Prezidentės patarėja: Darbo kodekse reikės ieškoti balanso
Dar­bo ko­dek­se nė­ra su­de­rin­ti darb­da­vių ir dar­buo­to­jų in­te­re­sai, to­dėl rei­kės ieš­ko­ti ba­lan­so, sa­ko pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Li­na An­ta­na­vi­čie­nė.

„Nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so su­kel­tas su­sip­rie­ši­ni­mas vi­suo­me­nė­je par­odė, kad per me­tus skir­tus ko­dek­sui par­eng­ti ir aps­vars­ty­ti to pa­da­ry­ti ne­su­ge­bė­ta, li­ko taip ir ne­su­de­rin­ti darb­da­vio ir dar­buo­to­jo in­te­re­sai. Da­bar šį ba­lan­są rei­kės ras­ti per įsta­ty­me nu­ma­ty­tas vos de­šimt die­nų, įver­ti­nus iš­girs­tas vi­sų pa­sta­bas dėl nau­jo­jo ko­dek­so“, – ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė L.An­ta­na­vi­čie­nė.

Ji po pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vų ir Da­lios Gry­baus­kai­tės su­si­ti­ki­mo tei­gė, kad pre­zi­den­tė ar­ti­miau­siu me­tu pri­ims spren­di­mą dėl Dar­bo ko­dek­so.

„Pre­zi­den­tė at­siž­vel­gu­si į vi­sų so­cia­li­nių par­tne­rių ar­gu­men­tus ar­ti­miau­siu me­tu pri­ims spren­di­mą“, – sa­kė pa­ta­rė­ja.

Anot jos, į ša­lies va­do­vę krei­pė­si dau­giau nei 20 or­ga­ni­za­ci­jų, taip pat fi­zi­niai as­me­nys, pra­šy­da­mi ve­tuo­ti da­lį nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tų.

Pa­sak L.An­ta­na­vi­čie­nės, nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas di­di­na so­cia­li­nį ne­sau­gu­mą, ja­me ne­įsik­lau­sy­ta į gy­ven­to­jų lū­kes­čius.

„Po po­kal­bių su so­cia­li­niais par­tne­riais iš­ryš­kė­jo tos ko­dek­so vie­tos, ku­rias pri­imant ne­bu­vo įsik­lau­sy­ta į žmo­nių lū­kes­čius, taip pat ig­no­ruo­ti ir Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je pa­siek­ti komp­ro­mi­sai. Dar­bo ko­dek­sas pa­lies kiek­vie­ną Lie­tu­vos dir­ban­tį­jį žmo­gų, ta­čiau aki­vaiz­du, kad kai ku­rios ką tik pri­im­to Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tos di­di­na so­cia­li­nį ne­sau­gu­mą, at­skir­tį, taip pat ke­lia įtam­pą vi­suo­me­nė­ję, ga­li tap­ti pre­teks­tu emig­ruo­ti“, – ti­ki­no pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja.

Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Čer­niaus­kas po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te žur­na­lis­tams tei­gė, kad ne­pra­šo­ma at­mes­ti vi­są Dar­bo ko­dek­są, ta­čiau rei­kia tai­sy­ti at­ski­ras jo da­lis.

„A­tro­do, kad kaip įsta­ty­mas – vi­so jo gal ir ne­rei­kė­tų ve­tuo­ti, bet kai ku­rie straips­niai ti­krai yra tai­sy­ti­ni ir ge­res­nis va­rian­tas bū­tų grįž­ti prie to, ką mes su­ta­rė­me So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te ir Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je. Bū­tent tai ro­do, kad net ir dėl to­kio su­dė­tin­go įsta­ty­mo ga­li­ma ras­ti su­si­ta­ri­mą“, – sa­kė A.Čer­niaus­kas.

Jis tei­gė, kad pro­fe­si­nių są­jun­gų ne­ten­ki­na tai, kad Dar­bo ko­dek­se ne­li­ko nuo­sta­tos, jog dar­buo­to­jas yra silp­no­ji pu­sė. Taip pat A.Čer­niaus­kas sa­kė, kad dar­buo­to­jų at­sto­vų ne­ten­ki­na ir va­di­na­mo­sios nu­lio va­lan­dų dar­bo su­tar­tys .

