Prezidentės patrepsėjimai projektų nespartina
Prieš me­tus pra­bi­lu­si apie as­me­ni­nę svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trės Ri­man­tės Ša­la­še­vi­čiū­tės at­sa­ko­my­bę, jei ši ne­iš­te­sė­tų iš­sprū­du­sio pa­ža­do iki 2015 me­tų rug­sė­jo 1-osios iš­spręs­ti ava­ri­nia­me pa­sta­te vei­kian­čio Vai­ko rai­dos cen­tro prob­le­mų, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė šian­dien gal­vų ka­po­ti ne­si­ren­gia. Jos ko­man­da už­si­me­na, esą ša­lies va­do­vė ti­ki­si, kad rea­lių dar­bų im­sis jau nau­ja Vy­riau­sy­bė.

Ra­gin­da­ma spręs­ti svei­ka­tos įstai­gų prob­le­mas, pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė pa­sta­rai­siais me­tais ke­lis kar­tus griež­tai trep­te­lė­jo ko­ja. 2014-ųjų pra­džio­je tuo­me­tis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Vy­te­nis And­riu­kai­tis ga­vo py­los dėl prieš­tva­ni­nė­mis są­ly­go­mis pres­ti­ži­nia­me Vil­niaus Žvė­ry­no ra­jo­ne vei­kian­čios In­fek­ci­nių li­gų ir tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nės.

Ly­giai po me­tų kri­ti­kos su­lau­kė ir da­bar­ti­nė Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) va­do­vė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė – pre­zi­den­tė iš­kė­lė jai ul­ti­ma­tu­mą: ras­ti nau­jas pa­tal­pas taip pat Žvė­ry­ne, ava­ri­nės būk­lės pa­sta­tų komp­lek­se, įsi­kū­ru­siam Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­riš­kių kli­ni­kų Vai­kų li­go­ni­nės pa­da­li­niui Vai­ko rai­dos cen­trui (VRC) ar­ba trauk­tis iš par­ei­gų. Pus­me­tį dir­bu­si R. Ša­la­še­vi­čiū­tė ta­da sku­bė­jo pa­ti­kin­ti, kad da­lis VRC po nau­ju sto­gu įsi­kurs iki 2015 me­tų rug­sė­jo 1-osios.

Skir­tin­gos perspektyvos

Kaip LŽ tei­gė In­fek­ci­nių li­gų ir tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­vy­das Ši­lys, jo va­do­vau­ja­mos įstai­gos per­kė­li­mo klau­si­mas jau pa­ju­dė­jo – pa­sku­ti­nį šių me­tų ket­vir­tį pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti nau­jo pa­sta­to San­ta­riš­kė­se sta­ty­bą. Dar­bus ti­ki­ma­si baig­ti per 2017 me­tus, o po nau­ju sto­gu ke­ti­na­ma įkur­ti vi­sus li­go­ni­nės fi­lia­lus, šiuo me­tu vei­kian­čius ke­tu­rio­se skir­tin­go­se vie­to­se.

Tuo me­tu VRC si­tua­ci­ja bent ar­ti­miau­siais me­tais la­bai ne­pa­ge­rės: nors mi­nis­trė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė ti­ki­na, kad su­tri­ku­sios rai­dos bei el­ge­sio vai­kų prob­le­mas spren­džian­ti įstai­ga kom­for­tiš­kiau įsi­kurs 2018 me­tais, cen­tro va­do­vai tuo abe­jo­ja.

Nuo prezidentės Dalios Grybauskaitės vizito VRC, kai buvo paviešintos šios įstaigos problemos, praėjo lygiai metai.Romo Jurgaičio nuotrauka

„Mus ža­da per­kel­ti į da­bar­ti­nes San­ta­riš­kių kli­ni­kų fi­lia­lo Pe­dia­tri­jos kor­pu­so pa­tal­pas, ku­rios tu­rė­tų at­si­lais­vin­ti bai­gus pla­nuo­ja­mas Vai­kų li­go­ni­nės nau­jo­jo kor­pu­so sta­ty­bas. Ver­ti­nant dar­bų ter­mi­nus, ma­nau, rea­liai ga­li­ma kal­bė­ti apie įkur­tu­ves 2021–2022 me­tais. Tai to­kia prob­le­ma su gra­žių no­rų įgy­ven­di­ni­mu“, – LŽ sa­kė VRC va­do­vė Jo­vi­ta Pe­tru­ly­tė.

