Prezidentės meilės užteko ne visiems
An­trą­sias šios ka­den­ci­jos me­ti­nes mi­nė­ju­sios pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės veik­la ver­ti­na­ma prieš­ta­rin­gai. Vie­ni džiau­gia­si tvir­ta ša­lies va­do­vės lai­ky­se­na ir pri­nci­pin­gu­mu, ki­ti kri­ti­kuo­ja ją dėl ne­no­ro megz­ti dia­lo­gą ir to­le­ran­ci­jos sto­kos.

D. Gry­baus­kai­tė pra­dė­jo skai­čiuo­ti aš­tun­tus me­tus Si­mo­no Dau­kan­to aikš­tės rū­muo­se. Ką gal­vo­ja apie pa­sta­ro­jo me­to veik­lą ir ko­kius dar­bus pla­nuo­ja at­ei­ty­je, pre­zi­den­tė tu­rė­tų pa­skelb­ti per tra­di­ci­nę me­ti­nę spau­dos kon­fe­ren­ci­ją.

Tuo me­tu eks­per­tai at­krei­pia dė­me­sį į pa­di­dė­ju­sį ša­lies va­do­vės pa­sy­vu­mą vi­daus po­li­ti­ko­je ir orien­ta­vi­mą­si į už­sie­nio rei­ka­lus. Jie prog­no­zuo­ja, kad to­les­nis pre­zi­den­tės veik­los mo­de­lis pri­klau­sys nuo Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tų.

Yra ką kritikuoti

Vie­nas Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos va­do­vų Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas D. Gry­baus­kai­tės pre­zi­den­ta­vi­mo lai­ko­tar­pį ver­ti­no kaip su­nkų, ne­vie­na­reikš­miš­ką, par­ei­ka­la­vu­sį daug dip­lo­ma­ti­jos ir kan­try­bės.

Jis ne­ven­gė kri­ti­kos pre­zi­den­tei. Esą D. Gry­baus­kai­tė ga­lė­tų bū­ti drau­giš­kes­nė vi­siems po­li­ti­nės are­nos žai­dė­jams, pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už kai ku­riuos ne­at­lik­tus dar­bus, klai­das. Po­li­ti­kas par­eiš­kė, kad ir ša­lies va­do­vė yra at­sa­kin­ga už kon­ser­va­to­rių val­dy­mo lai­ko­tar­piu pri­im­tus kai ku­riuos įsta­ty­mus, pa­vyz­džiui, dėl vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų su­ma­ži­ni­mo, pen­si­jų „ap­kar­py­mo“, ku­riuos vė­liau Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pri­pa­ži­no an­ti­kons­ti­tu­ci­niais.

Val­dan­čių­jų san­ty­kiai su pre­zi­den­te vi­sus ket­ve­rius pa­sta­ro­sios Sei­mo ka­den­ci­jos me­tus bu­vo keb­lo­ki ir įtemp­ti. „Gal mes la­bai ne­sim­pa­tiš­ki? – juo­ka­vo A. Sy­sas. – Ji vi­sa­da tu­rė­jo pre­ten­zi­jų vie­nai ar ki­tai koa­li­ci­jos par­ti­jai, ir tai stip­riai ak­cen­ta­vo, ma­tė net ma­žiau­sias tri­jų val­džio­je esan­čių par­ti­jų klai­das ir ne­įž­vel­gė ge­ro­kai ne­sma­ges­nių da­ly­kų, ku­rie vyks­ta opo­zi­ci­jo­je. Tai par­odė ir reak­ci­ja į įvy­kius, su­si­ju­sius su Li­be­ra­lų są­jū­džiu. O dėl va­di­na­mo­jo Vi­jū­nė­lės dva­ro bu­vo ne vie­nas par­eiš­ki­mas.“

A. Sy­sas kri­ti­ka­vo ir D. Gry­baus­kai­tės vyk­do­mą už­sie­nio po­li­ti­ką, kai dvi­ša­liai san­ty­kiai su vie­na svar­biau­sių stra­te­gi­nių par­tne­rių Len­ki­ja yra įša­lę. „Su len­kais tur­būt sep­ty­ne­rius me­tus ne­ran­da­me kai ku­rių prob­le­mų spren­di­mo ir ne­pa­lai­ko­me nor­ma­lių san­ty­kių, o tai daug ką pa­sa­ko. Taip, rim­tais, drą­siais par­eiš­ki­mais pre­zi­den­tė ne vie­ną po­li­ti­ką, sa­ky­ki­me, pa­sta­tė į vie­tą, bet to ne­už­ten­ka. Bū­ti­ni ge­ri, drau­giš­ki san­ty­kiai su kai­my­nais“, – įsi­ti­ki­nęs so­cial­de­mo­kra­tas.

