Prezidento našlių rentas Vyriausybė siūlo keisti valstybine pensija
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pri­ta­rė pa­tai­soms dėl so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų pre­zi­den­tų su­tuok­ti­niams – siū­lo­ma pre­zi­den­to naš­lių ren­tą keis­ti vals­ty­bi­ne pen­si­ja, ji su­da­ry­tų 15 proc. ša­lies va­do­vo dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio per mė­ne­sį.

Pa­tai­soms dar tu­rės pri­tar­ti ir Sei­mas.

Įsta­ty­mų pa­kei­ti­mai par­eng­ti Kons­ti­tu­ci­niam Teis­mui pa­skel­bus, kad pre­zi­den­to naš­lės ar naš­lio ren­tą įtvir­ti­nan­ti įsta­ty­mo nuo­sta­ta prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai.

Pro­jek­tas nu­ma­to, kad vals­ty­bi­nė pen­si­ja bū­tų mo­ka­ma tik tuo at­ve­ju, jei naš­lys ar­ba naš­lė, kaip Lie­tu­vos pre­zi­den­to su­tuok­ti­nis, ne ma­žiau kaip tre­jus me­tus vyk­dė vals­ty­bi­nia­me ar dip­lo­ma­ti­nia­me pro­to­ko­le nu­sta­ty­tas funk­ci­jas. Šią pen­si­ją ga­lė­tų gau­ti tik Lie­tu­vos pi­lie­tis ar pi­lie­tė.

Pa­tai­są ren­gu­si So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) pa­žy­mi, kad vyk­dy­da­mas pro­to­ko­le nu­sta­ty­tas funk­ci­jas ša­lies va­do­vo su­tuok­ti­nis at­sto­vau­ja aukš­čiau­sia­jam ša­lies val­džios par­ei­gū­nui – pre­zi­den­tui, va­di­na­si, ir pa­čiai vals­ty­bei – jis at­lie­ka tam ti­kras rep­re­zen­ta­ci­nes funk­ci­jas, ku­rioms rei­ka­lin­gos „pas­tan­gos, va­lia, pa­siau­ko­ji­mas, lai­kas“.

Pri­ėmus siū­lo­mą įsta­ty­mo pa­tai­sų va­rian­tą, bu­vu­sio vals­ty­bės va­do­vo naš­lė Kris­ti­na Bra­zaus­kie­nė į to­kią vals­ty­bi­nę pen­si­ją pre­ten­duo­ti ne­ga­lė­tų, nes san­tuo­ka su­da­ry­ta jau pa­si­bai­gus Al­gir­do My­ko­lo Bra­zaus­ko ka­den­ci­jai.

„Ti­krai jai (K.Bra­zaus­kie­nei) ne­prik­lau­so pa­gal ši­tą įsta­ty­mą. Ji­nai ne­bu­vo su­tuok­ti­nė tuo me­tu, ka­da A.M.Bra­zaus­kas bu­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tu“, – žur­na­lis­tams tre­čia­die­nį sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Pre­zi­den­to naš­lių ren­tos klau­si­mas Kons­ti­tu­ci­nia­me Teis­me bu­vo spren­džia­mas, kai mi­rus pre­zi­den­tui A.M.Bra­zaus­kui jo naš­lė 2010 me­tais pa­tei­kė SADM pra­šy­mą skir­ti pre­zi­den­to naš­lės ren­tą. K.Bra­zaus­kie­nė nu­ro­dė ne­tu­rin­ti drau­džia­mų­jų pa­ja­mų, ta­čiau ji ne­slė­pė val­dan­ti di­de­lės ver­tės tur­tą.

Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo prieš­ta­rau­jan­čiu Kons­ti­tu­ci­jai pri­pa­žin­ta įsta­ty­mo nuo­sta­ta nu­ma­tė, kad mi­ru­sio pre­zi­den­to su­tuok­ti­nis tu­ri tei­sę gau­ti vals­ty­bi­nę pre­zi­den­to naš­lių ren­tą, ku­ri sie­kia 50 proc. pre­zi­den­to vals­ty­bi­nės ren­tos dy­džio. Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo ver­ti­ni­mu, ši nuo­sta­ta prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai, nes naš­lys vien dėl bu­vu­sio su­tuok­ti­nio sta­tu­so ne­ga­li įgy­ti tei­sės gau­ti spe­cia­lią so­cia­li­nę iš­mo­ką.

Teis­mo tei­gi­mu, spe­cia­lių dėl bu­vu­sio su­tuok­ti­nio sta­tu­so iš­mo­kų nu­sta­ty­mas įtvir­tin­tų pri­vi­le­gi­ją dėl as­mens so­cia­li­nės pa­dė­ties, o tai drau­džia ki­ti pa­grin­di­nio ša­lies įsta­ty­mo straips­niai.