Prezidento pagerbimui trūksta pagarbos
Ar­ti­miau­siu me­tu Vy­riau­sy­bė tvir­tins pre­zi­den­to Ka­zio Gri­niaus 150-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių mi­nė­ji­mo veiks­mų pla­ną, ku­ria­me nu­ma­ty­ti svar­biau­si ki­tą­met vyk­sian­čio ju­bi­lie­jaus ren­gi­niai. Ta­čiau do­ku­men­te nė žo­džiu ne­už­si­me­na­ma apie bū­ti­ny­bę su­tvar­ky­ti pre­zi­den­to am­ži­no­jo poil­sio vie­tą Mondž­gi­rė­je (Kaz­lų Rū­dos sa­vi­val­dy­bė) ir pa­dė­ti taš­ką dis­ku­si­jo­se dėl jo me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus Ma­ri­jam­po­lė­je at­ei­ties.

Sei­mas dar pa­va­sa­rį nu­ta­rė 2016-uo­sius pa­skelb­ti pre­zi­den­to K. Gri­niaus me­tais, mat ki­tų me­tų gruo­džio 17 die­ną bus mi­ni­mos K. Gri­niaus - pre­zi­den­to, Stei­gia­mo­jo Sei­mo ko­mi­te­to, ren­gu­sio Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­ją, pir­mi­nin­ko, šeš­to­jo Lie­tu­vos prem­je­ro, Sei­mo na­rio, gy­dy­to­jo, pub­li­cis­to - 150-osios gi­mi­mo me­ti­nės. Ta pro­ga, be ki­ta ko, ke­ti­na­ma su­reng­ti moks­li­nes is­to­ri­kų ir li­tua­nis­tų kon­fe­ren­ci­jas, sta­cio­na­rias ir kil­no­ja­mą­sias par­odas apie K. Gri­niaus veik­lą prieš­ka­rio Lie­tu­vo­je, iš­leis­ti nau­jus pre­zi­den­to at­si­mi­ni­mų to­mus.

Mi­nė­ji­mo veiks­mų pla­nas, ku­rį par­en­gė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, ne­ma­lo­niai ne­ste­bi­no su­val­kie­čius, iš pa­sku­ti­nių­jų be­sis­ten­gian­čius puo­se­lė­ti pre­zi­den­to K. Gri­niaus at­mi­ni­mą. Jie pri­me­na ša­lies val­džiai įsi­se­nė­ju­sias prob­le­mas, ku­rių ne­išsp­ren­dus skam­biai pri­sta­to­mas mi­nė­ji­mas di­de­lio džiaugs­mo ne­su­teiks.

Koks likimas laukia Prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus, neaišku net ir artėjant 150-osioms jo gimimo metinėms.

Be šeimininko

Vie­nas pa­grin­di­nių ju­bi­lie­ji­nių ren­gi­nių tu­rė­tų bū­ti Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ren­gia­mas K. Gri­niaus pa­ger­bi­mas Se­le­mos Bū­do­je (Mondž­gi­rė­je). Kad ši ce­re­mo­ni­ja (o į ją, ti­kė­ti­na, bus pa­kvies­ti mū­sų vals­ty­bės va­do­vai ir sve­čių iš už­sie­nio) vyk­tų mau­me­džių gi­rai­tė­je, ku­rio­je pa­gal pa­sku­ti­nį K. Gri­niaus no­rą yra per­lai­do­ti iš JAV par­ga­ben­ti jo pa­lai­kai, bū­ti­na at­nau­jin­ti am­ži­no­jo poil­sio vie­tos ap­lin­ką.

Mat prieš 21 me­tus, 1994-ųjų spa­lį, čia įren­gus me­mo­ria­lą, iki šiol jis iš es­mės ne­bu­vo pert­var­ko­mas. Šiuo me­tu aki­vaiz­du, kad bū­ti­na at­nau­jin­ti prie pa­mink­lo ve­dan­čius smė­lio ir skal­dos ta­ke­lius, gė­ly­nus, nu­šveis­ti pa­tį skulp­to­riaus Kęs­tu­čio Bal­čiū­no kur­tą pa­mink­lą, nes ant jo pra­dė­jo kaup­tis sa­ma­nų. Pa­trauk­lu­mo šiai vie­tai ne­su­tei­kia ir ne­to­li au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės per du de­šimt­me­čius spė­jęs ap­triuš­ti lau­ko tua­le­tas.

Ne­ga­na to, kaip jau ra­šė LŽ, iki šiol ir pats pa­mink­las K. Gri­niui vis dar yra be­šei­mi­nin­kis - pri­klau­so jau pen­ke­rius me­tus ne­eg­zis­tuo­jan­čiai Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nis­tra­ci­jai. To­dėl nė­ra kam pa­si­rū­pin­ti pa­čiu pa­mink­lu, ku­rio pos­ta­men­te il­si­si K. Gri­niaus pa­lai­kai.

„Siun­tė­me rei­ka­lin­gų at­lik­ti dar­bų są­ra­šą ir są­ma­tą Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai. Ta­čiau ji at­sa­kė, kad tai ne jų sri­tis, jie tuo ne­si­rū­pi­na. To­dėl da­bar ren­giuo­si pro­jek­tą pa­teik­ti Vy­riau­sy­bei, gal ji su­si­do­mės ir tam bus skir­ta pi­ni­gų - apie 300 tūkst. eu­rų“, - LŽ tei­gė Pre­zi­den­to K. Gri­niaus me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vy­tau­tas Gri­nius.

