Prezidentės žodis gali kirsti skaudžiai
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ki­tą sa­vai­tę Sei­me skai­tys me­ti­nį pra­ne­ši­mą – tra­di­ciš­kai apž­velgs svar­biau­sius ša­lies vi­daus ir tarp­tau­ti­nio gy­ve­ni­mo įvy­kius, ak­cen­tuos prob­le­mas. Ne­abe­jo­ja­ma, kad šį­kart daug dė­me­sio bus skir­ta po­li­ti­nę sis­te­mą apė­mu­sioms šun­vo­tėms.

Po­li­to­lo­gai spė­ja, kad pa­sku­ti­nio šios ka­den­ci­jos Sei­me skai­to­mo ša­lies va­do­vės pra­ne­ši­mo ašis bus pa­sta­ruo­ju me­tu po­li­ti­nę sis­te­mą pur­tan­tys ko­rup­ci­jos skan­da­lai, o juos par­yš­kins pikt­nau­džia­vi­mo val­džia bei ko­vos su oli­gar­chi­ja mo­ty­vai. Šiuos skau­du­lius ir bū­ti­ny­bę ko­vo­ti su jais D. Gry­baus­kai­tė dek­la­ra­vo pir­mo­sios sa­vo ka­den­ci­jos me­tu, to­kių nuo­sta­tų ji lai­ko­si ir da­bar. Eks­per­tų ma­ny­mu, kaip tik šiuo me­tu pre­zi­den­tė tu­rės pui­kią pro­gą dar kar­tą ak­cen­tuo­ti pa­si­rink­tos kryp­ties tei­sin­gu­mą. Pra­ne­ši­mo to­ną prog­no­zuo­ja­ma bū­siant griež­tą ir kri­tiš­ką.

Pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė sa­vo me­ti­nį pra­ne­ši­mą Sei­me tra­di­ciš­kai skai­to bir­že­lio mė­ne­sį. Iš­im­tis bu­vo pa­da­ry­ta tik 2014-ai­siais, kai ren­gian­tis vals­ty­bės va­do­vo rin­ki­mams ter­mi­nas bu­vo pa­anks­tin­tas ir per­kel­tas į ko­vo pa­bai­gą.

Pri­mins ir sa­vo nuo­pel­nus

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to pro­fe­so­rius To­mas Ja­ne­liū­nas ti­ki­no ne­abe­jo­jan­tis, kad pre­zi­den­tė sa­vo pra­ne­ši­me pir­miau­sia su­si­telks į vi­daus po­li­ti­nes ak­tua­li­jas. „Tu­rint gal­vo­je, kad sa­vo abie­jų ka­den­ci­jų pra­džio­je ša­lies va­do­vė ak­cen­ta­vo ko­vą su ko­rup­ci­ja, pikt­nau­džia­vi­mu val­džia, oli­gar­chų įsi­ga­lė­ji­mu, ir re­mian­tis šian­die­nos pa­vyz­džiais – at­lie­ka­mo­mis kra­to­mis bei reiš­kia­mais įta­ri­mais, bus la­bai ge­ra pro­ga šiuos da­ly­kus dar kar­tą pri­min­ti“, – LŽ sa­kė jis.

Ki­ta pra­ne­ši­mo te­ma, jo nuo­mo­ne, bus su­si­ju­si su ar­tė­jan­čia po­li­ti­nio cik­lo pa­bai­ga. „Na­tū­ra­lu, kad bai­gian­tis Sei­mo ka­den­ci­jai rei­kės įver­tin­ti, ką par­la­men­tui ir Vy­riau­sy­bei pa­vy­ko nu­veik­ti per pa­sta­ruo­sius be­veik ket­ve­rius me­tus. Ver­ti­ni­mų ga­li su­lauk­ti ir val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos dar­bai, pa­ža­dai bei jų vyk­dy­mas. Ma­nau, ga­li bū­ti iš­sa­ky­ta ir kri­ti­kos, ir ra­gi­ni­mų už­baig­ti pra­dė­tus dar­bus“, – aiš­ki­no T. Ja­ne­liū­nas.

Dė­me­sio, anot jo, bus skir­ta ir iš­orės veiks­niams – sau­gu­mo si­tua­ci­jai, NA­TO ga­ran­ti­jų Lie­tu­vo­je ir Bal­ti­jos ša­ly­se stip­ri­ni­mui, ša­lies įsi­pa­rei­go­ji­mams di­din­ti iš­lai­das gy­ny­bai, po­žiū­rio į vi­suo­me­nės sau­gu­mą ki­ti­mui ir ki­tiems da­ly­kams. Vi­sa tai tu­rė­tų bū­ti su­sie­ta su pa­čios pre­zi­den­tės veik­la. „Nea­be­jo­ju, kad ji pri­mins sa­vo lai­mė­ji­mus ir nuo­pel­nus“, – tei­gė po­li­to­lo­gas. Jis prog­no­za­vo, kad, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, šį­kart kri­ti­kos do­zė pre­zi­den­tės pra­ne­ši­me bus stip­res­nė. „Grei­čiau­siai ji bus iš­sa­ky­ta ne kon­kre­čiai vie­nai par­ti­jai, o vi­soms, ypač toms, ku­rios įklim­pu­sios į ko­rup­ci­jos by­las“, – sa­kė T. Ja­ne­liū­nas.

