Prezidento kanceliarija prašo teismo iškeldinti K.Brazauskienę
Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja krei­pė­si į teis­mą dėl pre­zi­den­to Al­gir­do Bra­zaus­ko naš­lės Kris­ti­nos Bra­zaus­kie­nės iš­kel­di­ni­mo iš re­zi­den­ci­jos Tur­niš­kė­se.
Kaip BNS in­for­ma­vo kan­ce­lia­ri­ja, spren­di­mas pri­im­tas po to, kai spa­lio 12-ąją pa­si­bai­gus būs­to pa­nau­dos su­tar­čiai K.Bra­zaus­kie­nė ne­rea­ga­vo į pa­kar­to­ti­nius pra­šy­mus dėl iš­si­kel­di­ni­mo iš vals­ty­bei pri­klau­san­čios re­zi­den­ci­jos.

„Nei po su­tar­ties pa­si­bai­gi­mo, nei per pa­pil­do­mai ge­ra va­lia nu­sta­ty­tą ter­mi­ną po­nia K. Bra­zaus­kie­nė ne­grą­ži­no jai per­duo­to tur­to. Po ke­lių pa­kar­to­ti­nių įspė­ji­mų pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja krei­pė­si į teis­mą dėl po­nios K. Bra­zaus­kie­nės iš­kel­di­ni­mo iš ne­tei­sė­tai uži­ma­mų gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų Tur­niš­kė­se“, – nu­ro­dė kan­ce­lia­ri­ja.

Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas K.Bra­zaus­kie­nei iš­da­vė lai­ki­ną lei­di­mą pa­tek­ti į re­zi­den­ci­ją Tur­niš­kė­se, kol bus pri­im­tas teis­mo spren­di­mas.

K.Bra­zaus­kie­nė anks­čiau BNS yra par­eiš­ku­si, kad iš re­zi­den­ci­jos Tur­niš­kė­se ga­lė­tų iš­si­kraus­ty­ti, kai bus pa­baig­tas sta­ty­ti jos nau­jas na­mas, tai esą ga­lė­tų įvyk­ti po me­tų. Tre­čia­die­nį BNS ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti su pre­zi­den­to naš­le.

Tei­sę gy­ven­ti re­zi­den­ci­jo­je Tur­niš­kė­se su­tei­ku­si su­tar­tis su K.Bra­zaus­kie­ne bu­vo su­da­ry­ta 2010 me­tais. Pa­gal su­tar­tį, pre­zi­den­to naš­lei šis būs­tas, ku­ria­me su­tuok­ti­niai gy­ve­no iki A.M.Bra­zaus­ko mir­ties, bu­vo su­teik­tas lai­ki­nai – pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui, be ga­li­my­bės su­tar­tį pra­tęs­ti.

Po per­nai pri­im­to Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mo dėl pre­zi­den­to naš­lės ren­tos, kon­ser­va­to­riai ėmė kel­ti klau­si­mą, ar tei­sė­tai K.Bra­zaus­kie­nei su­teik­ta tei­sė gy­ven­ti pre­zi­den­to re­zi­den­ci­jo­je Tur­niš­kė­se. Vis dėl­to šie­met ge­gu­žę par­la­men­tas at­me­tė siū­ly­mą iš Pre­zi­den­to įsta­ty­mo brauk­ti nuo­sta­tą, ku­ri mi­ru­sio pre­zi­den­to su­tuok­ti­niui ga­ran­tuo­ja re­zi­den­ci­ją. To­kių pri­vi­le­gi­jų ra­gi­no at­si­sa­ky­ti ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.