Prezidentės patarėjas giria TS˜-LKD pirmininko rinkimus
Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jas an­tra­die­nį pa­gy­rė opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos - Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mus, sa­ky­da­mas, kad at­si­nau­ji­ni­mas ga­li tap­ti pa­vyz­džiu ir ki­toms po­li­ti­nėms jė­goms.

„Ma­tė­me di­de­lės po­li­ti­nės bend­ruo­me­nės ap­sisp­ren­di­mą, ma­tė­me di­de­lio mas­to vi­suo­ti­nius vi­di­nius rin­ki­mus, ku­rie su­si­lau­kė di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo, mo­bi­li­za­vo­si par­ti­ja, pri­trau­kė ne­ma­žą vi­suo­me­nės dė­me­sį“, - Ži­nių ra­di­jui sa­kė pa­ta­rė­jas vi­daus po­li­ti­kos klau­si­mais Min­dau­gas Lin­gė.

Pa­sak pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jo, de­mo­kra­tiš­kais pri­nci­pais par­em­ti rin­ki­mai pri­si­de­da prie bran­des­nės po­li­ti­kos stip­ri­ni­mo.

„Tai ga­li­ma va­din­ti tam ti­kru po­li­ti­niu at­si­nau­ji­ni­mu, ku­rio sėk­mė ga­li tap­ti pa­vyz­džiu ir ki­toms po­li­ti­nėms par­ti­joms. At­si­nau­ji­ni­mą šiuo at­ve­ju ti­kriau­siai ženk­li­na ne tiek nau­jas vei­das, kiek iš­reikš­tas pa­si­ti­kė­ji­mas nau­ja jau­na kar­ta. O ar pa­ma­ty­si­me sėk­mę, pri­klau­so nuo pa­čios par­ti­jos, jos na­rių kon­so­li­da­ci­jos, jos pir­mi­nin­ko ge­bė­ji­mų įti­kin­ti“, - kal­bė­jo M.Lin­gė.

Šeš­ta­die­nį vy­ku­sius TS-LKD par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mus lai­mė­jo eu­ro­par­la­men­ta­ras 32 me­tų Gab­rie­lius Lands­ber­gis. Jis su­rin­ko 5192 par­ti­jos na­rių bal­sus. Už Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kę Ire­ną De­gu­tie­nę bal­sa­vo 4094 TS-LKD na­riai.

G.Lands­ber­gis pir­mi­nin­ko par­ei­go­se kei­čia eksp­rem­je­rą And­rių Ku­bi­lių, ku­ris par­ti­jai va­do­va­vo nuo 2003 me­tų. Prieš tai 10 me­tų par­ti­jai va­do­va­vo pir­ma­sis ša­lies va­do­vas po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo, iš­rink­to­jo pir­mi­nin­ko se­ne­lis Vy­tau­tas Lands­ber­gis.

TS-LKD pre­zi­den­to rin­ki­muo­se rė­mė D.Gry­baus­kai­tę.