Spar­čiais šios prob­le­mos spren­di­mo tem­pais abe­jo­ja ir pre­zi­den­tū­ra. „Pre­zi­den­tei iš­kė­lus šias žmo­nėms ak­tua­lias prob­le­mas, Vy­riau­sy­bė ir SAM pri­siė­mė įsi­pa­rei­go­ji­mus su kon­kre­čiais veiks­mų pla­nais. Juo­se nu­ma­ty­ta, kad Žvė­ry­no in­fek­ci­nė li­go­ni­nė tu­ri bū­ti per­kel­ta į San­ta­riš­kes 2017 me­tais, o VRC – iki 2018 me­tų pa­bai­gos. Aki­vaiz­du, kad ši Vy­riau­sy­bė jau ne­spės įgy­ven­din­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų dėl šių įstai­gų pert­var­kos“, – nu­ro­dė Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Iš­me­tė iš projekto

Nuo pre­zi­den­tės vi­zi­to VRC, kai bu­vo pa­vie­šin­tos šios įstai­gos prob­le­mos, pra­ėjo ly­giai me­tai. Cen­tras te­be­vei­kia to­se pa­čio­se pa­tal­po­se Žvė­ry­ne – tei­sin­giau, da­ly­je pa­tal­pų, nes 2013-ai­siais įgriu­vus pa­grin­di­nio įstai­gos pa­sta­to sto­gui, dar­buo­to­jams ir ma­žie­siems pa­cien­tams ten­ka glaus­tis ke­liuo­se na­me­liuo­se.

„Dir­ba­me kaip ir prieš tre­jus me­tus, kai įgriu­vo pa­grin­di­nio pa­sta­to sto­gas: su­sis­pau­dę, su­dė­tin­go­mis są­ly­go­mis tiek pa­cien­tams, tiek spe­cia­lis­tams. Pa­cien­tų ne­ma­žė­ja: ei­lės į abu pla­ni­nius sky­rius yra di­de­lės – ten­ka lauk­ti iki pu­sės me­tų. Pa­tal­pų sto­ką vis dar kom­pen­suo­ja­me ge­ru spe­cia­lis­tų dar­bu. Ta­čiau man, va­do­vei, už spe­cia­lis­tus ga­ran­tuo­ti su­nku – kaip il­gai jie dirbs to­kio­mis są­ly­go­mis, kai žmo­nėms net ne­ga­liu pa­sa­ky­ti ter­mi­no, ka­da pa­dė­tis pa­ge­rės“, – LŽ sa­kė VRC va­do­vė J. Pe­tru­ly­tė.

Kol kas tei­gia­ma, kad to­kio­mis są­ly­go­mis VRC dirbs dar ma­žiau­siai ke­le­rius me­tus: įstai­gą pla­nuo­ja­ma per­kel­ti į San­ta­riš­kes, bet tik ta­da, kai pa­tal­pas ten at­lais­vins Vai­kų li­go­ni­nės Pe­dia­tri­jos sky­rius, ku­ris 2018 me­tais tu­rė­tų per­si­kel­ti į dar tik pla­nuo­ja­mą sta­ty­ti nau­ją kor­pu­są.

Prieš de­šimt­me­tį šia­me kor­pu­se bu­vo pla­nuo­ja­mos ir pa­tal­pos VRC. Tuo­me­čio prem­je­ro Ge­di­mi­no Kir­ki­lo va­do­vau­ja­mos Vy­riau­sy­bės spren­di­mu 2007 me­tais pri­jun­gus VRC prie Vil­niaus uni­ver­si­te­to Vai­kų li­go­ni­nės, nu­spręs­ta da­bar­ti­nes įstai­gos pa­tal­pas Žvė­ry­ne pa­gal vals­ty­bės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to at­nau­ji­ni­mo prog­ra­mą per­duo­ti Tur­to ban­kui, tu­rė­ju­siam jas par­duo­ti, o už gau­tus pi­ni­gus pa­sta­ty­ti bend­rą 45 tūkst. kv. m Pe­dia­tri­jos cen­tro, Vai­kų kon­sul­ta­ci­nės po­lik­li­ni­kos ir Vai­ko rai­dos cen­tro kor­pu­są. Pro­jek­tui įgy­ven­din­ti bu­vo par­ink­tas skly­pas, nu­ma­ty­tos lė­šos, o dar­bus ke­tin­ta baig­ti iki 2012 me­tų.

2007 me­tais pla­nuo­ta, kad da­bar­ti­nes VRC pa­tal­pas sos­ti­nės Vy­tau­to gat­vė­je pa­vyks par­duo­ti už 115 mln. li­tų (33 mln. eu­rų). Bai­giant nau­jo­jo pa­sta­to San­ta­riš­kė­se pro­jek­ta­vi­mo dar­bus, 2010 me­tais jau And­riaus Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė pa­tiks­li­no, kad įsi­siū­ba­vu­sios eko­no­mi­kos kri­zės me­tu VRC pa­sta­tą par­duo­ti grei­čiau­siai pa­vyks tik už 32 mln. li­tų (9,3 mln. eu­rų), ta­čiau dar­bus ža­dė­jo tęs­ti.

