Prezidentės turtas išaugo iki 0,8 mln. eurų, Uspaskichų šeimos turtas – 39 mln. eurų
Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės tur­tas per­nai sie­kė 809 tūkst. eu­rų, ro­do penk­ta­die­nį Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) skel­bia­mi tur­to dek­la­ra­ci­jų duo­me­nys.

Ša­lies va­do­vės tur­tas per me­tus iš­au­go be­veik 50 tūkst. eu­rų – 2014-ai­siais jos tur­to ir san­tau­pų ver­tė sie­kė 761 tūkst. eu­rų.

Duo­me­nys ro­do, jog ša­lies va­do­vės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir že­mės ver­tė, kaip ir anks­tes­niais me­tais, su­da­rė 124 tūkst. eu­rų: 101 tūkst. eu­rų sie­kė ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, dar be­veik 23 tūkst. eu­rų su­da­rė že­mės skly­pų ver­tė. Me­no ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių ver­tė iš­au­go 5,5 tūkst. eu­rų ir sie­kė 10 tūkst. eu­rų. D.Gry­baus­kai­tės tu­ri­mų Vy­riau­sy­bės ver­ty­bi­nių po­pie­rių ver­tė per me­tus pa­di­dė­jo 18,5 tūkst. eu­rų ir per­nai sie­kė 368 tūkst. eu­rų. Taip pat 24 tūkst. eu­rų iš­au­go pre­zi­den­tės san­tau­pos: jų ša­lies va­do­vė per­nai tu­rė­jo 307 tūkst. eu­rų.

Prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus šei­mos san­tau­pos ir tur­tas iš­au­go 16 tūkst. eu­rų: jis sie­kė be­veik 249 tūkst. eu­rų.

Kaip ir anks­tes­niais me­tais, A.But­ke­vi­čiaus ir su­tuok­ti­nės dek­la­ruo­tas ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas sie­kė 163 tūkst. eu­rų, dar be­veik 4 tūkst. eu­rų su­da­rė ju­ve­ly­ri­niai ir me­no dir­bi­niai. 15 tūkst. eu­rų pa­di­dė­jo prem­je­ro šei­mos san­tau­pos (81 tūkst. eu­rų), pa­siim­ta pa­sko­la nuo anks­čiau bu­vu­sios be­veik 50 tūkst. eu­rų per­nai su­men­ko iki be­veik 33 tūkst. eu­rų.

Ne­žy­miai pa­di­dė­jo ir Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės šei­mos tur­tas bei san­tau­pos: jos šei­ma dek­la­ra­vo už 115 tūkst. eu­rų, t.y. be­veik 9 tūkst. eu­rų dau­giau, nei anks­tes­niais me­tais.

Tur­tas iš­au­go dėl pa­di­dė­ju­sių san­tau­pų: jos per­nai su­da­rė 24,5 tūkst. eu­rų, anks­tes­niais me­tais jos sie­kė per 15 tūkst. eu­rų. Kaip ir anks­čiau, 13 tūkst. įver­tin­ti Sei­mo pir­mi­nin­kės ir su­tuok­ti­nio tu­ri­mi au­to­mo­bi­liai, be­veik 48 tūkst. eu­rų – tu­ri­mi že­mės skly­pai. Ne­pa­ki­to ir Sei­mo pir­mi­nin­kės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė – jo dek­la­ruo­ta už 29 tūkst. eu­rų.

Šei­ma taip pat tu­rė­jo 10,5 tūkst. eu­rų ne­grą­žin­tą pa­sko­lą.

Tur­tin­giau­sias mi­nis­tras – Š. Birutis

Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis iš­lie­ka vie­nin­te­liu Vy­riau­sy­bės na­riu, ku­rio šei­mos tur­tas ir san­tau­pos vir­ši­ja mi­li­jo­ną eu­rų, ro­do pir­ma­die­nį skel­bia­mi Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) pre­li­mi­na­rūs duo­me­nys. Tuo me­tu už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius vie­nin­te­lis mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­rys iki šiol ne­pa­tei­kęs dek­la­ra­ci­jos.