„Nu­li­nių dar­bo su­tar­čių (rei­kia – BNS) vi­siš­kai at­si­sa­ky­ti, nes Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­tir­tis, bū­tent Ang­li­jo­je, Da­ni­jo­je ir Olan­di­jo­je, ro­do, kad dar­buo­to­jai iš­nau­do­ja­mi. Pa­vyz­džiui, Ang­li­jo­je as­me­nų dir­ban­čių pa­gal ne­nus­ta­ty­tos apim­ties dar­bo su­tar­tis ir pa­gal nor­ma­lias dar­bo su­tar­tis sa­vai­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis ski­ria­si ke­tu­ris kar­tus“, – sa­kė pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vas.

A.Čer­niaus­kas aiš­ki­no, kad Dar­bo ko­dek­se ne­tin­ka­mai įtvir­tin­ta dar­bo lai­ko aps­kai­ta, ku­ri ga­lė­tų pri­vers­ti dar­buo­to­ją dirb­ti iki 72 va­lan­dų per sa­vai­tę. Anot jo, Dar­bo ko­dek­sas taip pat su­ma­ži­na so­cia­li­nę ap­sau­gą, mat nors bu­vo pa­ža­dė­ta pra­il­gin­ti ne­dar­bo drau­di­mo iš­mo­kų mo­kė­ji­mą su­ma­ži­nus iš­ei­ti­nes kom­pen­sa­ci­jas, to ne­pa­da­ry­ta.

„Ne­dar­bo drau­di­mo iš­mo­kos li­ko 6 mė­ne­siams, kaip ir bu­vo. Iš­ei­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos su­ma­žin­tos ir dar plius ne­dar­bo drau­di­mo iš­mo­kos ap­mo­kes­ti­na­mos gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čiu. Jos ne­pa­di­dė­jo, nei pa­il­gė­jo, o bu­vo su­ma­žin­tos iš­ei­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos – ga­vo­si mi­nu­si­nis ba­lan­sas dar­buo­to­jo ne­nau­dai“, – tei­gė A.Čer­niaus­kas.

Įsta­ty­mai nu­ma­to, kad pre­zi­den­tė tu­rė­tų ve­tuo­ti vi­są Dar­bo ko­dek­są, ta­čiau ga­lė­tų pa­teik­ti sa­vo pa­sta­bas dėl at­ski­rų jo straips­nių.

D.Gry­baus­kai­tė ket­vir­ta­die­nį su­si­ti­ko ir su darb­da­vių at­sto­vais. Po su­si­ti­ki­mo vie­nas Darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos va­do­vų, darb­da­vių in­te­re­sams at­sto­vau­jan­tis Vy­tau­tas Zim­nic­kas at­sar­giai ko­men­ta­vo nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są bei ne­at­sa­kė, kaip jis tu­rė­tų bū­ti ko­re­guo­ja­mas.

Sei­mas pra­ėju­sį an­tra­die­nį po pus­me­čio svars­ty­mų pri­ėmė nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są. Jei jam pri­tars pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, jis įsi­ga­lios nuo 2017 me­tų pra­džios.

Dar­bo ko­dek­se su­pap­ras­tin­tas dar­buo­to­jų at­lei­di­mas, su­ma­žin­tos iš­ei­ti­nės iš­mo­kos, pa­di­din­tas leis­ti­nų virš­va­lan­džių skai­čius, su­trum­pin­tos at­os­to­gos, nu­ma­ty­ta pla­tes­nė dar­bo su­tar­čių ti­pų įvai­ro­vė. Vy­riau­sy­bė sa­ko, kad dar­bo san­ty­kių re­for­ma leis pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jų ir su­kur­ti nau­jų dar­bo vie­tų. Kri­ti­kai tvir­ti­na, kad ko­dek­sas pa­lan­kus tik darb­da­viams, o dar­buo­to­jų ap­sau­ga smar­kiai su­ma­žin­ta.