Ka­dan­gi par­duo­ti nu­ma­ty­tų pa­tal­pų bu­vo ap­sisp­ręs­ta ne­be­re­mon­tuo­ti, 2013 me­tais įgriu­vo VRC pa­grin­di­nio pa­sta­to sto­gas. To­dėl prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bė 2014 me­tų pa­va­sa­rį vėl pa­ko­re­ga­vo sta­ti­nio kai­ną – ant Ne­ries kran­to sto­vin­tis VRC komp­lek­sas iš nau­jo bu­vo įver­tin­tas vos 9,7 mln. li­tų (2,9 mln. eu­rų). Bū­tent už tiek šį ob­jek­tą ir ke­ti­na­ma par­duo­ti – tik gau­ta de­šimt kar­tų ma­žes­nė nei pra­di­nė nu­ma­ty­ta kai­na su­ma VRC at­nau­jin­ti ne­be­bus ski­ria­ma: tų pa­čių 2014 me­tų va­sa­rą Vy­riau­sy­bės Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ko­mi­te­tas, pri­ta­riant SAM, nu­ta­rė su­ma­žin­ti bū­si­mą­jį Pe­dia­tri­jos kor­pu­są nuo 45 iki 15 tūkst. kv. m, o su­tri­ku­sios rai­dos vai­kus glo­bo­jan­čią įstai­gą iš­brauk­ti iš šio pro­jek­to.

Di­de­lio sta­ti­nio nereikia

Rimantė Šalaševičiūtė: "Mūsų norai ir galimybės buvo labai susiaurintos.“Alinos Ožič nuotrauka

Mi­nis­trės R. Ša­la­še­vi­čiū­tės tei­gi­mu, spren­di­mas ma­žin­ti bū­si­mą­jį Pe­dia­tri­jos kor­pu­są bu­vo pri­im­tas su­skai­čia­vus lė­šas bei įver­ti­nus pa­ki­tu­sią de­mog­ra­fi­nę pa­dė­tį. „Nors net bu­vo par­eng­tas že­mės skly­pas, pa­tvir­tin­tos ri­bos, ke­tin­ta sta­ty­ti di­de­lį pa­sta­tą, mū­sų ga­li­my­bės bu­vo su­ma­žin­tos. Sta­ty­bos dau­giau­sia pla­nuo­tos iš ES Struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų, ta­čiau, kaip ži­no­ma, SAM iš vi­sų 14 mi­nis­te­ri­jų yra ga­vu­si ma­žiau­siai – vos 3 proc. vi­sos Lie­tu­vai skir­tos su­mos. Tai­gi mū­sų no­rai ir ga­li­my­bės bu­vo la­bai su­siau­rin­tos“, – ti­ki­no ji.

Pa­sak R. Ša­la­še­vi­čiū­tės, vie­tos nau­ja­ja­me pa­sta­te pri­trū­ko ne tik VRC, ja­me ne­be­si­kurs ir Akre­di­ta­vi­mo tar­ny­ba, Vais­tų kon­tro­lės tar­ny­ba, Me­di­ci­nos bib­lio­te­ka. „Ma­nau, pla­nuo­jant nau­ją­jį sta­ti­nį bu­vo at­siž­vel­gia­ma į tai, kad at­si­ras pa­kan­ka­mai tuš­čių pa­tal­pų, o VRC nė­ra toks di­de­lis ob­jek­tas, ku­riam rei­kia di­de­lio sta­ti­nio“, – aiš­ki­no mi­nis­trė.

Pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį SAM ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to San­ta­riš­kių kli­ni­kų bei VRC va­do­vai pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą dėl VRC per­kė­li­mo į da­bar­ti­nes Pe­dia­tri­jos kor­pu­so pa­tal­pas, kai tik jos at­si­lais­vins. „SAM įsi­pa­rei­go­jo iki 2018 me­tų gruo­džio 31 die­nos Vai­ko rai­dos cen­tro veik­lą per­kel­ti į Pe­dia­tri­jos kor­pu­so pa­tal­pas ir nu­ma­tė skir­ti 3,5 mln. eu­rų tiks­li­nį pa­pil­do­mą 2014–2020 me­tų ES Struk­tū­ri­nių in­ves­ta­vi­mo fon­dų ir vals­ty­bės biu­dže­to fi­nan­sa­vi­mą Pe­dia­tri­jos kor­pu­so pa­tal­pų re­mon­tui ir Vai­ko rai­dos cen­trui per­kel­ti. Šis per­kė­li­mo va­rian­tas yra op­ti­ma­lus, nes VRC įsi­kurs San­ta­riš­kė­se, ša­lia Vai­kų li­go­ni­nės, tai pa­ge­rins pa­slau­gų ko­ky­bę, kli­ni­ki­nį sau­gu­mą vai­kams, tu­rin­tiems psi­chi­kos svei­ka­tos ir rai­dos su­tri­ki­mų bei ser­gan­tiems so­ma­ti­nė­mis li­go­mis“, – nu­ro­dė SAM.