VMI pa­teik­to­je per­nai me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jo­je „dar­bie­čio“ Š.Bi­ru­čio šei­mos tur­tas sie­kia be­veik 1,51 mln. eu­rų – tai yra be­veik 150 tūkst. ma­žiau, nei anks­tes­niais me­tais. Š.Bi­ru­čio tu­ri­mas ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas ir že­mės skly­pai ver­ti­na­mi 1 mln. 26 tūkst. eu­rų, au­to­mo­bi­liai – dau­giau nei 23 tūkst. eu­rų, be­veik 14 tūkst. su­da­ro me­no ir ju­ve­ly­ri­niai dir­bi­niai, 16,5 tūkst. – ak­ci­jos, dar 222 tūkst. – Vy­riau­sy­bės ir ki­ti ver­ty­bi­niai po­pie­riai. Kul­tū­ros mi­nis­tro šei­mos san­tau­pos sie­kia 207 tūkst. eu­rų. Dar 792 tūkst. eu­rų mi­nis­tras yra pa­sko­li­nęs.

Kuk­liau­sias Vy­riau­sy­bė­je pa­gal pa­teik­tas dek­la­ra­ci­jas yra Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės Aud­ro­nės Pi­trė­nie­nės šei­mos tur­tas – 56 tūkst. eu­rų: 30 tūkst. įver­tin­tas ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas bei že­mė, mi­nis­trės šei­ma tu­rė­jo be­veik 13 tūkst. eu­rų san­tau­pų, dar už 13 tūkst. eu­rų – au­to­mo­bi­lių. Vi­sas šei­mos tur­tas per me­tus iš­au­go apie 4 tūkst. eu­rų.

An­tras pa­gal dek­la­ruo­tą 704 tūkst. eu­rų ver­tės tur­tą mi­nis­trų ka­bi­ne­te yra „dar­bie­čių“ de­le­guo­tas ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis. Jo šei­mos tur­tas per me­tus iš­au­go dau­giau­sia iš vi­sų mi­nis­trų, t.y. 65 tūkst. eu­rų. Ma­siu­liams pri­klau­so ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir že­mės už 401 tūkst. eu­rų, san­tau­pos sie­kia 134 tūks. eu­rų, Vy­riau­sy­bės ver­ty­bi­niai po­pie­riai, ak­ci­jos ver­ti 137 tūkst. eu­rų, au­to­mo­bi­liai ver­ti­na­mi be­veik 13 tūkst. eu­rų, dar 19 tūkst. – me­no dir­bi­niai ar ju­ve­ly­ri­ka. Tie­sa, šei­mą sle­gia ir 272 tūkst. eu­rų pa­sko­la.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis su šei­ma, anot dek­la­ra­ci­jos, tu­ri tur­to už 458 tūkst. eu­rų – be­veik 10-čia tūkst. ma­žiau, nei per­nai. So­cial­de­mo­kra­tas su su­tuok­ti­ne tu­rė­jo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir že­mės skly­pų už 357 tūkst.,74 tūkst. eu­rų su­da­rė san­tau­pos, 9 tūkst. eu­rų įver­tin­ti šei­mos au­to­mo­bi­liai, dar per 17 tūkst. – Vy­riau­sy­bės ver­ty­bi­niai po­pie­riai.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro Juo­zo Ole­ko šei­ma dek­la­ra­vo tur­to už 440 tūkst. eu­rų – 7 tūkst. ma­žiau, nei per­nai. 381 tūkst. su­da­rė so­cial­de­mo­kra­to tu­ri­mas ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas ir že­mės skly­pai, dar be­veik 28 tūkst. – au­to­mo­bi­liai, 22 tūkst. eu­rų – san­tau­pos, 9 tūkst. – ju­ve­ly­ri­niai ir me­no dir­bi­niai.

