Prezidentės veto: biudžetinių įstaigų vadovai negali būti amžini
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­si­ra­šė de­kre­tą, ku­riuo grą­ži­no Sei­mui pa­kar­to­ti­nai svars­ty­ti Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo pa­tai­sas.

Sei­mo pri­im­tos įsta­ty­mo pa­tai­sos nu­ma­to, kad biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vai į par­ei­gas pri­ima­mi kon­kur­so bū­du 4 me­tų ka­den­ci­jai, ne­ri­bo­jant ka­den­ci­jų skai­čiaus. Pa­si­bai­gus pir­ma­jai ka­den­ci­jai dar­bo su­tar­tis pra­tę­sia­ma an­tra­jai, po ku­rios iš par­ei­gų at­leis­tas va­do­vas tu­ri tei­sę iš kar­to vėl da­ly­vau­ti kon­kur­se, ra­šo­ma iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai.

Pa­sak Pre­zi­den­tės, va­do­vų ro­ta­ci­jos pri­nci­pas jau pri­tai­ky­tas dau­ge­ly­je vie­šo­jo sek­to­riaus sri­čių, pra­de­dant tei­sė­sau­ga ir bai­giant aukš­to­jo moks­lo sis­te­ma. Am­ži­nų va­do­vų ne­tu­rė­tų bū­ti ne tik švie­ti­mo įstai­go­se, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių val­do­mo­se įmo­nė­se, bet ir biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se. Šias įstai­gas taip pat tu­rė­tų pa­siek­ti val­dy­mo re­for­ma, rea­li, o ne par­odo­mo­ji va­do­vų ro­ta­ci­ja.

Sie­kiant vie­šo­jo val­dy­mo sis­te­mos nuo­sek­lu­mo, skaid­ru­mo ir efek­ty­vu­mo, ša­lies va­do­vė ve­tuo­ja įsta­ty­mo pa­tai­sas ir tei­kia Sei­mui pri­nci­pi­nes nuo­sta­tas dėl biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vų ka­den­ci­jų truk­mės ir jų ri­bo­ji­mo, kon­kur­sų ren­gi­mo bei ga­ran­ti­jų su­tei­ki­mo.

Vie­to­je 4 me­tų ka­den­ci­jos Pre­zi­den­tė siū­lo biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vams nu­sta­ty­ti 5 me­tų ka­den­ci­ją. To­kios truk­mės ka­den­ci­jos yra nu­ma­ty­tos teis­mų, pro­ku­ra­tū­ros ir įvai­rių ki­tų vals­ty­bės įstai­gų bei ins­ti­tu­ci­jų va­do­vams.

Taip pat siū­lo­ma įtvir­tin­ti, kad tas pats as­muo biu­dže­ti­nės įstai­gos va­do­vu bū­tų ski­ria­mas ne dau­giau kaip dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės. Pa­si­bai­gus pir­ma­jai ka­den­ci­jai bu­vęs va­do­vas, pre­ten­duo­da­mas to­liau ei­ti tas pa­čias par­ei­gas, pri­va­lė­tų iš nau­jo da­ly­vau­ti kon­kur­se.

Jei­gu kon­kur­so re­zul­ta­tai bū­tų ne­pa­lan­kūs ar­ba pa­si­kei­tu­sios dar­bo są­ly­gos ne­priim­ti­nos, bu­vu­siems ge­rai ir la­bai ge­rai ver­tin­tiems va­do­vams tu­rė­tų bū­ti siū­lo­mos iki pa­sky­ri­mo ei­tos anks­tes­nės par­ei­gos ar­ba dar­bas vals­ty­bei ar sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio ju­ri­di­nio as­mens par­ei­go­se.

Kon­kur­so į an­trą­ją ka­den­ci­ją ne­lai­mė­ję ar­ba kon­kur­se ne­da­ly­va­vę, bet sėk­min­gai ka­den­ci­jas bai­gę va­do­vai bū­tų įtrau­kia­mi į biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vų re­zer­vą.

Ka­den­ci­jų skai­čia­vi­mą siū­lo­ma nu­sta­ty­ti to­kį pa­tį, ko­kiam, svars­tant Pre­zi­den­tės teik­tą Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tą dėl švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų, pri­ta­rė Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas.

Biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vai, iki įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo die­nos ėję par­ei­gas 5 ar ma­žiau me­tų, to­liau ei­tų šias par­ei­gas dar 5 me­tus ir tai bū­tų lai­ko­ma pir­mą­ja jų ka­den­ci­ja, ku­riai pa­si­bai­gus ga­lė­tų da­ly­vau­ti kon­kur­se į tą pa­čią po­zi­ci­ją an­tra­jai ka­den­ci­jai.

Va­do­vai, ėję par­ei­gas 5–10 me­tų, to­liau ei­tų par­ei­gas dar 5 me­tus ir tai bū­tų lai­ko­ma an­trą­ja ir pa­sku­ti­ne ka­den­ci­ja. Tie va­do­vai, ku­rie par­ei­gas ėjo 10 ir dau­giau me­tų, to­liau ei­tų par­ei­gas dar 1 me­tus ir tu­rė­tų ga­li­my­bę vėl da­ly­vau­ti kon­kur­se į tas pa­čias par­ei­gas. Jį lai­mė­ję dirb­tų dar vie­ną ka­den­ci­ją, ku­ri bū­tų lai­ko­ma an­trą­ja ir pa­sku­ti­ne to­je įstai­go­je.

Va­do­vams, ku­riems iki pen­si­jos yra li­kę ne dau­giau nei 5 me­tai, tu­ri bū­ti lei­džia­ma pa­baig­ti dar­bą ne­tai­kant rei­ka­la­vi­mų dėl ka­den­ci­jų.

Pre­zi­den­tė siū­lo at­si­sa­ky­ti nuo­sta­tos skir­ti iš­ei­ti­nes iš­mo­kas nu­si­kal­tu­siems va­do­vams, kaip ne­pa­tei­si­na­mas tei­siš­kai, so­cia­liai ir mo­ra­liai.

Šios įsta­ty­mo pa­tai­sos įsi­ga­lio­tų nuo 2018 m. sau­sio 1 die­nos.