Prezidentės metinis pranešimas: ekonomistų, politikų vertinimas
Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės me­ti­nė­je kal­bo­je ne­skir­ta dė­me­sio vers­lui bei eko­no­mi­kai, ta­čiau taik­liai įvar­din­ta, kad Lie­tu­vo­je trūks­ta re­for­mų, tei­gia už­sie­nio in­ves­tuo­to­jus vie­ni­jan­čio „In­ves­tuo­to­jų fo­ru­mo“ va­do­vė Rū­ta Sky­rie­nė. Tuo tar­pu LSDP pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas bei TS-LKD pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis pa­gy­ri­mų pre­zi­den­tės pra­ne­ši­mui ne­gai­lė­jo. Eko­no­mis­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da tei­gia, kad pre­zi­den­tės tei­gia­ma po­zi­ci­ja val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­žvil­giu – pa­si­kei­tė. 

Lie­tu­vos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė me­ti­nia­me pra­ne­ši­me ne­gai­lė­jo kri­ti­kos vie­ne­rių me­tų eg­za­mi­no ne­iš­lai­kiu­siai val­dan­čia­jai dau­gu­mai, tei­gia Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

Ša­lies va­do­vė val­dan­čiuo­sius plie­kė už ne­apib­rėž­tu­mą ir chao­są, ku­rį sė­jo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų par­ti­jos su­for­muo­tos dau­gu­mos vyk­do­ma po­li­ti­ka, o gar­siai skel­bia­mos re­for­mos bu­vo tik im­ituo­ja­mos.

To­kia si­tua­ci­ja Lie­tu­vos pi­lie­čius dar la­biau nu­vi­lia ir ver­čia bal­suo­ti ko­jo­mis, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

„Pre­zi­den­tė at­krei­pė dė­me­sį į dau­ge­lį prob­le­mų, į ku­rias mes, bū­da­mi opo­zi­ci­nė par­ija, nuo­lat baks­no­jo­me pirš­tais. Jos bu­vo pa­mi­nė­tos ir me­ti­nia­me ša­lies va­do­vės pra­ne­ši­me.

Nors ir ža­dė­jo­me par­amą es­mi­nėms, vals­ty­bę į prog­re­są ve­dan­čioms re­for­moms, pa­ma­tė­me tik kos­me­ti­nius pa­kei­ti­mus ir vi­suo­me­nės su­prie­ši­ni­mą. Be­lie­ka tik pa­kar­to­ti Pre­zi­den­tės žo­džius, kad vie­to­je švie­ti­mo re­for­mos – iš­gir­do­me apie at­os­to­gų trum­pi­ni­mą. Ko­vo­je su al­ko­ho­liz­mu ma­tė­me ne vi­suo­me­nės tel­ki­mą, o skal­dy­mą ne­lo­giš­kais, ne­ra­cio­na­liais drau­di­mais. Lanks­tes­nio dar­bo ko­dek­so klau­si­mas bu­vo dis­kre­di­tuo­tas.

Pa­si­sa­kė­me už leng­va­tos PVM šil­dy­mui pra­tę­si­mą, ta­čiau val­dan­tie­ji nu­spren­dė ki­taip.

Ga­lų ga­le – iš­vy­do­me ne mo­kes­čių re­for­mą, o smul­kius pa­tai­sy­mus, blo­gi­nan­čius dir­ban­čių šei­mų pa­dė­tį. Iš­siilg­tų re­for­mų par­odi­ja – be­lie­ka an­trin­ti Pre­zi­den­tės žo­džiams“, – į Pre­zi­den­tės pra­ne­ši­mą re­fe­ra­vo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos pir­mi­nin­kas, Sei­mo TS-LKD frak­ci­jos se­niū­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

„Šian­dien ga­li­me pa­sa­ky­ti, kad Vy­riau­sy­bė ir prem­je­ras ne­pa­si­ren­gę dirb­ti“, – api­bend­ri­no Sei­mo TS-LKD frak­ci­jos se­niū­nas.

TS-LKD par­ti­jos pir­mi­nin­kas pa­žy­mė­jo, kad Pre­zi­den­tė pa­ly­gin­ti la­bai san­tū­riai su­kri­ti­ka­vo val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos veik­lą, nes nu­veik­tų reikš­min­gų dar­bų ne­pa­mi­nė­jo pra­ktiš­kai nė vie­no.