Že­mės ūkio mi­nis­trės „dar­bie­tės“ Vir­gi­ni­jos Bal­trai­tie­nės dek­la­ra­ci­jo­je – 319 tūkst. eu­rų ver­tės tur­tas. Tai 8 tūkst. dau­giau, nei 2014-ai­siais. Di­džiau­sią da­lį mi­nis­trės šei­mos tur­to su­da­rė san­tau­pos – 269 tūkst. eu­rų, dar 45 tūkst. eu­rų –ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas ir že­mė, 3 tūkst. eu­rų – ju­ve­ly­ri­ka ir me­no dir­bi­niai, kiek per 1,5 tūkst. eu­rų – au­to­mo­bi­liai. V.Bal­trai­tie­nė dek­la­ra­vo tu­rin­ti ir dau­giau nei 6 tūkst. eu­rų pa­sko­lą.

Prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus šei­mos san­tau­pos ir tur­tas iš­au­go 16 tūkst. eu­rų: jis sie­kė be­veik 249 tūkst. eu­rų. Kaip ir anks­tes­niais me­tais, A.But­ke­vi­čiaus ir su­tuok­ti­nės dek­la­ruo­tas ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas sie­kė 163 tūkst. eu­rų, dar be­veik 4 tūkst. eu­rų su­da­rė ju­ve­ly­ri­niai ir me­no dir­bi­niai. 15 tūkst. eu­rų pa­di­dė­jo prem­je­ro šei­mos san­tau­pos (81 tūkst. eu­rų), pa­siim­ta pa­sko­la nuo anks­čiau bu­vu­sios be­veik 50 tūkst. eu­rų per­nai su­men­ko iki be­veik 33 tūkst. eu­rų.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trės dar­bie­tės Al­gi­man­tos Pa­be­dins­kie­nės šei­ma per me­tus, anot dek­la­ra­ci­jų, pra­tur­tė­jo apie 30-čia tūks­tan­čių eu­rų: su­tuok­ti­nių bend­ras tur­tas sie­kė 209 tūkst. eu­rų. Ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas su že­mės skly­pais per­nai ver­tin­ti 152 tūkst. eu­rų, 29 tūkst. sie­kė san­tau­pos, 27 tūkst. eu­rų – au­to­mo­bi­liai. Pa­be­dins­kai bu­vo pa­ėmę 37 tūkst. eu­rų pa­sko­lą.

Šie­met svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tru ta­pu­sio Ju­ro Po­že­los dek­la­ra­ci­jo­je – tur­to už 183 tūkst. eu­rų, t.y. 3 tūkst. eu­rų dau­giau, nei 2014-ai­siais. Jo šei­mai pri­klau­san­tis ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas ir že­mės skly­pai įver­tin­ti 153 tūkst. eu­rų, san­tau­pos – be­veik 9 tūkst. eu­rų. So­cial­de­mo­kra­tų mi­nis­tras bu­vo pa­sis­ko­li­nęs be­veik 49 tūkst. eu­rų.

138 tūkst. eu­rų ar­ba per 30 tūkst. ma­žiau, nei per­nai, VMI duo­me­ni­mis, įver­tin­tas so­cial­de­mo­kra­to ūkio mi­nis­trus pa­skir­to Eval­do Gus­to tur­tas: 87 tūkst. eu­rų – ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas bei že­mė, 51 tūkst. eu­rų – san­tau­pos, 5 tūkst. eu­rų – au­to­mo­bi­lis. Tie­sa, mi­nis­tro šei­ma grą­ži­no apie 16 tūkst. eu­rų pa­sko­los, per­nai jos li­ko dar per 55 tūkst. eu­rų.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius su su­tuok­ti­ne per­nai tu­rė­jo tur­to už 137 tūkst. – jis per me­tus, at­siž­vel­giant į VMI pa­teik­tus duo­me­nis, su­men­ko 15 tūkst. eu­rų. Di­džiau­sią da­lį – per 109 tūkst. eu­rų – su­da­rė ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, dau­giau nei 21 tūkst. eu­rų – san­tau­pos, 6 tūkst. įver­tin­ti šei­mos au­to­mo­bi­liai.

