Prezidentūra: švelninti santykius su Rusija nėra pagrindų
Si­tua­ci­ja Ukrai­no­je ro­do, kad švel­nin­ti san­ty­kius su Ru­si­ja ar dis­ku­tuo­ti apie sank­ci­jų at­šau­ki­mą šiuo me­tu nė­ra jo­kios ga­li­my­bės, sa­ko vy­riau­sio­ji pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mais Jo­vi­ta Ne­liup­šie­nė.

„Da­ro­si aki­vaiz­du, kad vyks­ta Ru­si­jos ka­ras prieš Ukrai­ną: pa­tvir­tin­ti at­ve­jai, kai žūs­ta Ru­si­jos re­gu­lia­rio­sios ka­riuo­me­nės ka­riuo­me­nės ka­riai, to­dėl iš­si­su­ki­nė­ji­mui ir nuo­lai­džia­vi­mui se­niai ne­bė­ra vie­tos. Džiu­gu, kad va­kar vy­ku­sio­je Eu­ro­pos Są­jun­gos už­sie­nio rei­ka­lų ta­ry­bo­je, ku­rio­je da­ly­va­vo mū­sų už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras, dis­ku­si­jo­je at­sis­pin­dė­jo tos nuo­tai­kos, kad da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja aiš­kiai ro­do, kad nė­ra jo­kios ga­li­my­bės grįž­ti prie bu­vu­sios si­tua­ci­jos, prie ban­dy­mo įtrauk­ti ar kaž­kaip su­vi­lio­ti Ru­si­ją“, – Ži­nių ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė J.Ne­liup­šie­nė.

Pa­sak jos, švel­nin­ti dis­ku­si­jų to­ną su Ru­si­ja nė­ra pa­grin­dų – jis iš­liks griež­tas.

„Pa­na­šu, kad sank­ci­jos at­šau­ki­mas ir­gi šiuo me­tu yra ne­ga­li­mas, ma­tyt, jis ne­ga­li­mas bus ir ar­ti­miau­siais mė­ne­siais“, – sa­ko pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja.

Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trai pir­ma­die­nį su­si­ta­rė, kad ne­bus po­ky­čių Bend­ri­jos po­li­ti­ko­je Ru­si­jos at­žvil­giu, įskai­tant šiuo me­tu tai­ko­mas sank­ci­jas, ku­rios jai bu­vo įves­tos už vaid­me­nį Ukrai­nos kri­zė­je.

Tuo tar­pu blo­ko dip­lo­ma­ti­jos va­do­vė pers­pė­jo, kad pa­sta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis pa­dė­tis Ukrai­no­je ta­po „daug blo­ges­nė“.

Mi­nis­trai nu­ro­dė, kad tęs da­bar­ti­nį kur­są, kol Ru­si­ja vi­siš­kai įgy­ven­dins sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus pa­gal va­di­na­muo­sius Mins­ko su­si­ta­ri­mus, ku­riuos per­nai rug­sė­jį Bal­ta­ru­si­jos sos­ti­nė­je pa­si­ra­šė Mask­va, Ki­je­vas ir pro­ru­siš­ki se­pa­ra­tis­tai.

28 ša­lių blo­kas pa­skel­bė Mask­vai ri­bo­tas eko­no­mi­nes sank­ci­jas po to, kai Ru­si­ja per­nai ko­vą anek­sa­vo Kry­mą, o griež­tes­nių prie­mo­nių bu­vo im­ta­si, kai lie­pą virš ry­tų Ukrai­nos bu­vo nu­muš­tas oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lėk­tu­vas.