G. Lands­ber­gis pa­si­džiau­gė, kad Pre­zi­den­tės lū­po­mis dar kar­tą bu­vo pers­pė­ta apie su­dė­tin­gą Lie­tu­vos geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją, grės­min­gą kai­my­nys­tę ir par­agin­ta su­telk­ti dė­me­sį į ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo stip­ri­ni­mą.

„Šian­dien ga­li­me pa­sa­ky­ti, kad Vy­riau­sy­bė ir prem­je­ras ne­pa­si­ren­gę dirb­ti“, – api­bend­ri­no Sei­mo TS-LKD frak­ci­jos se­niū­nas.

Trū­ko eko­no­mi­nio vertinimo

„Pre­zi­den­tė yra po­li­ti­kė, dėl ku­rios man ne­bū­na sve­ti­mos gė­dos, tai tą kal­bo­je iš­lai­kė. Kal­ba bu­vo griež­ta ir pa­mo­kan­ti, bet vers­lui dė­me­sio skir­ta ma­žai.

Čia yra, man at­ro­do, to­kia ir ta­bu te­ma, pre­zi­den­tė daž­niau­siai ne­kal­ba apie vers­lą, ne­bent kal­bė­da­ma apie tai, kad vers­las tu­rė­tų skaid­rė­ti ir bū­ti la­biau so­cia­liai at­sa­kin­gu“, – BNS sa­kė R. Sky­rie­nė.

Pa­sak jos, kal­bo­je trū­ko ir eko­no­mi­nio ša­lies ver­ti­ni­mo – nors ša­lies va­do­vė kal­bė­jo apie Vy­riau­sy­bės siū­lo­mą mo­kes­čių pert­var­ką, ji bu­vo tik la­bai men­kai ap­tar­ta.

„Šie­met tru­pu­tį ma­žo­ka to eko­no­mi­nio ver­ti­ni­mo, mo­kes­čių re­for­ma ne­pa­lies­ta pra­ktiš­kai“, – tei­gė in­ves­tuo­to­jų at­sto­vė.

Ta­čiau, pa­sak R. Sky­rie­nės, pre­zi­den­tė ak­cen­ta­vo, kad Lie­tu­vo­je trūks­ta re­for­mų, tei­sin­gai kri­ti­ka­vo ban­dy­mą per­mes­ti at­sa­ko­my­bę ar­ba vyk­dant re­for­mas kon­cen­truo­tis ne į dar­bą, bet į tur­to pers­kirs­ty­mą.

„Man vi­so­je kal­bo­je yra pra­ei­nan­ti gi­ja, kad rei­kia gy­vy­biš­kai svar­bių re­for­mų ir kad po­li­ti­nės va­lios sto­ka tam­pa rim­ta prob­le­ma. Taip kal­bant ir apie Dar­bo ko­dek­są, dėl de­le­ga­vi­mo Tri­ša­lei ta­ry­bai, ir dėl švie­ti­mo re­for­mos, kad vie­toj ti­krai ko­ky­biš­kos re­for­mos, ku­rios, kaip sa­kė, gy­vy­biš­kai Lie­tu­vai rei­kia, tam­pa tur­to da­ly­bo­mis, pers­kirs­ty­mu ir pa­na­šiai, kam vi­siš­kai pri­ta­riu“, – aiš­ki­no R. Sky­rie­nė.

Anot jos, svar­bus ir tei­gi­nys, kad po­li­ti­nė­se par­ti­jo­se trūks­ta ko­ky­biš­kų na­rių, ga­lin­čių siū­ly­ti veiks­min­gas re­for­mas.

„Gal­būt pir­mą kar­tą iš­gir­dau to­kį da­ly­ką – apie par­ti­jų ko­ky­bę, kad vis­gi at­ėjo lai­kas par­ti­joms gal­vo­ti, kaip tu­rė­ti ko­ky­biš­kus na­rius ir in­ves­tuo­ti į tuos žmo­nes, nes aiš­kiai ma­to­ma, kad trūks­ta kom­pe­ten­ci­jų ir ži­nių, to­dėl, tur­būt, re­for­mos ir ne­vyks­ta.

Rū­ta Sky­rie­nė: Šie­met tru­pu­tį ma­žo­ka to eko­no­mi­nio ver­ti­ni­mo, mo­kes­čių re­for­ma ne­pa­lies­ta praktiškai

Ne tai, kad po­li­ti­nės va­lios sto­ka, bet dau­giau yra ne­ži­no­ji­mo“, – BNS tei­gė in­ves­tuo­to­jų at­sto­vė.

