Prezidento našlės kantrybė nenutrūksta
Pen­ke­rius me­tus naš­lau­jan­ti Kris­ti­na Bra­zaus­kie­nė pre­zi­den­ti­nės naš­lių iš­mo­kos ar­ti­miau­siu me­tu ga­li ir ne­su­lauk­ti. Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­ta ana­pi­lin iš­ke­lia­vu­sių pre­zi­den­tų su­tuok­ti­niams ir vai­kams mo­ka­mų ren­tų tvar­kos re­for­ma ga­li vėl at­si­dur­ti Kons­ti­tu­ci­nia­me Teis­me (KT).

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM), ku­rią Vy­riau­sy­bė bu­vo įpa­rei­go­ju­si su­gal­vo­ti, kaip įgy­ven­din­ti per­nai lie­pą KT pa­skelb­tą spren­di­mą dėl pre­zi­den­tų naš­lių pen­si­jų ir ki­tų so­cia­li­nių pri­vi­le­gi­jų, pa­tei­kė tre­čią vi­zi­jų va­rian­tą. Šia­me iš­mo­kos kar­te­lė kils­te­lė­ta nuo 20 iki 30 proc. pre­zi­den­to ren­tos dy­džio (da­bar – 50 proc.).

Jei toks dy­dis bū­tų pa­lai­min­tas, pre­zi­den­to Al­gir­do My­ko­lo Bra­zaus­ko naš­lė vers­li­nin­kė ir po­li­ti­kė 66-erių K. Bra­zaus­kie­nė per mė­ne­sį ga­lė­tų gau­ti 1,2 tūkst. eu­rų iš­mo­ką. Ta­čiau Sei­mo na­riams ky­la rim­tų abe­jo­nių, ar for­ma­lus pro­cen­ti­nio dy­džio per­dė­lio­ji­mas ati­tin­ka KT iš­aiš­ki­ni­mo dva­sią.

Pre­zi­den­tū­rai par­ūpo oru­mas

Pri­vi­le­gi­juo­to naš­lio iš­mo­kos dy­dis kils­te­lė­tas at­siž­vel­gus į ne­igia­mą pre­zi­den­tū­ros reak­ci­ją. Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos nuo­mo­ne, to­kia men­ka su­ma, ko­kia bu­vo nu­ma­ty­ta pir­ma­me va­rian­te (20 proc.), ne­už­ti­krin­tų oraus naš­lio gy­ve­ni­mo. To­dėl iš­mo­kos dy­dį re­ko­men­duo­ta di­din­ti. “Res­pub­li­kos pre­zi­den­to vals­ty­bi­nės naš­lių iš­mo­kos dy­dis tu­rė­tų bū­ti toks, kad ati­tik­tų pre­zi­den­to naš­lio (naš­lės) oru­mą, už­ti­krin­tų orų pra­gy­ve­ni­mo ly­gį. Šia­me kon­teks­te pa­žy­mė­ti­na, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių pra­kti­ko­je vals­ty­bės va­do­vo naš­lės (naš­lio) iš­mo­kos dy­dis sie­kia nuo 50 iki 100 proc. vals­ty­bės va­do­vo iki mir­ties gau­tos iš­mo­kos (pen­si­jos, ren­tos) su­mos”, - SADM pa­teik­ta­me raš­te nu­ro­dė Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos kanc­le­ris Gied­rius Kra­saus­kas.

KT, per­nai lie­pą nag­ri­nė­jęs ren­tos mo­kė­ji­mo pe­ri­pe­ti­jas, pa­skel­bė, kad įsta­ty­mo nuo­sta­ta, įtvir­ti­nan­ti ga­li­my­bę pre­zi­den­to naš­lei ar naš­liui gau­ti ren­tą, prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai. KT tei­gi­mu, vien dėl bu­vu­sio su­tuok­ti­nio sta­tu­so naš­lys ne­ga­li įgy­ti tei­sės gau­ti spe­cia­lią so­cia­li­nę iš­mo­ką. To­kių ren­tų mo­kė­ji­mas įtvir­ti­na pri­vi­le­gi­ją dėl as­mens so­cia­li­nės pa­dė­ties. Esą naš­liui ne­prik­lau­so ir ki­tos pri­vi­le­gi­jos, tarp jų - ga­li­my­bė nau­do­tis re­zi­den­ci­ja.

