Prezidentės pranešimas skaičiais: kokių žodžių paminėta daugiausia?
Lie­tu­va, vals­ty­bė, re­for­ma, ko­ky­bė, žmo­nės, po­li­ti­ka – daž­niau­siai skam­bė­ję žo­džiai ket­vir­ta­die­nį skai­ty­ta­me ša­lies va­do­vės Da­lios Gry­baus­kai­tės me­ti­nia­me pra­ne­ši­me.

Pra­ne­ši­me ap­tar­tos to­kios te­mos: ar­tė­jan­tis vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tis ir jo svar­ba, nau­jos val­džios ver­ti­ni­mas, švie­ti­mas, ko­rup­ci­ja, far­ma­ci­jos re­for­mos, so­cia­li­nė at­skir­tis, emig­ra­ci­ja, vai­kų tei­sės, al­ko­ho­liz­mas.

Ly­gi­nant su 2016: ma­žas kie­ky­bi­nis skirtumas

Aš­tun­ta­sis pre­zi­den­tės me­ti­nis pra­ne­ši­mas kie­ky­biš­kai bu­vo la­bai pa­na­šus į per­nai me­tų pra­ne­ši­mą. Šiais me­tais me­ti­nia­me pra­ne­ši­me bu­vo 2165 žodžiai ir 160 sakiniai, per­nai 2177 žo­džiai 154 sa­ki­niai. Skir­tu­mas itin ne­di­de­lis.

Ket­vir­ta­die­nį ša­lies va­do­vė Sei­mo tri­bū­no­je iš­sto­vė­jo 23 minutes. Per­nai – vos ke­lio­mis mi­nu­tė­mis dau­giau (25 mi­nu­tės).

Įkvė­pian­tis Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimtmetis

Pre­zi­den­tė sa­vo me­ti­nę kal­bą pra­dė­jo ir bai­gė pa­brėž­da­ma Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio svar­bą bei reikš­mę. Pra­ne­ši­me, kal­bė­da­ma apie ar­tė­jan­čio vals­ty­bės ju­bi­lie­jų, ša­lies va­do­vė 5 kartus links­nia­vo žo­dį „šimtmetis“, po 2 kar­tus nau­do­tas žo­džių jun­gi­nys – „pra­ras­tas laikas“ žo­džiai „pa­žan­ga“ „pasididžiavimas“, kar­tą – „jubiliejus“.

Kri­ti­ka po­li­ti­kos naujokams

Kal­bė­da­ma apie val­dan­čiuo­sius, D. Gry­baus­kai­tė pa­brė­žė re­for­mų prob­le­ma­ti­ką. Pra­ne­ši­me žo­dis „reforma“ nau­do­tas net 12 kartų. Taip pat pre­zi­den­tė iro­niš­kai tei­gia ti­kin­ti, kad pert­var­ka ne­si­baigs ke­liais su­ma­žin­tais eta­tais ar šim­tap­ro­cen­ti­niais prie­dais prie kai ku­rių par­ei­gū­nų at­ly­gi­ni­mų“.

Švie­ti­mo re­for­ma – me­tais ne­išsp­ren­džia­ma mįslė

Pre­zi­den­tė da­bar­ti­nę švie­ti­mo re­for­mos pra­džią ly­gi­no su ne­ki­lo­ji­mo tur­to da­ly­bo­mis ir ne­ko­ky­biš­ką švie­ti­mą gre­ti­no su na­cio­na­li­nio sau­gu­mo prob­le­ma. Pats žo­dis „švietimas“ pra­ne­ši­me var­to­tas 6 kartus, „vaikai“9, pa­mi­nė­tos ir švie­ti­mo ins­ti­tu­ci­jos, įskai­tant mo­kyk­las, uni­ver­si­te­tus, pro­fe­si­nes mo­kyk­las, bei su jo­mis su­si­ję iš­šū­kiai. Ver­tin­da­ma il­gus me­tus be­si­tę­sian­čią švie­ti­mo pert­var­kos vil­tį, ša­lies va­do­vė re­for­mą va­di­no tie­siog „i­mi­ta­ci­ja“.

Su­sta­ba­rė­ju­sios vals­ty­bės problemos

Kaip ir anks­tes­niuo­se me­ti­niuo­se pra­ne­ši­muo­se, ša­lies pre­zi­den­tė pa­brė­žė ko­rup­ci­jos prob­le­mą. Žo­dis „korupcija“ var­to­tas 7 kartus, „teisingumas“4, „šešėlis“3.

Be­je, žo­dį „Lietuva“ D.Gry­baus­kai­tė me­ti­nio pra­ne­ši­mo me­tu iš­ta­rė net 19 kartų.

Ne­ma­žai dė­me­sio skir­ta ir so­cia­li­nėms prob­le­moms. Vie­na pa­grin­di­nių – vai­kų tei­sių ap­sau­ga. Čia pre­zi­den­tė pa­brė­žė Kau­no mies­to in­dė­lį. Kau­nas pa­mi­nė­tas net du kar­tus, pa­brė­žiant šio mies­to pa­gal­bą spren­džiant vai­kų prob­le­mas.

Pa­ko­men­tuo­tas ir Dar­bo ko­dek­sas, dėl ku­rio, anot pre­zi­den­tės, „nu­ken­tė­jo vi­si. „Dar­bo ko­dek­sas“ pra­ne­ši­me minėtas 4 kartus, „mo­kes­čiai“ – 5.

D. Gry­baus­kai­tė sky­rė lai­ko ir gy­ny­bos te­mai. Žo­dis „saugumas“ mi­nė­tas net 10 kartų, „gy­ny­ba“ – 6, „pa­lai­ky­mas“ – 3, „NA­TO“ – 2, „Bal­ti­jos ša­lių re­gio­nas“ minėtas 3 kartus.

Al­ko­ho­liz­mas – ko­va su vė­jo malūnais

Pre­zi­den­tė ne­pra­lei­do pro­gos pa­ko­men­tuo­ti Vy­riau­sy­bės ko­vos su al­ko­ho­liz­mu veiks­mų. Ša­lies va­do­vė, la­ko­niš­kai, tar­tum žir­nius į sie­ną pa­lei­do žo­džius „Ne­leis­ti, užd­raus­ti, ati­mti, apt­ver­ti, ap­mo­kes­tin­ti“. D. Gry­baus­kai­tė pa­brė­žė, kad da­bar­ti­nės val­džios ko­va su al­ko­ho­liz­mu tik ve­da į vi­suo­me­nės su­sis­kal­dy­mą ir ve­da į še­šė­lį.

Ino­va­ci­jos ne­at­sie­ja­mos nuo emigracijos

Ga­liau­sia, pre­zi­den­tė sa­vo kal­bo­je pa­brė­žė, jog bū­tent ino­va­ci­jos lie­tu­viams lei­džia iš­sis­kir­ti pa­sau­ly­je. Pre­zi­den­tė ino­va­ci­jas lai­ko bū­ti­na są­ly­ga, no­rint su­stab­dy­ti lie­tu­vius vyks­tan­čius iš Lie­tu­vos ir ska­tin­ti juos su­grįž­ti. Žo­dį „inovacija“ pre­zi­den­tė pa­brė­žia 7 kartus, „e­mig­ra­ci­ja“ – 4, žo­dis „grįžimas“ links­niuo­tas 3 kartus.

Be­je, žo­dį „Lietuva“ D.Gry­baus­kai­tė me­ti­nio pra­ne­ši­mo me­tu iš­ta­rė net 19 kartų.