Prezidentės pasirinkimas vėl neįtiko
Jau an­tras pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės par­ink­tas kan­di­da­tas ne­ta­po sep­tin­tuo­ju at­kur­tos ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­niu pro­ku­ro­ru. Į šias par­ei­gas pre­ten­da­vu­sio tei­sė­jo Ne­ri­jaus Mei­lu­čio li­ki­mą par­la­men­ta­rų va­lia va­kar "pa­kar­to­jo" tei­sė­ja Edi­ta Damb­raus­kie­nė.

Į akis - gra­žūs žo­džiai, užan­ty­je - špy­ga. Pa­gal to­kį pri­nci­pą Sei­mas pa­smer­kė Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą to­les­niam eg­zis­ta­vi­mui be nuo­la­ti­nio va­do­vo. Už tai, kad Kai­šia­do­rių apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kė 46-erių E. Damb­raus­kie­nė ga­lė­tų sės­ti į bir­že­lį ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro ka­den­ci­ją bai­gu­sio Da­riaus Va­lio kė­dę, va­kar bal­sa­vo 50 Sei­mo na­rių, prieš - 49, su­si­lai­kė 19 po­li­ti­kų. Kad kan­di­da­tė bū­tų pa­skir­ta, tu­rė­jo bal­suo­ti bent 71 Sei­mo na­rys.

Po skam­bių kal­bų apie pre­ten­den­tės pro­fe­sio­na­lu­mą, kom­pe­ten­ci­ją, dar­bo pa­tir­tį ir mo­te­riš­ką ža­ve­sį bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai iš­ties at­ro­dė ne­ti­kė­ti. Juo­lab kad pa­ža­dą pa­lai­ky­ti E. Damb­raus­kie­nę vie­šai dek­la­ra­vo dvi di­džiau­sios frak­ci­jos - val­dan­čių­jų so­cial­de­mo­kra­tų ir opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų, o prie jų pri­si­dė­jo Li­be­ra­lų są­jū­dis. Re­zul­ta­tų ver­ti­ni­mas vir­to tra­di­ci­niais tar­pu­sa­vio kal­ti­ni­mais veid­mai­nys­te.

Ne­at­sa­kin­gas poel­gis

Pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė ap­gai­les­ta­vo, kad Sei­mas par­odė ne­at­sa­kin­gą po­žiū­rį į pro­ku­ra­tū­rą. „Pro­ku­ra­tū­ra ta­po po­li­ti­ka­vi­mo prieš rin­ki­mus įkai­te. Tai ne­at­sa­kin­gas po­žiū­ris į ša­lies tei­sin­gu­mo sis­te­mą, ku­ris dar la­biau griau­na žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą pro­ku­ra­tū­ra“, - to­kį jos ko­men­ta­rą pa­vie­ši­no pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba. Jei ša­lies va­do­vė lai­ky­sis Sei­mo val­dy­bai duo­to žo­džio, ki­tas kan­di­da­tas į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus bus tei­kia­mas tik ki­tų me­tų vė­ly­vą ru­de­nį su­si­rink­sian­čiam nau­jos ka­den­ci­jos par­la­men­tui.

Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė spė­jo, kad vie­nas mo­ty­vų, ko­dėl at­mes­ta E. Damb­raus­kie­nės kan­di­da­tū­ra, ga­lė­jo bū­ti „sis­te­mos pa­sip­rie­ši­ni­mas“. „Bu­vo pa­teik­tas ne­sis­te­mi­nis žmo­gus, ne iš pro­ku­ra­tū­ros, to­dėl ga­liu da­ry­ti to­kias prie­lai­das“, - sa­kė ji.

So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ti­ki­no abe­jo­nių dėl kan­di­da­tū­ros ne­tu­rė­jęs. „Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas po­nios E. Damb­raus­kie­nės kan­di­da­tū­rą bu­vo įver­ti­nęs tei­gia­mai, ne­tu­riu pa­grin­do abe­jo­ti tos sri­ties spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, to­dėl kan­di­da­tės kom­pe­ten­ci­ją ver­ti­nau tei­gia­mai“, - tei­gė Vy­riau­sy­bės va­do­vas. Va­ka­rykš­čia­me bal­sa­vi­me jis ne­da­ly­va­vo.

Kerš­tas pre­zi­den­tei

Opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius po bal­sa­vi­mo par­eiš­kė, kad val­dan­tie­ji ne­su­ge­bė­jo per­lip­ti per sa­ve ir ob­jek­ty­viai ver­tin­ti pre­zi­den­tės pa­siū­ly­tos kan­di­da­tės. Jis įta­rė, kad taip da­lis val­dan­čių­jų no­ri „už kaž­ką ker­šy­ti pre­zi­den­tei“, to­dėl "ken­čia ir pro­ku­ra­tū­ra, ir vi­sa Lie­tu­va“.

Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vas Eli­gi­jus Ma­siu­lis tvir­ti­no, kad aki­vaiz­džiai veid­mai­nia­vo di­džio­sios frak­ci­jos. „Si­tua­ci­ja tam­pa iš ti­krų­jų tra­gi­ko­miš­ka. Su­nkiai įsi­vaiz­duo­ju, kas ga­lė­tų bū­ti tei­kia­mas tre­čią kar­tą kaip kan­di­da­tas į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus po to­kių dvie­jų bal­sa­vi­mų. Jei net Ba­rac­kas Oba­ma bū­tų tei­kia­mas, jis Sei­mui ne­įtik­tų“, - iro­ni­za­vo jis.

„Ti­krai ti­kė­jau, kad šian­dien ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras bus pa­skir­tas“, - LŽ pri­si­pa­ži­no Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas. Jo tei­gi­mu, Sei­mas pa­siel­gė ne­at­sa­kin­gai, nes vie­na svar­biau­sių vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų to­liau lie­ka be nuo­la­ti­nio va­do­vo. „Ne­ga­na to, lai­ki­na­sis va­do­vas Da­rius Rau­lu­šai­tis ne­tu­ri pa­va­duo­to­jų, to­dėl ne­ga­li ei­ti at­os­to­gų, su­sirg­ti, vyk­ti į už­sie­nio ko­man­di­ruo­tes“, - pa­brė­žė J. Sa­ba­taus­kas. Jis vy­lė­si, kad pre­zi­den­tė vis dėl­to ne­tru­kus par­inks dar vie­ną kan­di­da­tą. Kar­tu at­krei­pė dė­me­sį į vie­ną keis­tą fak­tą. Anot jo, kai tik ran­da­mas vie­nas ar ki­tas pre­ten­den­tas, jo kan­di­da­tū­ra iš kar­to „a­pau­ga įvai­riais gan­dais bei is­to­ri­jo­mis“. Po­li­ti­kas taip pat tei­gė su­pran­tan­tis pro­ku­ro­rų bend­ruo­me­nės ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, kai į įstai­gos va­do­vus siū­lo­mas ne sis­te­mos žmo­gus, ta­čiau to ne­pa­tei­si­nan­tis.

Aiš­kus signalas

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Lau­ro Bie­li­nio tei­gi­mu, Sei­mas pre­zi­den­tei pa­siun­tė aiš­kų ir pa­pras­tą sig­na­lą - esa­me par­la­men­ti­nė res­pub­li­ka ir aukš­čiau­sia val­džia yra Sei­mas. „Ma­ny­čiau, Sei­mas tie­siog par­odė pre­zi­den­tei, kad kan­di­da­tai ne­tu­ri bū­ti trau­kia­mi kaip kiš­kiai iš mai­šo, o ap­ta­ria­mi iš anks­to, de­ri­na­mi su par­la­men­ti­nė­mis frak­ci­jo­mis. Tuo­met Sei­mas kur kas pa­lan­kiau rea­guo­tų į tei­kia­mas kan­di­da­tū­ras. Sei­mo na­riai pa­de­mons­tra­vo pre­zi­den­tei, kad toks ties­mu­kas kan­di­da­tų ki­ši­mas, net jei jie pro­fe­sio­na­lai ir tin­ka­mi, ne­priim­ti­nas“, - LŽ sa­kė po­li­to­lo­gas. Anot L. Bie­li­nio, pre­ten­den­tą į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus po­li­ti­kai ver­ti­na itin reik­liai dėl liūd­nos pa­tir­ties su D. Va­liu.

Po­li­to­lo­go Al­gio Kru­pa­vi­čiaus nuo­mo­ne, Sei­mo spren­di­mą lė­mė abe­jo­nės dėl E. Damb­raus­kie­nės kva­li­fi­ka­ci­jos, kom­pe­ten­ci­jos bei kai ku­rių kar­je­ros vin­gių. „Pre­zi­den­tei tai sig­na­las ieš­ko­ti kan­di­da­to, ku­ris ne­kel­tų abe­jo­nių dėl kom­pe­ten­ci­jos, tu­rė­tų au­to­ri­te­tą tei­si­nin­kų bend­ruo­me­nė­je. Ir rei­kia leis­ti Sei­mui iš­sa­miai dis­ku­tuo­ti dėl nau­jo pre­ten­den­to, t. y. ne­pas­ta­ty­ti ve­ži­mo prieš ark­lį, kaip nu­ti­ko ir N. Mei­lu­čio at­ve­ju“, - LŽ sa­kė jis.

Anot A. Kru­pa­vi­čiaus, da­bar­ti­nė ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mo ir at­lei­di­mo tvar­ka vi­sus par­ei­gū­nus pa­ver­čia „ki­še­ni­niais“. Jis įsi­ti­ki­nęs kad to­kią tvar­ką bū­ti­na keis­ti.