Prezidentūra: prokuratūrą siekiama paversti politiniu įrankiu
Per ne­prik­lau­so­my­bės me­tus Lie­tu­vo­je at­si­ra­do prie­lai­dos su­for­muo­ti ne­prik­lau­so­mą pro­ku­ra­tū­rą, ta­čiau tam truk­do po­li­ti­kai, sie­kian­tys šią tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­ją pa­vers­ti po­li­ti­niu įran­kiu, penk­ta­die­nį par­eiš­kė pre­zi­den­tės at­sto­vė spau­dai po Da­lios Gry­baus­kai­tės su­si­ti­ki­mo su tei­si­nin­kais.

„Lie­tu­vai pa­vy­ko su­kur­ti tei­si­nės vals­ty­bės pa­ma­tus ir prie­lai­dos su­for­muo­ti ne­prik­lau­so­mą pro­ku­ra­tū­rą taip pat yra, (...) ta­čiau ini­cia­ty­vos pa­vers­ti pro­ku­ra­tū­rą po­li­ti­niu įran­kiu griau­na pa­si­ti­kė­ji­mą vals­ty­be“, – žur­na­lis­tams sa­kė Dai­va Ul­bi­nai­tė.

Ji to­kius ban­dy­mus „po­li­ti­zuo­ti pro­ku­ra­tū­rą“ pa­va­di­no ne­at­sa­kin­gais, su Kons­ti­tu­ci­ja pra­si­len­kian­čiais ar in­te­re­sų gru­pių kar­tais dik­tuo­ja­mais.

D.Ul­bi­nai­tė sa­kė, kad šia­me pos­te pri­va­lo­ma tu­rė­ti pla­čių pa­žiū­rų ir pla­taus iš­si­la­vi­ni­mo žmo­gų, ku­ris už­ti­krin­tų sis­te­mos at­si­nau­ji­ni­mą, efek­ty­vią jos veik­lą, pro­fe­sio­na­lu­mą, ko­ky­biš­kus iki­teis­mi­nius ty­ri­mus ir pa­gar­bą žmo­gaus tei­sėms.

Jos tei­gi­mu, su­si­da­riu­si si­tua­ci­ja, kai pro­ku­ra­tū­ra nuo ge­gu­žės ne­tu­ri nuo­la­ti­nio va­do­vo, ga­li pa­kenk­ti svar­biems iki­teis­mi­niams ty­ri­mams ir stab­dy­ti pro­ku­ra­tū­ros dar­bą.

Pre­zi­den­tės at­sto­vė nu­ro­dė, kad pre­zi­den­tė šiuo me­tu ne­tu­ri kan­di­da­to į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus, o jam par­ink­ti vyks­ta kon­sul­ta­ci­jos.

Su­si­ti­ki­me su pre­zi­den­te da­ly­va­vęs ad­vo­ka­tas ir lei­dė­jas Al­gi­man­tas Šin­dei­kis sa­kė, kad jei­gu ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai va­do­vau­tų po­li­ti­kas, tai bū­tų „blo­giau­sia, kas ga­li nu­tik­ti mū­sų vals­ty­bei“.

„Vi­suo­me­nė tu­ri tei­sę, kad vi­sos val­džios gran­dys bū­tų at­ski­ros: po­li­ti­kai dirb­tų sa­vo dar­bą, pro­ku­ro­rai – sa­vo dar­bą, teis­mai – sa­vo dar­bą“, – sa­kė tei­si­nin­kas.

Jo tei­gi­mu, ne­ma­žai Lie­tu­vos Sei­mo na­rių tu­ri prob­le­mų su tei­sė­sau­ga, pa­tys fi­gū­ruo­ja iki­teis­mi­niuo­se ty­ri­muo­se.

„To­dėl spren­di­mas jų pri­ima­mas yra la­bai su­var­žy­tas. Jie ti­krai ne­si­ruo­šia pa­tvir­tin­ti pa­čio ge­riau­sio pro­ku­ro­ro, jis no­ri to­kio pro­ku­ro­ro, ku­rį ga­lė­tų val­dy­ti“, – nu­ro­dė E.Šin­dei­kis, ko­men­tuo­da­mas par­la­men­to du kar­tus per pa­sta­ruo­sius ke­lis mė­ne­sius at­mes­tą pre­zi­den­tės teik­tą ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro kan­di­da­tū­rą.