„Tvar­kie­čių“ de­le­guo­to ap­lin­kos mi­nis­tro Kęs­tu­čio Tre­čio­ko šei­mos tur­tas sie­kia 84 tūkst. eu­rų. Di­džiau­sią da­lį su­da­ro jo ir su­tuok­ti­nės san­tau­pos – be­veik 58 tūkst. eu­rų, au­to­mo­bi­liai įver­tin­ti 18 tūkst., ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas – tik kiek per 8 tūks­tan­čių. At­siž­vel­giant į anks­tes­nių me­tų dek­la­ra­ci­jas, mi­nis­tro šei­mos tur­tas iš­au­go apie 25 tūkst. eu­rų.

Ba­lan­dį vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gas pra­dė­ju­sio ei­ti To­mo Ži­lins­ko, taip pat nau­jo­sios fi­nan­sų mi­nis­trės Ra­sos Bud­ber­gy­tės dek­la­ra­ci­jų duo­me­nys kol kas ne­skel­bia­mi. Tuo me­tu anks­tes­nis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis su su­tuok­ti­ne pa­tei­kė dek­la­ra­ci­jas, iden­tiš­kas per­nykš­tėms. Skver­ne­liai anks­tes­nė­je dek­la­ra­ci­jo­je nu­ro­dė tu­rin­tys 216 tūkst. li­tų (62,5 tūkst. eu­rų) tur­to ir san­tau­pų bei 38 tūkst. li­tų (11 tūkst. eu­rų) dy­džio pa­sko­lą. Di­džiau­sią da­lį su­da­rė ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas – 37,5 tūkst. eu­rų, san­tau­pos sie­kė dar be­veik 13 tūkst. eu­rų, šei­ma tu­rė­jo11 tūkst. eu­rų pa­sko­lą.

Bu­vu­sio fi­nan­sų mi­nis­tro, Eu­ro­pos au­di­to rū­mų na­rio so­cial­de­mo­kra­to Ri­man­to Ša­džiaus šei­ma dek­la­ra­vo tur­to už 142 tūkst. eu­rų – jis per me­tus iš­au­go be­veik 15 tūkst. eu­rų. Ša­džiams pri­klau­so že­mės ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už 115 tūkst. eu­rų, jie nu­ro­dė tu­rin­tys 22 tūkst. eu­rų san­tau­pų, 4 tūkst. eu­rų ver­tų au­to­mo­bi­lių, per 3 tūkst. ver­tės Vy­riau­sy­bės ver­ty­bi­nių po­pie­rių, taip pat šei­ma dek­la­ra­vo 6 tūkst. eu­rų pa­sko­lą.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius sa­vo dek­la­ra­ci­jos VMI ne­pa­tei­kė.

Ly­de­ris tarp eu­ro­par­la­men­ta­rų – V. Uspaskichas

Tur­tin­giau­sių eu­ro­par­la­men­ta­rų po­zi­ci­jas iš­lai­ko Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas, su šei­ma tu­rin­tis per 39 mln. eu­rų ir bu­vęs li­be­ra­las An­ta­nas Guo­ga su su­tuok­ti­ne su­kau­pęs tur­to už dau­giau nei 30 mln. eu­rų, ro­do Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) duo­me­nys.

Pa­teik­to­se tur­to dek­la­ra­ci­jo­se, ku­rias pir­ma­die­nį skel­bia VMI, Vik­to­ro Us­pas­ki­cho ir jo su­tuok­ti­nės tur­tas, įskai­tant su­teik­tas pa­sko­las, vir­ši­ja 39 mln. eu­rų – be­veik tiek pat, kiek ir anks­tes­niais me­tais. Tie­sa, pa­ties po­li­ti­ko tur­tas su­da­ro tik 2,27 mln. eu­rų, iš jų – 1,32 mln. san­tau­pos, dar per 670 tūkst. eu­rų su­teik­ta pa­sko­la. Dar 270 tūkst. eu­rų V.Us­pas­ki­chas nu­ro­do esąs pa­sis­ko­li­nęs. Di­džią­ją dek­la­ruo­to tur­to da­lį su­da­ro su­tuok­ti­nės Jo­lan­tos Bla­žy­tės, su ku­ria V.Us­pas­ki­chas ski­ria­si, val­do­mos ak­ci­jos – 33,45 mln. eu­rų. Ak­ci­jų ver­tė, pa­ly­gin­ti su per­nai pa­teik­tais duo­me­ni­mis, pa­di­dė­jo apie 80 tūkst. eu­rų. Ver­tin­tant bend­rą tur­tą, šei­ma yra su­tei­ku­si 3,17 mln. eu­rų pa­sko­lų.

