rak­te­ris­ti­ka iš dar­bo­vie­tės, svei­ka­tos kor­te­lės duo­me­nys.

KGB veik­lą ty­ręs is­to­ri­kas ir Sei­mo na­rys Ar­vy­das Anu­šaus­kas BNS sa­kė, kad in­ter­ne­to sve­tai­nė­je pa­tal­pin­ta „e­le­men­ta­ri stu­den­tiš­ka by­la“.

„Stu­den­tiš­kos by­los pa­pras­tai sau­go­mos uni­ver­si­te­tuo­se“, - tei­gė jis. At­siž­vel­giant į tai, kad me­džia­ga pa­tal­pin­ta įsi­lau­žus į in­ter­ne­to sve­tai­nę, A.Anu­šaus­kas tei­gė ne­abe­jo­jan­tis, kad tai yra Ru­si­jos Fe­de­ra­li­nės sau­gu­mo tar­ny­bos FSB dar­bas.

Ap­ra­šy­me dar­ky­ta lie­tu­vių kal­ba tei­gia­ma, kad „tai yra stu­den­tės D.Gry­baus­kai­tės as­mens by­los fo­to­ko­pi­jos jos mo­ky­mo so­viet­me­čio lai­kų Le­ning­ra­de me­tų“. Ano­ni­mas tei­gia at­sto­vau­jan­tis ne­ži­no­mą or­ga­ni­za­ci­ją „Kumš­tis“.

Apie šį in­ci­den­tą pra­neš­ta pra­ėjus ke­lioms va­lan­doms po to, kai Lie­tu­vos žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jos pa­skel­bė at­as­kai­tas apie Ru­si­jos ke­lia­mas grės­mes.

D.Gry­baus­kai­tė 1983 me­tis bai­gė po­li­ti­nę eko­no­mi­ją tuo­me­ti­nia­me Le­ning­ra­do uni­ver­si­te­te, stu­di­jų me­tais dir­bo kai­lių fab­ri­ke.

1988 me­tais Mask­vos vi­suo­me­nės moks­lų aka­de­mi­jo­je ji ap­gy­nė di­ser­ta­ci­ją ir įgi­jo eko­no­mi­kos moks­lų kan­di­da­to laips­nį.