Prezidentūra atsiprašė Finansų ministerijos
Nė vie­nas Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos tar­nau­to­jas ne­tu­ri pa­pil­do­mos dar­bo su­tar­ties dėl dar­bo prie Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) pro­jek­tų.

Pre­zi­den­tū­ra an­tra­die­nį pra­ne­šė su­kly­du­si dėl pir­ma­die­nį skelb­tos in­for­ma­ci­jos, esą šio­je mi­nis­te­ri­jo­je to­kias pa­pil­do­mas dar­bo su­tar­tis tu­ri 15 tar­nau­to­jų.

„Pre­zi­den­tū­ra at­sip­ra­šo už įsi­vė­lu­sią klai­dą apie pa­pil­do­mai už­dar­biau­jan­čius vals­ty­bės tar­nau­to­jus. Pa­tiks­li­na­me, kad Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jo­je prie eu­ro­pi­nių pro­jek­tų dir­ba pen­ki dar­buo­to­jai, ta­čiau jie nė­ra vals­ty­bės tar­nau­to­jai ir yra įdar­bin­ti tik kon­kre­tiems pro­jek­tams vyk­dy­ti. Pa­gal pa­pil­do­mas dar­bo su­tar­tis Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jo­je ne­dir­bo nė vie­nas vals­ty­bės tar­nau­to­jas. Nuo­šir­džiai at­sip­ra­šo­me už ne­tiks­lu­mus“, - BNS per­da­vė Spau­dos tar­ny­ba.

Pir­ma­die­nį pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pra­ne­šė Sei­mui teik­sian­ti įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­lo užd­raus­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jams su­da­ry­ti pa­pil­do­mas dar­bo su­tar­tis su sa­vo dar­bo­vie­tė­mis.

Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­me siū­lo­ma įtvir­tin­ti, kad vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jo­se bei įstai­go­se dir­ban­tys vals­ty­bės tar­nau­to­jai ne­ga­lė­tų gau­ti iš sa­vo dar­bo­vie­tės jo­kių ki­tų pa­ja­mų, tik par­ei­gi­nę al­gą, įsta­ty­mo lei­džia­mus prie­dus ir prie­mo­kas už įpras­ti­nę dar­bo krū­vį vir­ši­jan­čią veik­lą, pa­pil­do­mų už­duo­čių at­li­ki­mą ir ap­mo­kė­ji­mą už virš­va­lan­džius. Tai reiš­kia, kad vals­ty­bės tar­nau­to­jai ir to­liau ga­lės bū­ti ska­ti­na­mi, ta­čiau už­ker­ta­mas ke­lias už­dar­biau­ti sa­vo pa­čių įstai­go­se.

Pa­tai­sos par­eng­tos, kai pa­aiš­kė­jo, kad So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) už 1,5 mln. eu­rų už­sa­kė moks­li­nį ty­ri­mą, ku­riam ver­tin­ti įdar­bin­ta ir 14 pa­čios mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jų.