An­ta­no Guo­gos bei jo su­tuok­ti­nės tur­to ver­tė, jei skai­čuo­tu­mė­me ir su­teik­tas pa­sko­las, per me­tus su­ma­žė­jo 1,6 mln. eu­rų iki 30,19 mln. eu­rų. Dau­giau­siai įver­tin­tos su­tuok­ti­nių val­do­mos ak­ci­jos – 24,8 mln. eu­rų. Guo­gų šei­ma taip pat tu­ri ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bei že­mės už 775 tūkst. eu­rų, o me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių ver­tė sie­kia be­veik 440 tūkst. eu­rų, šei­ma tu­ri per 800 tūkst. eu­rų san­tau­pų, 135 tūkst. eu­rų įver­tin­ti au­to­mo­bi­liai. Per­nykš­tė A.Guo­gos su­teik­ta 5,416 mln. eu­rų pa­sko­la su­ma­žė­jo be­veik 2 mln. – iki 3,24 mln. eu­rų.

Ne­se­niai eu­ro­par­la­men­ta­ro man­da­to at­si­sa­kiu­sio kon­ser­va­to­rių va­do­vo Gab­rie­liaus Lands­ber­gio pe­rė­mu­sios Lai­mos And­ri­kie­nės dek­la­ra­ci­ja ne­skel­bia­ma. Tuo me­tu pa­ties Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) va­do­vo G.Lands­ber­gio ir žmo­nos san­tau­pos bei tur­tas per­nai sie­kė 556 tūkst. eu­rų. Ly­gi­nant su ki­tais eu­ro­par­la­men­ta­rais, po­li­ti­ko šei­ma per me­tus su­kau­pė dau­giau­sia tur­to, t.y. už 228 tūkst. eu­rų.

Dau­giau­sia, 147 tūkst. eu­rų pa­si­pil­dė šei­mos san­tau­pos – jos su­da­rė 174 tūkst. eu­rų, ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, kaip ir anks­čiau, ver­tin­tas 204 tūkst. eu­rų, ver­ty­bi­nių po­pie­rių ver­tė iš­au­go 80 tūkst. ir sie­kė 159 tūkst. eu­rų. G.Lands­ber­gio su­tuok­ti­nė Aus­tė­ja taip pat dek­la­ra­vo 74 tūkst. eu­rų pa­sko­lą – 4 tūkst. eu­rų ma­žes­nę, nei prieš me­tus. Ne­pa­ki­to ir tu­ri­mų ak­ci­jų ver­tė – 8,5 tūkst. eu­rų.

So­cial­de­mo­kra­tės Vi­li­jos Blin­ke­vi­čiū­tės tur­tas per me­tus su­men­ko apie 50 tūkst. eu­rų: ji dek­la­ra­vo 510 tūkst. tur­to ir san­tau­pų. 203 tūkst. eu­rų įver­tin­ti ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas ir skly­pai, dar 304 tūkst. eu­rų su­da­rė po­li­ti­kės san­tau­pos.

Reikš­min­gai iš­au­go Dar­bo par­ti­jos va­do­vo Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio bei su­tuok­ti­nės tur­tas – dau­giau nei 200 tūkst. eu­rų ir sie­kė 478 tūkst. eu­rų: po­li­ti­ko šei­mos san­tau­pos per me­tus iš­au­go be­veik 170 tūkst. eu­rų ir sie­kė 315,5 tūkst. eu­rų., dar 16 tūkst. eu­rų iš­au­go ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė (135,5 tūkst. eu­rų).