To­ną lems tema

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to dės­ty­to­ja Ri­ma Ur­bo­nai­tė taip pat tvir­ti­no ma­nan­ti, kad kai ku­rios pra­ne­ši­mo te­mos bus pa­dik­tuo­tos šian­die­nos po­li­ti­nių ak­tua­li­jų. To­dėl, pa­sak jos, ne­abe­jo­ti­nai bus ak­cen­tuo­ja­mi po­li­ti­nės sis­te­mos sta­bi­li­za­vi­mo, rin­kė­jų ra­cio­na­laus pa­si­rin­ki­mo ska­ti­ni­mo, są­ži­nin­gos po­li­ti­kos klau­si­mai. Po­li­to­lo­gės nuo­mo­ne, aki­vaiz­du, kad pre­zi­den­tės iš­kel­tas ko­vos su oli­gar­chais šū­kis tik da­bar įgy­ja „ap­čiuo­pia­mą pa­vi­da­lą“.

„La­bai no­rė­čiau ti­kė­tis, kad ne­ma­žai bus kal­ba­ma ir apie už­sie­nio po­li­ti­ką, tai iš tie­sų ir tu­rė­tų bū­ti šio pra­ne­ši­mo pri­ori­te­tas. De­ja, kar­tais to pri­trūk­da­vo. Dau­giau dė­me­sio no­rė­čiau kon­kre­čioms vals­ty­bėms, nes il­gą lai­ką pra­ne­ši­muo­se ne­bu­vo mi­ni­ma, pa­vyz­džiui, Len­ki­ja. Gal šį kar­tą bus at­si­suk­ta į kai­my­nus, skir­ta dė­me­sio san­ty­kiams ir bend­ra­dar­bia­vi­mui su jais“, – vy­lė­si R. Ur­bo­nai­tė.

Jos ma­ny­mu, pri­ori­te­ti­nė tu­rė­tų bū­ti ir ša­lies sau­gu­mo te­ma, pa­brė­žiant ga­li­mų grės­mių įvei­ki­mo bū­dus. „Ma­nau, kad pri­klau­so­mai nuo gvil­de­na­mos te­mos pre­zi­den­tės kal­bo­je gir­dė­si­me ke­lių to­nų „mik­są“. Apie ko­rup­ci­ją bus kal­ba­ma griež­tai, apie žmo­nes – su rū­pes­čiu. Ša­lies va­do­vė grei­čiau­siai su­vo­kia, kad į ją akys kryps­ta kaip į nau­jos, šva­rios po­li­ti­kos at­sto­vę“, – LŽ sa­kė R. Ur­bo­nai­tė.

At­skai­to­my­bės forma

Po­li­to­lo­gės tei­gi­mu, me­ti­nis pre­zi­den­to pra­ne­ši­mas tiek vi­suo­me­nei, tiek po­li­ti­kams yra svar­bus da­ly­kas. „Lie­tu­vo­je pre­zi­den­tas yra ga­na ryš­ki fi­gū­ra, žmo­nės juo la­bai pa­si­ti­ki. Tai reiš­kia, kad pre­zi­den­to žo­dis po­li­ti­ko­je tam­pa la­bai sva­rus, bet ko­kia jo nuo­mo­nė, idė­jos, žo­džiai įgy­ja di­de­lį svo­rį“, – tei­gė R. Ur­bo­nai­tė.

Nors rea­lių tei­si­nių ga­lių pra­ne­ši­mas ir ne­tu­ri, vi­siš­kai ne­rea­guo­ti į tai, kas pa­sa­ko­ma, ne­ga­li ir po­li­ti­kai. Be to, anot po­li­to­lo­gės, skai­ty­da­mas me­ti­nį pra­ne­ši­mą pre­zi­den­tas kar­tu at­sis­kai­to vi­suo­me­nei, rin­kė­jams už nu­veik­tus dar­bus. To­kia at­skai­to­my­bės for­ma la­bai svar­bi. „Dau­ge­lis Sei­mo na­rių tai aps­kri­tai pa­mirš­ta“, – pa­žy­mė­jo eks­per­tė. Jos nuo­mo­ne, D. Gry­baus­kai­tei pra­ne­ši­muo­se pa­vyks­ta kon­cen­truo­tai, glaus­tai ir ga­na aiš­kiai nu­brėž­ti tam ti­kras gai­res, iden­ti­fi­kuo­ti pa­grin­di­nes prob­le­mas bei iš­šū­kius.

Anot T.Ja­ne­liū­no, me­ti­nis ša­lies va­do­vo pra­ne­ši­mas – ge­ra pro­ga api­bend­rin­ti tam ti­krą lai­ko­tar­pį. Jo tei­gi­mu, ki­taip nei Vy­riau­sy­bės tei­kia­mo­je me­tų veik­los at­as­kai­to­je, pre­zi­den­tas sa­vo pra­ne­ši­me į dau­ge­lį prob­le­mų ga­li pa­žvelg­ti ki­taip nei vyk­dan­čio­ji val­džia. „Čia kaip tik pro­ga at­sver­ti tą pa­ne­gi­ri­ką, ku­rią žars­to tuo me­tu val­džio­je esan­tys Vy­riau­sy­bės at­sto­vai“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.