Gin­tau­tas Pa­luc­kas: stip­rus ir taiklus

So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Gin­tau­tas Pa­luc­kas pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės me­ti­nį pra­ne­ši­mą va­di­na „stip­riu ir taik­liu“ ir at­krei­pia dė­me­sį į jos iš­sa­ky­tą kri­ti­ką dėl Vy­riau­sy­bės re­for­mų vyk­dy­mo sku­bo­tu­mo.

„Pre­zi­den­tės pra­ne­ši­mas yra stip­rus ir taik­lus, nes kai ku­rie mo­men­tai yra la­bai taik­liai pa­gau­ti, pir­miau­sia, kad de­mo­kra­ti­jos su­teik­ta ga­lia ne­ga­li­ma pikt­nau­džiau­ti ne­ger­biant lais­vo­sios vi­suo­me­nės pa­žiū­rų ir po­rei­kių. Pla­čią­ja pra­sme – tiek kal­bant tiek apie al­ko­ho­lio ri­bo­ji­mus, tiek apie uni­ver­si­te­tų im­pe­ra­ty­vų jun­gi­mą „nu­lei­džiant“ iš vir­šaus ir ne­si­ta­riant su aka­de­mi­nė­mis bend­ruo­me­nė­mis“, – BNS tei­gė G.Pa­luc­kas.

Anot jo, pir­mie­ji koa­li­ci­jos me­tai su­tei­kia ga­li­my­bę tai­sy­ti daug da­ly­kų ir pri­me­na siū­lęs pa­ge­rin­ti dar­bo ko­ky­bę vi­sus Vy­riau­sy­bės pla­nus pir­miau­sia ap­ta­riant koa­li­ci­jo­je ir su­lauk­ti po­li­ti­nio pa­lai­ky­mo, „o ne kel­ti chao­są“.

Ne­se­niai ta­pęs nau­juo­ju so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vu G.Pa­luc­kas tei­gia­mai įver­ti­no ir D.Gry­baus­kai­tės pa­sta­bą, jog pa­si­kei­tu­sios par­ti­jų va­do­vy­bės „kė­lė sėk­min­ges­nio ir sau­ges­nio gy­ve­ni­mo lū­kes­tį“, taip pat su­tei­kė vil­ties di­des­niam skaid­ru­mui.

Gin­tau­tas Pa­luc­kas: Nu­džiu­gi­no, kad pre­zi­den­tė įvar­di­jo, kad par­ti­jos, per­sit­var­kiu­sios, at­si­kra­čiu­sios ko­rup­ci­jos ir no­menk­la­tū­ros šlei­fo vis tik yra de­mo­kra­ti­jos stuburas

„Nu­džiu­gi­no, kad pre­zi­den­tė įvar­di­jo, kad par­ti­jos, per­sit­var­kiu­sios, at­si­kra­čiu­sios ko­rup­ci­jos ir no­menk­la­tū­ros šlei­fo vis tik yra de­mo­kra­ti­jos stu­bu­ras, nes įvai­rūs po­pu­lis­ti­niai, vie­na­die­niai ar vien­me­čiai da­ri­niai, au­gan­tys nuo­lat, at­virkš­čiai – ma­ži­na vals­ty­bės val­dy­mo kom­pe­ten­ci­ją ir pro­fe­sio­na­lu­mą. Tai – di­džiu­lė už­duo­tis ir par­ti­joms, su­for­muo­ta pre­zi­den­tės pra­ne­ši­me, spar­čiau ei­ti per­mai­nų ke­liu, kad bū­tų už­ti­krin­ti sklan­dūs, pa­sver­ti ir pro­duk­ty­vūs po­ky­čiai, taip lauk­ti mū­sų vals­ty­bė­je“, – tei­gė G.Pa­luc­kas.

Gi­ta­nas Nau­sė­da: pre­zi­den­tė pa­kei­tė nuo­mo­nę dėl val­dan­čio­sios koalicijos

Dar prieš pus­me­tį pa­lai­kiu­si val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­kei­tė nuo­mo­nę ir da­bar kri­ti­kuo­ja švie­ti­mo ir kai ku­rias ki­tas val­džios įgy­ven­di­na­mas re­for­mas, sa­ko SEB ban­ko pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas eko­no­mis­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da.

