Prezidento našlei siūloma riestainio skylė
Dar kar­tą su­kda­mi gal­vą, kaip spręs­ti Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) pa­teik­tą re­bu­są dėl pre­zi­den­to Al­gir­do Bra­zaus­ko naš­lės Kris­ti­nos Bra­zaus­kie­nės ren­tos, val­di­nin­kai pa­su­ko vals­ty­bi­nių pen­si­jų, ku­rias gau­tų ka­den­ci­ją bai­gu­sių vals­ty­bės va­do­vų su­tuok­ti­niai, ke­liu. Ta­čiau pa­čiai K. Bra­zaus­kie­nei jis nie­ko ge­ro ne­ža­da.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) vėl mė­gi­na spręs­ti di­le­mą dėl pre­zi­den­to A. Bra­zaus­ko naš­lės K. Bra­zaus­kie­nės ren­tos. Šį­syk, sie­kiant įgy­ven­din­ti per­nykš­tį KT nu­ta­ri­mą, siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti vi­sų su to­kio­mis iš­mo­ko­mis naš­liams su­si­ju­sių Pre­zi­den­to vals­ty­bi­nės ren­tos įsta­ty­mo nuo­sta­tų.

Drau­ge par­eng­tos Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rias pa­lai­mi­nus ka­den­ci­ją bai­gu­sių pre­zi­den­tų an­tro­sios pu­sės įgy­tų tei­sę gau­ti so­li­džią vals­ty­bi­nę pen­si­ją. Nors SADM at­sto­vai ven­gia tie­siai švie­siai at­sa­ky­ti, kiek šio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai bū­tų ak­tua­lūs K. Bra­zaus­kie­nei, iš pro­jek­to ma­ty­ti, kad jai vals­ty­bi­nė pen­si­ja ne­prik­lau­sy­tų. Pa­čios pre­zi­den­to naš­lės, re­gis, tai nė kiek ne­jau­di­na - ji pa­si­ti­ki sa­vo ad­vo­ka­tais.

Iš­skir­ti­nis statusas

Pre­zi­den­to su­tuok­ti­nio vals­ty­bi­nės pen­si­jos dy­dis siek­tų 15 proc. mė­ne­si­nio pre­zi­den­to dar­bo už­mo­kes­čio. Da­bar­ti­niais skai­čia­vi­mais, tai bū­tų 1076,6 eu­ro.

Tei­sę gau­ti to­kią pen­si­ją tu­rė­tų Lie­tu­vos pi­lie­tis, jei­gu jis, kaip vals­ty­bės va­do­vo su­tuok­ti­nis, ne ma­žiau kaip tre­jus me­tus vyk­dė vals­ty­bi­nia­me ir (ar) dip­lo­ma­ti­nia­me pro­to­ko­le nu­ma­ty­tas funk­ci­jas, yra su­lau­kęs pen­si­nio am­žiaus ar­ba pri­pa­žin­tas ne­dar­bin­gu ar iš da­lies dar­bin­gu, ne­te­ku­siu 60 proc. ir dau­giau dar­bin­gu­mo. „Įs­ta­ty­mu bus reg­la­men­tuo­tos so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos, at­siž­vel­giant į iš­skir­ti­nį vals­ty­bės va­do­vo su­tuok­ti­nio sta­tu­są“, - pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te tei­gia SADM.

Tai­gi K. Bra­zaus­kie­nė ne­ati­tin­ka siū­lo­mų įtvir­tin­ti kri­te­ri­jų, nes mo­te­ris už A. Bra­zaus­ko iš­te­kė­jo jam jau ne­bei­nant pre­zi­den­to par­ei­gų.

Vals­ty­bi­nės pen­si­jos ne­gau­tų ir pre­zi­den­to, iš par­ei­gų pa­ša­lin­to ap­kal­tos pro­ce­so tvar­ka, su­tuok­ti­nis.

Po­li­ti­nių dis­ku­si­jų klausimas

LŽ kal­bin­tas Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas tei­gė, kad SADM siū­ly­mai yra svars­ty­ti­ni. „Da­bar­ti­nė tvar­ka dėl pre­zi­den­to vals­ty­bi­nės naš­lių ren­tos, kaip iš­aiš­ki­no KT, prieš­ta­rau­ja pa­grin­di­niam ša­lies įsta­ty­mui, to­dėl spren­džiant šiuos klau­si­mus rei­kia ieš­ko­ti lanks­čių, gra­žių for­mų“, - sa­kė jis.

Ki­ta ver­tus, A. Sy­sas pri­pa­ži­no, kad siū­ly­mai dėl vals­ty­bi­nių pen­si­jų ka­den­ci­ją bai­gu­sių pre­zi­den­tų su­tuok­ti­niams - po­li­ti­nių dis­ku­si­jų klau­si­mas. „Da­ry­ki­me prie­lai­dą, kad pre­zi­den­to su­tuok­ti­nė ar su­tuok­ti­nis tu­ri dar­bą, gau­na di­de­les pa­ja­mas. Taip, jis at­li­ko vals­ty­bi­nia­me ir dip­lo­ma­ti­nia­me pro­to­ko­le nu­ma­ty­tas funk­ci­jas, va­ži­nė­jo kar­tu su pre­zi­den­tu, bet ko­dėl jam rei­kia mo­kė­ti vals­ty­bi­nę pen­si­ją?“ - klau­sė po­li­ti­kas.