„Tvar­kie­čių“ va­do­vas Ro­lan­das Pa­ksas su žmo­na tu­rė­jo 476 tūkst. eu­rų tur­to – 20 tūkst. eu­rų dau­giau, nei anks­tes­niais me­tais. 207 tūkst. su­da­rė šei­mos ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas ir že­mė, 168 tūkst. eu­rų – san­tau­pos, 59 tūkst. eu­rų įver­tin­ti ju­ve­ly­ri­niai, me­no dir­bi­niai.

Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos eu­ro­par­la­men­ta­ras Bro­nis Ro­pė su su­tuok­ti­ne per­nai tu­rė­jo 455 tūkst. eu­rų ver­tės tur­to – 150 tūkst. dau­giau, nei 2014-ai­siais. Bū­tent tiek iš­au­go šei­mos san­tau­pos, sie­ku­sios 302 tūkst. eu­rų. Dar 127 tūkst. įver­tin­ti že­mės skly­pai ir ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, šei­ma bu­vo pa­siė­mu­si 20 tūkst. eu­rų pa­sko­lą.

Kon­ser­va­to­riaus Al­gir­do Sau­dar­go šei­mos pa­ja­mos sie­kė 167 tūkst. eu­rų – 6 tūkst. eu­rų dau­giau, nei prieš me­tus. 102 tūkst. sie­kė ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir že­mės ver­tė, 18 tūkst. – au­to­mo­bi­lių, 45 tūkst. eu­rų su­da­rė šei­mos san­tau­pos.

Li­be­ra­lo Pe­tro Auš­tre­vi­čiaus šei­mos tur­tas per me­tus iš­au­go 117 tūkst. eu­rų ir sie­kė 365 tūkst. eu­rų. Tie­sa, per me­tus šei­mos pa­sko­la iš­au­go 55 tūkst. ir sie­kė 148 tūkst. eu­rų. Auš­tre­vi­čių ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir že­mės ver­tė su­da­rė 222 tūkst. eu­rų, au­to­mo­bi­lių – 73 tūkst. eu­rų, san­tau­pos – 69 tūkst. eu­rų.

So­cial­de­mo­kra­tų Zig­man­to Bal­čy­čio žmo­nos dek­la­ra­ci­jos VMI ne­su­lau­kė, pa­ties eu­ro­par­la­men­ta­ro nu­ro­dy­tas tur­tas – 240 tūkst. eu­rų ar­ba per 50 tūkst. eu­rų ma­žes­nis, nei me­tais anks­čiau. Po­li­ti­ko pa­im­ta pa­sko­la per me­tus ne­su­ma­žė­jo ir iš­li­ko 80 tūkst. eu­rų.

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos va­do­vo eu­ro­par­la­men­ta­ro Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio ir šei­mos tur­tas su­da­rė 361 tūkst. eu­rų, di­džio­ji da­lis – ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, įver­tin­tas 242,5 tūkst. eu­rų. Dar 113 tūkst. eu­rų su­da­rė šei­mos san­tau­pos.

Tur­tin­giau­si sei­mū­nai – socialdemokratai

Tur­tin­giau­siais Sei­mo na­riais iš­lie­ka so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos Sei­me at­sto­vai Sta­sys Brun­dza ir Bro­nius Bra­daus­kas, li­be­ra­las Kęs­tu­tis Gla­vec­kas, ro­do pir­ma­die­nį skel­bia­mi Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) duo­me­nys.

B.Bra­daus­ko šei­mos tur­tas per me­tus pa­di­dė­jo iki 8,2 mln. eu­rų – per­nai jis sie­kė 8,17 mln. eu­rų. Di­džiau­sią ver­tę su­da­rė šei­mos tu­ri­mos ak­ci­jos (3,4 mln. eu­rų), ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas (3,4 mln. eu­rų), dar 1,3 mln. eu­rų sie­kė šei­mos san­tau­pos. B.Bra­daus­kas taip pat nu­ro­dė pa­sko­li­nęs 275 tūkst. eu­rų.