Tuo me­tu My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Sin­ke­vi­čius sa­kė, kad prieš sa­vai­tę Sei­me įre­gis­truo­tas siū­ly­mas, jog Vy­riau­sy­bė da­ly­vau­tų ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­me, „y­ra aiš­kiai prieš­ta­rau­jan­tis Kons­ti­tu­ci­jai“.

„Nie­kas ne­ga­li pri­mes­ti pre­zi­den­tui ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro kan­di­da­tū­ros. Tai yra iš­im­ti­nė Res­pub­li­kos pre­zi­den­to kom­pe­ten­ci­ja“, – tei­gė bu­vęs Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­kas.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to Pri­va­ti­nės tei­sės ka­ted­ros pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Mi­za­ras nu­ro­dė, kad ša­lies tei­si­nin­kų bend­ruo­me­nė no­rė­tų ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro, ku­ris ne tik iš­ma­no pro­ku­ra­tū­ros pro­ce­dū­ras, bet ir tei­sę pla­čią­ja pra­sme bei po­li­ti­nę, glo­ba­lią si­tua­ci­ją.

Be A.Šin­dei­kio, V.Sin­ke­vi­čiaus ir V.Mi­za­ro su­si­ti­ki­me su pre­zi­den­te da­ly­va­vo Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to Bau­džia­mo­sios jus­ti­ci­jos ka­ted­ros pro­fe­so­rius Gin­ta­ras Šve­das, Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kas ir My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to Vers­lo tei­sės ka­ted­ros pro­fe­so­rius Rim­vy­das Nor­kus, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Juo­zas Ži­lys.

Sei­mas mė­ne­sio pra­džio­je ne­pri­ta­rė pre­zi­den­tės siū­ly­mui ge­ne­ra­li­ne pro­ku­ro­re skir­ti Kai­šia­do­rių apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kę Edi­tą Damb­raus­kie­nę. Va­sa­rą Sei­mas at­me­tė ir pir­mą pre­zi­den­tės pa­siū­ly­tą kan­di­da­tą į šias par­ei­gas – Kau­no apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­ką Ne­ri­jų Mei­lu­tį. Ne­pas­ky­rus va­do­vo, lai­ki­nai pro­ku­ra­tū­rai to­liau va­do­vau­ja ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Da­rius Rau­lu­šai­tis.

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pre­zi­diu­mas yra pa­siū­lęs koa­li­ci­jos par­tne­riams pre­zi­den­tei teik­ti da­bar­ti­nio Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko so­cial­de­mo­kra­to Ju­liaus Sa­ba­taus­ko kan­di­da­tū­rą į ša­lies ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus. Anot jų, taip sie­kia­ma su­stab­dy­ti au­gan­čią įtam­pą ša­lies pro­ku­ra­tū­ros sis­te­mo­je, kai Sei­mas ne­pri­ta­rė pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­teik­toms dviem kan­di­da­tū­roms į ša­lies Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros va­do­vus.

Dau­gu­ma Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to na­rių bei val­dan­čių­jų so­cial­de­mo­kra­tų ir „tvar­kie­čių“ frak­ci­jų se­niū­nai pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­siū­lė keis­ti ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mo tvar­ką. Iš pre­zi­den­to no­ri­ma ati­mti tei­sę par­ink­ti kan­di­da­tą į šį pos­tą ir per­duo­ti ją Vy­riau­sy­bei.

Pa­gal įre­gis­truo­tą Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo pa­tai­są, ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą pen­ke­riems me­tams Vy­riau­sy­bės tei­ki­mu, Sei­mo pri­ta­ri­mu, skir­tų ir iš par­ei­gų at­leis­tų pre­zi­den­tas. Taip pat nu­ma­to­ma, kad ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro kan­di­da­tū­ras Vy­riau­sy­bei siū­ly­tų Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kas ir tei­sin­gu­mo mi­nis­tras.