A. Sy­sas at­krei­pė dė­me­sį, kad Lie­tu­va ir taip pa­si­žy­mi „iš­ra­din­gu­mu“ vals­ty­bi­nių pen­si­jų sri­ty­je. „Ko ge­ro, mes dau­giau­sia jų tu­ri­me ir pa­gal įvai­ro­vę, ir pa­gal kie­kį, ir pa­gal su­mas, mo­ka­mas iš biu­dže­to. Tai ne­tei­sin­ga ki­tų pi­lie­čių at­žvil­giu”, - kal­bė­jo jis.

Anot A. Sy­so, jei bus pri­im­ti SADM siū­ly­mai, jie pre­zi­den­to naš­lei K. Bra­zaus­kie­nei ne­bus ak­tua­lūs, nes „įs­ta­ty­mai ga­lio­ja į prie­kį“ ir ne­išsp­ręs ren­tos pre­zi­den­to naš­lei klau­si­mo. „Jei­gu ji no­rės by­li­nė­tis, ko ge­ro, teis­mas pri­pa­žins, kad pri­va­lu iš­mo­kė­ti tam ti­kras su­mas“, - aiš­ki­no par­la­men­ta­ras.

"Man - tas pats"

66-erių vers­li­nin­kė K. Bra­zaus­kie­nė LŽ sa­kė, kad ver­tin­ti SADM siū­lo­mus įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus - ne jos kom­pe­ten­ci­ja. „Iš­siaiš­kins ad­vo­ka­tas. Aš ra­miai il­siuo­si ir man - vi­sai tas pats“, - par­eiš­kė ji.

Esą to­les­ni val­džios spren­di­mai dėl pre­zi­den­to naš­lės ren­tos sky­ri­mo jos ne­jau­di­na. „Aš da­bar gy­ve­nu be jos, ne­gal­vo­ju, kaip bus to­liau“, - kal­bė­jo K. Bra­zaus­kie­nė.

Ne­se­niai ji bu­vo vie­šai par­eiš­ku­si, kad per teis­mus mė­gins pri­si­teis­ti vi­są per 5 me­tus ne­iš­mo­kė­tą su­mą, ku­ri esą da­bar sie­kia apie 100 tūkst. eu­rų. K. Bra­zaus­kie­nė pa­ti­ki­no, kad ieš­ki­nys teis­mui kol kas ne­pa­teik­tas. „Ma­no var­du vis­ką spręs ad­vo­ka­tai, aš nie­ko ne­da­ry­siu”, - sa­kė ji.

Prieš tre­jus me­tus da­ly­vau­da­ma Sei­mo rin­ki­muo­se K. Bra­zaus­kie­nė dek­la­ra­vo tu­rin­ti 412,3 tūkst. li­tų ver­tės tur­to ir be­veik 280 tūkst. li­tų pi­ni­gi­nių lė­šų. Ji taip pat nu­ro­dė tu­rin­ti 2,3 mln. li­tų ver­tės ver­ty­bi­nių po­pie­rių, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių.

Nu­ro­dė nai­kin­ti privilegijas

Per­nai lie­pą KT pa­skel­bė, kad Pre­zi­den­to vals­ty­bi­nės ren­tos įsta­ty­mo nuo­sta­ta, įtvir­ti­nan­ti ga­li­my­bę pre­zi­den­to naš­lei ar naš­liui gau­ti ren­tą, prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai. KT tei­gi­mu, vien dėl bu­vu­sio su­tuok­ti­nio sta­tu­so naš­lys ne­ga­li įgy­ti tei­sės gau­ti spe­cia­lią so­cia­li­nę iš­mo­ką. To­kių ren­tų mo­kė­ji­mas įtvir­ti­na pri­vi­le­gi­ją dėl as­mens so­cia­li­nės pa­dė­ties.

Su­gal­vo­ti, kaip įgy­ven­din­ti mi­nė­tą KT nu­ta­ri­mą, tą­syk Vy­riau­sy­bė pa­ve­dė SADM. Ji dar per­nai par­en­gė pa­tai­sas, ku­rio­se pre­zi­den­to naš­lių ren­tos per­va­din­tos iš­mo­ko­mis. Mi­nis­te­ri­ja bu­vo nu­ma­čiu­si, kad naš­liui pri­klau­san­čios iš­mo­kos dy­dis su­da­ry­tų 20 proc. pre­zi­den­to ren­tos dy­džio, ta­čiau teik­ti siū­ly­mai bu­vo grą­žin­ti, sie­kiant „iš­lai­ky­ti ne­pa­žeis­tus kons­ti­tu­ci­nio tei­sin­gu­mo, pro­tin­gu­mo, pro­por­cin­gu­mo, so­cia­li­nės dar­nos im­pe­ra­ty­vus“.