Prezidentūra gyvena pagal „žaliąsias“ taisykles
Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja ar­ti­miau­siais me­tais ke­ti­na di­din­ti dar­buo­to­jų skai­čių, tvar­ky­ti S. Dau­kan­to aikš­tės rū­mų erd­ves, re­mon­tuo­ti re­zi­den­ci­jų komp­lek­są Tur­niš­kė­se. Ta­čiau tuo pat me­tu ti­ki­na­ma, kad pre­zi­den­tū­ra gy­ve­na tau­piai ir rū­pi­na­si eko­lo­gi­ja: tau­po po­pie­rių, van­de­nį, elek­trą.

Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja pa­skel­bė 2015–2017 me­tų stra­te­gi­nį veik­los pla­ną. Ja­me nu­ma­ty­ta per ke­le­rius me­tus pa­di­din­ti par­ei­gy­bių skai­čių, esa­mas ins­ti­tu­ci­jos pa­tal­pas pri­tai­ky­ti Vals­ty­bės edu­ka­ci­nio cen­tro veik­lai. Vis dėl­to to­kie už­mo­jai vals­ty­bės fi­nan­sams tu­rė­tų iš­ei­ti „į pliu­są“ – ins­ti­tu­ci­ja per ke­le­rius me­tus ke­ti­na su­ma­žin­ti asig­na­vi­mų po­rei­kį.

Do­ku­men­tai kel­sis į elek­tro­ni­nę erdvę

Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja 2015–2017 me­tais nu­sis­ta­tė du pri­ori­te­tus: efek­ty­vin­ti do­ku­men­tų val­dy­mą, pa­ma­žu per­ke­liant juos į elek­tro­ni­nę erd­vę, ir tęs­ti Vals­ty­bės edu­ka­ci­nio cen­tro plė­trą. Skai­čiuo­ja­ma, kad per dve­jus me­tus tam rei­kės skir­ti apie 533 tūkst. eu­rų.

Ke­ti­na­ma di­din­ti Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jų skai­čių. 2014 me­tais pre­zi­den­tū­ro­je bu­vo 154, šie­met nu­ma­to­mos 163, ki­tą­met – 165, o 2017 me­tais – 166 par­ei­gy­bės. Pa­žy­mi­ma, kad vi­si ins­ti­tu­ci­jos dar­buo­to­jai tu­ri aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą ir ne­ma­ža jų da­lis yra su­kau­pę il­ga­me­tę dar­bo vals­ty­bės tar­ny­bo­je pa­tir­tį. „Ka­dan­gi Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jams ke­lia­mi di­de­li rei­ka­la­vi­mai, sie­kiant už­ti­krin­ti rei­ka­lau­ja­mą kom­pe­ten­ci­jos ly­gį, 2015–2017 me­tais nu­ma­to­ma ne­ma­žą dė­me­sį skir­ti jų mo­ky­mui ir mo­ty­va­vi­mui, tiks­lin­gai ir ra­cio­na­liai pa­nau­do­jant šiems tiks­lams nu­ma­ty­tas lė­šas“, – aiš­ki­na­ma Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos pla­ne.

Re­mon­tui – šim­tai tūks­tan­čių eurų

Vi­suo­me­nės lū­kes­čiai – veiks­nys, tu­rin­tis įta­kos Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos veik­lai. Pa­žy­mi­ma, kad vi­suo­me­nė ne­re­tai įvai­riais klau­si­mais ti­ki­si pre­zi­den­tū­ros nuo­mo­nės, pa­gal­bos, to­dėl esą svar­bu bū­ti pa­si­ren­gus tin­ka­mai ir lai­ku į tai rea­guo­ti. Tai­gi, ža­da­ma di­din­ti ko­mu­ni­ka­vi­mo su vi­suo­me­ne efek­ty­vu­mą.

Tarp ke­lia­mų už­da­vi­nių – ir tin­ka­mas Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos val­do­mų vals­ty­bės pa­sta­tų, te­ri­to­ri­jų būk­lės, es­te­ti­nio vaiz­do bei jų rep­re­zen­ta­ci­nės būk­lės už­ti­kri­ni­mas. Tam ke­ti­na­ma ins­ti­tu­ci­jos reik­mėms pri­tai­ky­ti rep­re­zen­ta­ci­nių rū­mų an­samb­lį S. Dau­kan­to aikš­tė­je (su­tvar­ky­ti da­lį pa­tal­pų, par­ką, ge­rin­ti vi­di­nių ūki­nių kie­mų būk­lę), pa­sta­ty­ti pre­zi­den­to re­zi­den­ci­ją šia­me rū­mų an­samb­ly­je su­da­rant są­ly­gas čia veik­ti Vals­ty­bės edu­ka­ci­niam cen­trui.

Taip pat no­ri­ma su­tvar­ky­ti vals­ty­bės va­do­vų re­zi­den­ci­jų komp­lek­so Tur­niš­kė­se inf­ras­truk­tū­rą ir su­re­mon­tuo­ti kan­ce­lia­ri­jos šia­me pres­ti­ži­nia­me sos­ti­nės ra­jo­ne val­do­mus pa­sta­tus. Skai­čiuo­ja­ma, kad tam šie­met rei­kės skir­ti 708 tūkst. eu­rų, ki­tą­met – 246 tūkst. eu­rų, o 2017 me­tais – be­veik 577 tūkst. eu­rų.

Rū­šiuo­ja at­lie­kas

Nors ir ke­ti­na­ma di­din­ti dar­buo­to­jų skai­čių bei nu­ma­to­mos ki­tos pa­pil­do­mos iš­lai­dos, pla­nuo­ja­ma, kad vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mai Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jai su­ma­žės. Šie­met jie su­da­ro 5 mln. 140 tūkst. eu­rų, o 2017 me­tais tu­rė­tų siek­ti 4 mln. 754 tūkst. eu­rų.

Be ki­ta ko, tei­gia­ma, kad eko­no­mi­niai ir vals­ty­bės val­dy­mo po­ky­čiai at­ve­ria nau­jas ga­li­my­bes, ska­ti­na im­tis nau­jų ini­cia­ty­vų ir op­ti­mi­zuo­ti veik­lą. „Vei­kia­ma eko­no­mi­nių veiks­nių bei plin­tan­čios eko­lo­gi­nės po­li­ti­kos Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja puo­se­lė­ja „ža­lią­ją“ kul­tū­rą įstai­gos vi­du­je – tau­po po­pie­rių, elek­tros ener­gi­ją, van­de­nį, rū­šiuo­ja at­lie­kas“, – tvir­ti­na­ma Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos pla­ne.