Tek­tų rinktis

2014 me­tų lap­kri­čio pa­bai­go­je Vy­riau­sy­bė ėmė re­for­muo­ti ne­kons­ti­tu­ci­nę pri­vi­le­gi­juo­tiems naš­liams mo­ka­mų ren­tų tvar­ką. Par­eng­ti kon­kre­čias pa­tai­sas bu­vo pa­ves­ta SADM. Pir­miau­sia pro­jek­to au­to­riai “ren­tos” ter­mi­ną pa­siū­lė keis­ti į “iš­mo­kos”. Taip pat par­agi­no įtvir­tin­ti, kad tei­sę gau­ti pre­zi­den­ti­nę naš­lio iš­mo­ką tu­rė­tų se­nat­vės pen­si­jos su­lau­kęs ana­pi­lin iš­ėju­sio ša­lies va­do­vo su­tuok­ti­nis (ar to­kio am­žiaus su­lau­kęs per pen­ke­rius me­tus po su­tuok­ti­nio mir­ties), taip pat naš­lys, ku­riam per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį pri­pa­žin­tas 0-40 proc. dar­bin­gu­mo ly­gis.

Pre­ten­duo­ti į to­kią iš­mo­ką ga­lė­tų ir naš­lai­čius, tu­rin­čius tei­sę gau­ti pre­zi­den­to naš­lai­čių iš­mo­ką, au­gi­nan­tis mi­ru­sio vals­ty­bės va­do­vo su­tuok­ti­nis. Naš­liu ta­pu­siam mi­ru­sio ša­lies va­do­vo su­tuok­ti­niui tek­tų pa­si­rink­ti tik vie­ną iš pri­klau­san­čių fi­nan­si­nių “do­ta­ci­jų” - pre­zi­den­to naš­lio iš­mo­ką ar­ba so­cia­li­nio drau­di­mo naš­lių pen­si­ją. Siū­lo­ma pre­zi­den­to naš­lai­čių iš­mo­ką di­din­ti nuo da­bar esan­čių 25 iki 30 proc. pre­zi­den­to ren­tos dy­džio vie­nam as­me­niui. Jei šei­mo­je naš­lai­čių dau­giau, bend­ra iš­mo­kų su­ma ne­tu­rė­tų vir­šy­ti 70 proc. pre­zi­den­to ren­tos.

Vi­si naš­liai lygūs

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos (TTK) ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Sta­sys Šed­ba­ras prog­no­za­vo, kad ban­dy­mai įsta­ty­muo­se “išs­kir­ti vie­ną naš­lę” ga­li bū­ti pri­pa­žin­ti prieš­ta­rau­jan­tys Kons­ti­tu­ci­jai.

“KT aiš­kiai pa­sa­kė, kad ne­svar­bu, ko­kias par­ei­gas ėjo su­tuok­ti­niai, jų naš­lės ir naš­liai ne­ga­li bū­ti kaip nors iš­ski­ria­mi. Jie vi­si tu­ri bū­ti ap­sau­go­ti ir gi­na­mi vie­no­dai”, - LŽ tei­gė par­la­men­ta­ras. To­dėl jis ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad Sei­mą pa­siek­sian­tys Vy­riau­sy­bės pro­jek­tai, jei nuo­mo­nės dėl jų iš­sis­kirs, ga­li bū­ti dar kar­tą skun­džia­mi Kosn­ti­tu­ci­jos ser­gė­to­jams.