Pa­lik­ti lauk­ti

VRC va­do­vės J. Pe­tru­ly­tės tei­gi­mu, šiuo me­tu di­džiau­sia cen­tro prob­le­ma – ne bū­si­mo­sios pa­tal­pos, bet są­ly­gos, ku­rio­mis teks dirb­ti iki per­si­kraus­tant. „Per­si­kė­li­mas – tai an­traei­lė prob­le­ma, juo­lab kad to klau­si­mo spren­di­mas dar la­bai to­li­mas. Man svar­biau, kur rei­kės dirb­ti iki tol. Krei­pė­mės į SAM dėl ei­na­mo­jo re­mon­to: ga­vo­me raš­tą, kad jį tu­ri­me da­ry­ti iš li­go­ni­nės vi­daus re­sur­sų. Tie re­sur­sai – tai Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šos, ku­rios tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mos vi­sų pir­ma pa­cien­tams gy­dy­ti. Ei­na­mą­jį re­mon­tą, be abe­jo, da­ro­me, bet apie jo­kią plė­trą ar są­ly­gų ge­ri­ni­mą kal­bė­ti ne­išei­na“, – aiš­ki­no me­di­kė.

SAM spe­cia­lis­tai taip ir ne­at­sa­kė į LŽ klau­si­mą, ar šiuo me­tu vyk­do­mos prie­mo­nės, ku­rios ar­ti­miau­siu me­tu pa­ge­rins VRC spe­cia­lis­tų ir pa­cien­tų dar­bo bei gy­dy­mo­si są­ly­gas. R. Ša­la­še­vi­čiū­tės at­sto­vau­ja­ma įstai­ga nu­ro­dė, kad „ieš­ko­ma ge­riau­sio ir efek­ty­viau­sio es­mi­nio, o ne lai­ki­no spren­di­mo“, bei vėl pa­mi­nė­jo pla­nuo­ja­mą VRC iš­kė­li­mą, ku­ris ge­riau­siu at­ve­ju vyks 2018 me­tais.

„Šiuo me­tu SAM mi­nė­tą tur­tą val­do pa­nau­dos pa­grin­dais, o tur­to nau­do­to­jas – VRC. Pa­sta­tų, esan­čių Vy­tau­to gat­vė­je, eksp­loa­ta­vi­mo me­tu 2008–2014 me­tais daž­noms ava­ri­joms lik­vi­duo­ti ir pa­tal­poms pri­tai­ky­ti dar­bi­nei veik­lai in­ves­tuo­ta 138 210,55 eu­ro“, – nu­ro­dė SAM spe­cia­lis­tai.

J. Pe­tru­ly­tės ma­ny­mu, su­sik­los­čiu­si si­tua­ci­ja at­sklei­džia, kad per­ne­lyg men­kai dė­me­sio ski­ria­ma rai­dos su­tri­ki­mų tu­rin­čių pa­cien­tų prob­le­moms. „Man pa­tin­ka me­ta­fo­ra, at­sklei­džian­ti is­to­ri­nę pers­pek­ty­vą: se­nais lai­kais už mies­to tvo­ros lik­da­vo raup­suo­tie­ji bei ne­įga­lie­ji. Lie­tu­vo­je ta is­to­ri­nė pers­pek­ty­va te­be­gy­vuo­ja – tam ti­kros pa­cien­tų gru­pės yra ma­žiau ver­tin­gos nei ki­tos, to­dėl lė­šų joms at­si­ran­da pa­skiau­siai“, – kal­bė­jo VRC va­do­vė.

Mi­nis­trė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė LŽ ti­ki­no ne­ma­nan­ti, jog su­tri­ki­mų tu­rin­čių vai­kų po­rei­kiai ig­no­ruo­ja­mi. „Jau­čiu net tam ti­krą nuo­skau­dą, kad spe­cia­liai, ži­nant si­tua­ci­ją, sklei­džia­ma ne­tei­sin­ga in­for­ma­ci­ja. Ne­ga­li­me vi­sų pi­ni­gų, skir­tų vai­kams gy­dy­ti, ati­duo­ti tik VRC. Mes tu­ri­me už­ti­krin­ti vi­sa­pu­siš­ką pa­gal­bą vai­kui: iš vi­so vi­siems Lie­tu­vos vai­kams ski­ria­ma 42 mln. eu­rų, ir jie tu­ri bū­ti pa­da­ly­ti tei­sin­gai“, – aiš­ki­no ji.