Tarp dan­gaus ir žemės

Ma­ri­jam­po­lė­je įsi­kū­ru­sio mu­zie­jaus dar­buo­to­jus jau ne­be pir­mus me­tus ka­muo­ja vie­nas ir tas pat klau­si­mas - ar dar il­gai jis gy­vuos. Anot V. Gri­niaus, pa­sta­tas, ku­ria­me įsi­kū­ręs mu­zie­jus, pri­klau­so pri­va­tiems as­me­nims, o ne vals­ty­bei ar sa­vi­val­dy­bei. „Y­ra su­tar­tis, kad mu­zie­jus pa­sta­tu ga­li nau­do­tis 50 me­tų. 20 me­tų jau pra­ėjo. Kas bū­tų vi­sam ter­mi­nui pa­si­bai­gus - ne­ži­nia“, - kal­bė­jo mu­zie­jaus di­rek­to­rius.

Jis pa­sa­ko­jo, kad bū­ta už­mo­jų per­kel­ti mu­zie­jų į ki­tas pa­tal­pas, ta­čiau tin­ka­mes­nių to­kiam mu­zie­jui Ma­ri­jam­po­lė­je nė­ra. To­dėl bū­tų ge­riau­sia, jei vals­ty­bė pa­sta­tą, ku­rio res­tau­ra­vi­mas jai at­siė­jo per 1 mln. li­tų (290 tūkst. eu­rų), iš­pirk­tų iš da­bar­ti­nių sa­vi­nin­kų.

Mu­zie­jus na­me, ku­ria­me K Gri­nius gy­ve­no 1904-1914 me­tais, bu­vo įkur­tas 1998-ai­siais. Šis pa­sta­tas il­gą lai­ką va­din­tas Gri­nių na­mais. Tuo­met jis bu­vo ta­pęs vi­sos Už­ne­mu­nės kul­tū­ri­nio są­jū­džio cen­tru. Čia 1905 me­tų ge­gu­žės 28 die­ną vy­ko pir­ma­sis vie­šas šia­me kraš­te lie­tu­viš­kas va­ka­ras, ku­ria­me bu­vo su­vai­din­ta An­ta­no Vil­ku­tai­čio-Ke­tu­ra­kio „A­me­ri­ka pir­ty­je“. Vyk­da­vo cho­ro re­pe­ti­ci­jos, vi­suo­me­nės su­si­rin­ki­mai, po­sė­džiai, bu­vo įkur­ta „Švie­sos“ drau­gi­ja, ku­ri tu­rė­jo daug sky­rių Su­val­ki­jo­je, vei­kė drau­gi­jos bib­lio­te­ka.

Mu­zie­jaus stei­gė­jas bu­vo Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ties vir­ši­nin­kas. Pa­nai­ki­nus aps­kri­čių vir­ši­nin­kų ad­mi­nis­tra­ci­jas, mu­zie­jaus sa­vi­nin­ko tei­ses ir par­ei­gas pe­rė­mė Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bė. Lė­šų (apie 35 tūkst. eu­rų) mu­zie­jui, ku­ria­me yra 3,5 eta­to, iš­lai­ky­ti Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bė gau­na iš vals­ty­bės biu­dže­to.

„Ne­ži­no­me, ar il­gai gau­si­me pi­ni­gų mu­zie­jui iš­lai­ky­ti, mat Švie­ti­mo cen­trą vals­ty­bė jau at­si­sa­kė fi­nan­suo­ti“, - LŽ tei­gė Ma­ri­jam­po­lės me­ras Vid­man­tas Bra­zys. Jo nuo­mo­ne, toks mu­zie­jus tu­rė­tų pri­klau­sy­ti ne sa­vi­val­dy­bei, o vals­ty­bei. To­dėl pa­ti vals­ty­bė tu­rė­tų rū­pin­tis jo at­ei­ti­mi.

Ne vis­kas pra­ras­ta?

Kul­tū­ros mi­nis­tro Ša­rū­no Bi­ru­čio pa­ta­rė­ja Da­lia Ven­ce­vi­čie­nė LŽ tei­gė, kad pre­zi­den­to K. Gri­niaus 150-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių mi­nė­ji­mo veiks­mų pla­nas yra pre­li­mi­na­rus ir dar ga­li bū­ti pil­do­mas, jei tik bus gau­ta pro­jek­tų ir jiems pri­tars spe­cia­li Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos dar­bo gru­pė.

„Vi­si pa­siū­ly­mai, kaip bū­tų ga­li­ma pa­mi­nė­ti K. Gri­niaus 150-ąsias gi­mi­mo me­ti­nes, svars­to­mi, pro­ce­sas dar nė­ra su­sto­jęs, gau­tos par­aiš­kos te­bė­ra ver­ti­na­mos. Kol kas at­mes­tų pro­jek­tų nė­ra, tik kai ku­rie par­aiš­kų tei­kė­jai pa­tys jų at­si­sa­kė“, - ti­ki­no Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė.

Anot D. Ven­ce­vi­čie­nės, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja nė­ra lin­ku­si pri­siim­ti at­sa­ko­my­bės už Pre­zi­den­to K. Gri­niaus me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus li­ki­mą, kad ir koks jis bū­tų. Mat tam mi­nis­te­ri­ja ne­tu­ri ju­ri­di­nių ga­lių, nes mu­zie­jus pri­klau­so Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bei. Jai esą ir tu­rė­tų rū­pė­ti jo li­ki­mas. O jei no­ri­ma si­tua­ci­ją keis­ti, rei­kia kreip­tis tie­siai į Vy­riau­sy­bę.