S. Šed­ba­ras įsi­ti­ki­nęs, jog ge­riau­sias bū­das įgy­ven­din­ti KT per­nai lie­pą pa­skelb­tas nuo­sta­tas - at­si­sa­ky­ti pre­zi­den­ti­nių naš­lių iš­mo­kų ir šį klau­si­mą reg­la­men­tuo­ti pen­si­jų įsta­ty­mais. TTK vi­ce­pir­mi­nin­kas ne­ma­no, kad K. Bra­zaus­kie­nė ga­lė­tų pre­ten­duo­ti at­gau­ti per pen­ke­rius me­tus su­si­kau­pu­sią ne­mo­kė­tos ren­tos su­mą. “Jai ren­ta aps­kri­tai ne­bu­vo skir­ta. Ka­žin ar vals­ty­bė tu­ri par­ei­gą vyk­dy­ti įsta­ty­mą, ku­rio nor­mos bu­vo pri­pa­žin­tos prieš­ta­rau­jan­čio­mis Kons­ti­tu­ci­jai”, - sa­kė po­li­ti­kas.

Kar­tu jis pri­mi­nė, kad 2010-ai­siais krei­pi­mą­si į KT kon­ser­va­to­riai ini­ci­ja­vo at­krei­pę dė­me­sį į fak­tą, kad A. M. Bra­zaus­ko žmo­na K. Bra­zaus­kie­nė ta­po jau tuo­met, kai šis ne­beė­jo pre­zi­den­to par­ei­gų. “To­dėl ma­nė­me, jog ren­ta jai ti­krai ne­prik­lau­so. Tie­siog K. Bra­zaus­kie­nė bu­vo po­li­ti­ko, prem­je­ro, Sei­mo na­rio žmo­na, kaip ir vi­sos ki­tos”, - kal­bė­jo S. Šed­ba­ras. Dar vie­na tuo­met ki­lu­si abe­jo­nė - ar ski­riant pre­zi­den­to naš­lės pen­si­ją ne­de­rė­tų bū­ti at­siž­velg­ta į ki­tas to as­mens pa­ja­mas.

Rei­kė­tų nai­kin­ti

“Re­zul­ta­tų lau­kiu pen­ke­rius me­tus. Ir dar pen­ke­rius pa­lauk­siu. KT aiš­kiai pa­sa­kė, kad da­bar­ti­nė tvar­ka prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai. Ma­no su­pra­ti­mu, tu­rė­tų bū­ti pa­nai­kin­tos vi­sos ren­tos. O pro­cen­tų di­di­ni­mas ar ma­ži­ni­mas - ti­krai ne at­sa­ky­mas”, - LŽ va­kar sa­kė K. Bra­zaus­kie­nė. Ji spė­jo, kad klau­si­mo spren­di­mas vil­ki­na­mas dėl vie­nos prie­žas­ties - “kai kas įsi­ki­bęs į tas ren­tas ir bi­jo jas pra­ras­ti”.

K. Bra­zaus­kie­nė pa­sa­ko­jo pa­sta­ruo­ju me­tu ne­ma­žai ke­lia­vu­si, at­os­to­ga­vu­si “prie šil­to van­de­ny­no”, Flo­ri­do­je. “Ten bu­vau pu­san­tro mė­ne­sio, la­bai pa­ti­ko. Ir vėl skri­siu. Va­žiuo­ju vi­sur, kur ma­nęs lau­kia”, - at­vi­ra­vo mo­te­ris. At­si­sa­ky­ti na­mo Tur­niš­kė­se naš­lė kol kas ne­ke­ti­na. “Iš­te­kė­siu, tuo­met”, - šmaikš­ta­vo ji.

Tur­niš­kė­se esan­tis na­mas, ku­ria­me K. Bra­zaus­kie­nė gy­ve­na dau­giau kaip de­šimt­me­tį, pri­klau­so Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jai. 2010-ai­siais Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu su pre­zi­den­to A. M. Bra­zaus­ko naš­le bu­vo su­da­ry­ta pen­ke­rių me­tų re­zi­den­ci­jos pa­nau­dos su­tar­tis. Ši su­tar­tis bai­gia­si spa­lį, tuo­met ir ke­ti­na­ma pri­im­ti ati­tin­ka­mus spren­di­mus.