So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jai pri­klau­san­tis Sta­sys Brun­dza su šei­ma per­nai iš vi­so dek­la­ra­vo tur­to už 4 mln. eu­rų – tai yra be­veik 0,8 mln. ma­žiau, nei 2014-ai­siais (bu­vo 4,78 mln. eu­rų). Tie­sa, šei­ma grą­ži­no per 0,9 mln. eu­rų iš 2014-ai­siais tu­rė­tos 1,61 mln. eu­rų pa­sko­los: per­nai par­la­men­ta­ras jau nu­ro­dė tu­rin­tis grą­žin­ti jau tik 690 tūkst. eu­rų. Di­džią­ją da­lį jo šei­mos tur­to su­da­rė ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas (3,2 mln. eu­rų), dar 619 tūks. eu­rų – san­tau­pos.

3,84 mln. eu­rų per­nai, ar­ba 0,21 mln. ma­žiau, nei 2014-ai­siais, dek­la­ra­vo Kęs­tu­tis Gla­vec­kas su su­tuok­ti­ne, bu­vu­sia par­la­men­ta­re Rū­ta Rut­ke­ly­te. Kaip ir ki­tų dvie­jų Sei­mo mi­li­jo­nie­rių, di­džią­ją da­lį šei­mos tur­to, t.y. 3,25 mln. eu­rų su­da­ro ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas ir že­mės skly­pai.

„Dar­bie­tės“ Vi­li­jos Fi­li­po­vi­čie­nės šei­ma dek­la­ra­vo 2,44 mln. eu­rų tur­to, dau­giau­sia – 2,1 mln. eu­rų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, 64 tūkst. ju­ve­ly­ri­nių ir ki­tų dir­bi­nių, 22 tūkst. eu­rų san­tau­pų. Par­la­men­ta­rės šei­mos san­tau­pos ir tur­tas su­men­ko apie 140 tūkst. eu­rų.

Li­be­ra­lo Ar­mi­no Ly­de­kos šei­mos tur­tas per­nai iš­au­go be­veik 20-čia tūks­tan­čių eu­rų ir sie­kė 1,49 mln. eu­rų, di­džią­ją da­lį, t.y. 1,3 mln. eu­rų su­da­rė ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, san­tau­pos – dar 163 tūkst. eu­rų. Par­la­men­ta­ras ir jo su­tuok­ti­nė tu­rė­jo 33,5 tūkst. eu­rų pa­sko­lą.

Į Sei­mo mi­li­jo­nie­rių gre­tas be­veik ly­giuo­ja­si ir so­cial­de­mo­kra­tas Ar­vy­das Moc­kus, su šei­ma dek­la­ra­vęs tur­to už 964 tūkst. eu­rų, taip pat su­tuok­ti­niai nu­ro­dė tu­rin­tys pa­sko­lų už 72 tūkst. eu­rų. „Dar­bie­tis“ Ser­ge­jus Ur­su­las su žmo­na tu­ri su­kau­pęs be­veik 800 tūkst. eu­rų tur­to: že­mės skly­pų ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už 250 tūkst., dar be­veik 440 tūkst. eu­rų ju­ve­ly­ri­nių ir me­no dir­bi­nių, au­to­mo­bi­lių už 100 tūkst. eu­rų.

Ver­ti­nant dek­la­ra­ci­jas, kuk­liau­siai at­ro­do „Drą­sos ke­lio“ at­sto­vai. Ša­rū­nas Na­kas, 2015-ai­siais Sei­me užė­męs mi­ru­sio sig­na­ta­ro Al­gir­do Pa­tac­ko vie­tą, per­nai nu­ro­dė ne­tu­rin­tis jo­kio tur­to, ta­čiau bu­vo pa­siė­męs be­veik 10 tūkst. eu­rų pa­sko­lą. Jo ko­le­gos Jo­no Var­ka­los tur­tas per me­tus su­ma­žė­jo 4 tūkst. eu­rų ir per­nai kiek vir­ši­jo 6 tūkst. eu­rų. 5 tūkst. eu­rų įver­tin­tas par­la­men­ta­ro ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, li­ku­si da­lis – san­tau­pos ir au­to­mo­bi­lis.