„Sa­ky­čiau, kad pa­si­kei­tė pre­zi­den­tės lai­ky­se­na val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­žvil­giu. Pri­si­me­nu, kad prieš ko­kius 6 mė­ne­sius avan­su bu­vo iš­reikš­tas tam ti­kras pa­lai­ky­mas tam, ką nu­ma­to da­ry­ti val­dan­čio­sios par­ti­jos, bet šiuo me­tu aki­vaiz­džiai ma­ty­ti, kad tas avan­sas yra iš­nau­do­tas ir pre­zi­den­tė ne­dvip­ras­miš­kai kri­ti­kuo­ja kai ku­rias re­for­mas, ku­rios bu­vo pa­siū­ly­tos“, – BNS sa­kė G.Nau­sė­da.

Anot jo, dau­giau­siai kri­ti­kos ket­vir­ta­die­nį skai­ty­ta­me D.Gry­baus­kai­tės me­ti­nia­me pra­ne­ši­me iš­sa­ky­ta švie­ti­mo re­for­mai.

„Pre­zi­den­tės ma­ny­mu, švie­ti­mo re­for­ma ne­ar­tė­ja prie ga­lu­ti­nio tiks­lo, ku­ris tu­rė­tų bū­ti švie­ti­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mas. Kol kas tai, kas bu­vo pa­siū­ly­ta aukš­to­jo moks­lo sri­ty­je, dar ke­lia abe­jo­nių. Pre­zi­den­tei su­si­da­rė įspū­dis ir, ko ge­ro, ne­ma­žai vi­suo­me­nės da­liai su­si­da­rė įspū­dis, kad tas kon­so­li­da­vi­mas nu­ma­ty­tas vyk­dy­ti me­cha­niš­kai. Ka­dan­gi Lie­tu­vo­je vi­sa­da vi­si yra įta­rūs, ky­la abe­jo­nių dėl pa­pras­čiau­sio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, ku­rio yra ne­ma­žai aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se, par­ce­lia­vi­mo, skirs­ty­mo ir par­da­vi­mo“, – sa­kė SEB ban­ko eko­no­mis­tas.

Jo tei­gi­mu, pre­zi­den­tė la­bai ne­su­kri­ti­ka­vo val­dan­čių­jų pa­siū­ly­tų mo­kes­čių pa­kei­ti­mų, ta­čiau pa­brė­žė, kad jie tu­rė­tų bū­ti orien­tuo­ti į pa­grin­di­nius tiks­lus – so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mą bei in­ves­ti­ci­nio ša­lies pa­trauk­lu­mo bei vers­lo kon­ku­ren­cin­gu­mo di­di­ni­mą.

Gi­ta­nas Nau­sė­da: Sa­ky­čiau, kad pa­si­kei­tė pre­zi­den­tės lai­ky­se­na val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­žvil­giu.

„Dau­ge­lis klau­si­mų, ku­rie bu­vo pa­lies­ti šių me­tų pra­ne­ši­me – so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo, emig­ra­ci­jos ir ki­ti – jie la­biau­siai sie­ja­si su eko­no­mi­ka, to­dėl bū­čiau no­rė­jęs di­des­nio pre­zi­den­tės ma­tyt­mo, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti eko­no­mi­nė po­li­ti­ka. Ji dau­giau kri­ti­ka­vo, nei bu­vo siū­lo­mi kaž­ko­kie spren­di­mai, ku­rie pa­keis­tų ar bū­tų al­ter­na­ty­vūs da­bar­ti­nės val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos spren­di­mams“, – sa­kė G.Nau­sė­da.

Pre­zi­den­tė ket­vir­ta­die­nį Sei­me tei­gė, kad so­cia­li­nė at­skir­tis ke­lia grės­mę vals­ty­bės sta­bi­lu­mui, ta­čiau mo­kes­čių pers­tum­dy­mas, iš vie­nų ati­mant ir do­va­no­jant ki­tiems, ne­pa­di­dins so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, da­bar­ti­nė švie­ti­mo re­for­ma jai pri­me­na im­ita­ci­ją, ne­ko­ky­biš­kas švie­ti­mas tam­pa na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mu, o jis yra emig­ra­ci­jos, so­cia­li­nės at­skir­ties, ma­žė­jan­čių in­ves­ti­ci­jų, ūkio stag­na­ci­jos ir ko­rup­ci­jos prie­žas­tis.