Tei­sė­sau­gos ty­ri­me dėl pre­ky­bos po­vei­kiu fi­gū­ruo­jan­čio „tvar­kie­čio“ Ri­mo An­ta­no Ru­čio tur­tas per me­tus su­men­ko 34 tūkst. eu­rų – jis su šei­ma per­nai tu­rė­jo 388 tūkst. eu­rų tur­to ir san­tau­pų: 235 tūkst. ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir že­mės skly­pų pa­vi­da­lu ir be­veik 129 tūkst. eu­rų san­tau­pų. Be­je, dar anks­tes­niais me­tais jis su žmo­na nu­ro­dė tu­rin­tis su­tau­pęs 231 tūkst. eu­rų.

Ko­rup­ci­jos ty­ri­me mi­ni­mas Vy­tau­tas Gap­šys sa­vo dek­la­ra­ci­jo­je nu­ro­do kuk­lias 3 tūkst. erų san­tau­pas bei pa­im­tą 50,5 tūkst. eu­rų pa­sko­lą. Įver­ti­nus ir su­tuok­ti­nės dek­la­ra­ci­ją, šei­mos tur­tas sie­kia 90 tūkst. eu­rų, di­džio­ji da­lis – ne­kil­no­ja­mas ( 87 tūkst. eu­rų), bend­ros pa­sko­los per­nai sie­kė 119 tūkst. eu­rų. Po­li­ti­ko šei­mos tur­tas per me­tus su­men­ko 12 tūkst. eu­rų, pa­sko­lų su­ma­žė­jo 20-čia tūkst. eu­rų.

Sei­mo na­rio man­da­to at­si­sa­kiu­sio ko­rup­ci­ja įta­ria­mo Eli­gi­jaus Ma­siu­lio šei­mos tur­tas su­men­ko nuo 283 tūkst. eu­rų už­per­nai iki be­veik 275 per­nai. Šei­ma, kaip ir anks­čiau, nu­ro­dė tu­rin­ti 217 tūkst. eu­rų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, be­veik 41 tūkst. eu­rų su­da­rė san­tau­pos.

Per­nai VMI po­li­ti­kų, tar­nau­to­jų ir ki­tų as­me­nų me­ti­nes dek­la­ra­ci­jas skel­bė bir­že­lio 30-ąją. Įsta­ty­mai nu­ma­to, jog tur­to dek­la­ra­ci­jos tu­ri bū­ti skel­bia­mos iki spa­lio 1 die­nos.

Tu­rin­tie­ji prie­vo­lę teik­ti tur­to dek­la­ra­ci­jas VMI tai tu­rė­jo pa­da­ry­ti iki ge­gu­žės 1-osios. Anot VMI, 6 tūkst. as­me­nų dek­la­ra­ci­jas pa­teik­ti vė­la­vo, pu­sė jų vis dar nė­ra pa­tei­kę. Iš jų – apie 500 tų, ku­rių dek­la­ra­ci­jos, pa­gal įsta­ty­mą, skel­bia­mos vie­šai.

Už šios prie­vo­lės ne­at­li­ki­mą įsta­ty­mai nu­ma­to įspė­ji­mą ar­ba bau­dą nuo 57 iki 144 eu­rų, pa­da­rius pa­žei­di­mą pa­kar­to­ti­nai – nuo 144 iki 289 eu­rų.

VMI pa­žy­mi, jog dek­la­ra­ci­jos šie­met pa­skelb­tos anks­čiau su­pran­tant „vie­šu­mo ir vi­suo­me­nės sa­vi­kon­tro­lės reikš­mę“.

Šie­met dek­la­ra­ci­jos pir­mą kar­tą bu­vo pil­do­mos nu­ro­dant tur­to ver­tę eu­rais, to­dėl jas tei­kę as­me­nys da­rė ne­ma­žai klai­dų – dau­gu­ma jų iš­tai­sy­ta. VMI ra­gi­na pa­ste­bė­jus klai­dų ar ne­ati­ti­ki­mų pa­teik­ti pa­tiks­lin­tas dek­la­ra­ci­jas, tuo­met jos bus at­nau­jin­tos vie­šai.