Vis dėl­to A. Sy­sas ta­rė ir ke­lis pa­gi­ria­muo­sius žo­džius ša­lies va­do­vei. „Pre­zi­den­tė pa­da­ro ir ge­rų dar­bų, rei­kia juos ver­tin­ti. Ji pa­ste­bi Sei­mo pa­lik­tas spra­gas ir ve­tuo­ja įsta­ty­mus, la­bai rū­pi­na­si Lie­tu­vos žmo­nių sau­gu­mu“, – sa­kė pa­šne­ko­vas.

Nuo­sek­li ir tvir­ta laikysena

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius D. Gry­baus­kai­tės veik­lą ver­ti­no po­zi­ty­viai. Jis pa­brė­žė, kad pa­sta­rų­jų ke­le­rių me­tų lai­ko­tar­pis dėl Ru­si­jos ag­re­sy­vu­mo iš pre­zi­den­tės rei­ka­la­vo daug dar­bo už­sie­nio po­li­ti­kos ir geo­po­li­ti­nio sau­gu­mo sri­ty­se. „Jos lai­ky­se­na tiek ša­lies vi­du­je rū­pi­nan­tis kraš­to ap­sau­gos stip­ri­ni­mu, tiek pa­stan­gos Eu­ro­pos Są­jun­go­je, NA­TO rū­pi­nan­tis so­li­da­ru­mu dėl Bal­ti­jos vals­ty­bių, at­gra­sy­mo po­ten­cia­lo stip­ri­ni­mu da­vė di­de­lių re­zul­ta­tų“, – pa­žy­mė­jo kon­ser­va­to­rius.

A. Ku­bi­liaus nuo­mo­ne, tvir­tas D. Gry­baus­kai­tės cha­rak­te­ris pa­dė­jo įgy­ven­din­ti stra­te­gi­nius pro­jek­tus ša­ly­je. Anot jo, Lie­tu­vo­je yra daug prob­le­mų, ku­rias spren­džiant pre­zi­den­tės ly­de­rys­tė la­bai svar­bi. „Ta­čiau tam rei­kia ir pa­jė­gios Vy­riau­sy­bės, nes vie­na pre­zi­den­tė, ypač spren­džiant vi­daus rei­ka­lus – eko­no­mi­kos, so­cia­li­nius klau­si­mus, be mi­nis­trų ka­bi­ne­to po­ten­cia­lo pa­ti ne­ga­li nie­ko pa­siek­ti“, – kal­bė­jo kon­ser­va­to­rius.

A. Ku­bi­lius džiau­gė­si D. Gry­baus­kai­tės už­sie­nio po­li­ti­kos lai­mė­ji­mais. Kaip pa­vyz­dį jis pa­mi­nė­jo pra­ėju­sią sa­vai­tę NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Var­šu­vo­je pri­im­tus spren­di­mus dėl Al­jan­so ba­ta­lio­no dis­lo­ka­vi­mo Lie­tu­vo­je. „Pre­zi­den­tė ga­na ryš­kiai iš­sis­ki­ria iš bū­rio ki­tų Vi­du­rio Eu­ro­pos ly­de­rių. Tai Lie­tu­vai nau­din­ga ne tik dėl ži­no­mu­mo, bet ir dėl spren­di­mų, ku­riuos Va­ka­rų bend­ruo­me­nė pri­ima tam, kad mū­sų geo­po­li­ti­nis sau­gu­mas šiais ne­la­bai ra­miais lai­kais bū­tų su­stip­rin­tas“, – tvir­ti­no Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris.

Kal­bė­da­mas apie li­ku­sius tre­jus D. Gry­baus­kai­tės ka­den­ci­jos me­tus, A. Ku­bi­lius pa­brė­žė, jog daug kas pri­klau­sys nuo Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tų ir nau­jos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, jos ga­li­my­bių su­kur­ti veik­lią, di­na­miš­ką ir am­bi­cin­gą Vy­riau­sy­bę. „Ti­kiuo­si, tai pa­vyks pa­da­ry­ti. To­kiu at­ve­ju ir pre­zi­den­tės ga­li­my­bės da­ry­ti įta­ką vi­daus gy­ve­ni­mo kai­tai bus ge­ro­kai di­des­nės“, – dės­tė jis.

Ne­ieš­ko dia­lo­go

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jos Ri­mos Ur­bo­nai­tės tei­gi­mu, pa­sta­rai­siais me­tais di­des­nių pro­ver­žių pre­zi­den­tės veik­lo­je ne­bu­vo, ir var­gu ar jų ga­li­ma ti­kė­tis at­ei­ty­je. „Tie­siog pre­zi­den­tė pa­si­rin­ko to­kią izo­lia­ci­nę po­li­ti­ką. Ji ne­lin­ku­si bend­ra­dar­biau­ti nei su Vy­riau­sy­be, nei par­la­men­tu, nes juo ne­ti­ki ir ne­pa­si­ti­ki“, – sa­kė po­li­to­lo­gė. Tai iš da­lies stab­do vals­ty­bės va­do­vės ini­cia­ty­vą.

Ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu, anot R. Ur­bo­nai­tės, iš­ryš­kė­jo aiš­kus pre­zi­den­tės po­sū­kis į vie­šų­jų ry­šių ak­ci­jas, ypač so­cia­li­nio sau­gu­mo sri­ty­je, ku­ri šiaip jau nė­ra jos pri­ori­te­tas ir pre­ro­ga­ty­va. „Tos ini­cia­ty­vos yra la­biau prob­le­mas iden­ti­fi­kuo­jan­čio po­bū­džio, par­odan­čios, kad ir ma­žais dar­bais ga­li­ma pa­ge­rin­ti kie­no nors gy­ve­ni­mą. Kai ne­sa­ma tar­pins­ti­tu­ci­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo, kai pre­zi­den­tė ne­ak­ty­viai nau­do­ja­si įsta­ty­mų ini­cia­ty­vos tei­se, spren­di­mų ti­kė­tis su­nku“, – pa­žy­mė­jo po­li­to­lo­gė.

Ji at­krei­pė dė­me­sį, kad per an­trus šios ka­den­ci­jos me­tus D. Gry­baus­kai­tė pa­tei­kė 17 tei­sės ak­tų pro­jek­tų, o „prie A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bės“ yra bu­vę ir 68 pro­jek­tai per me­tus. R. Ur­bo­nai­tės nuo­mo­ne, ga­li­ma su­pras­ti pre­zi­den­tės lo­gi­ką – ša­lies va­do­vė ne­la­bai tu­ri vil­čių, kad esant to­kiai po­li­ti­nei si­tua­ci­jai jos siū­ly­mai ga­li pa­siek­ti fi­ni­šą.

„Ki­ta ver­tus, gal­būt dia­lo­go ven­gi­mas, ne­lanks­tu­mas, dik­ta­to­riš­kas po­žiū­ris šiek tiek truk­do pre­zi­den­tei ras­ti tam ti­krų są­ly­čio taš­kų su val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vais“, – svars­tė po­li­to­lo­gė. Pa­sak jos, ne­atro­do, kad at­ei­ty­je ga­li­ma ti­kė­tis D. Gry­baus­kai­tės pa­stan­gų megz­ti dia­lo­gą, nes ir po rin­ki­mų ga­li bū­ti su­da­ry­ta pa­na­ši Vy­riau­sy­bė. „Tad li­kę tre­ji me­tai plauks ly­giai ta pa­čia va­ga“, – prog­no­za­vo R. Ur­bo­nai­tė.

Kaip ryš­kiau­sius pre­zi­den­tės dar­bus ji ak­cen­ta­vo lai­mė­ji­mus sau­gu­mo ir gy­ny­bos po­li­ti­ko­je. „Kar­tu su vi­su dip­lo­ma­ti­niu kor­pu­su pre­zi­den­tė pa­da­rė ne­ma­žai. To įro­dy­mai – NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Var­šu­vo­je pri­im­ti spren­di­mai. Tai aki­vaiz­dus pro­ver­žis“, – pa­brė­žė po­li­to­lo­gė.

Ne­bu­vo no­ro konf­ron­tuo­ti

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to pro­fe­so­riaus To­mo Ja­ne­liū­no ma­ny­mu, per šiuos me­tus pre­zi­den­tė ma­žiau rea­ga­vo į da­bar­ti­nės Vy­riau­sy­bės veik­lą.

„Ne­be­bu­vo tie­sio­gi­nio no­ro konf­ron­tuo­ti, gal­būt su­vok­ta, kad vis tiek nie­ko iš es­mės ne­pa­kei­si. Bu­vo jau­čia­ma, kad lau­kia­ma Vy­riau­sy­bės ka­den­ci­jos pa­bai­gos, ir kar­tu vi­lia­ma­sis, jog ši gal dar spės pa­da­ry­ti vie­ną ki­tą reikš­min­ges­nį dar­bą“, – tei­gė po­li­to­lo­gas. Anot jo, bū­tent ši si­tua­ci­ja ir lė­mė pa­sta­rų­jų me­tų pre­zi­den­tės veik­los sti­lių, pa­ska­ti­no D. Gry­baus­kai­tę daug dė­me­sio skir­ti už­sie­nio po­li­ti­kai.

„Bu­vo aki­vaiz­džiai ma­ty­ti, kad dau­giau ener­gi­jos, en­tu­ziaz­mo ji ro­do kal­bė­da­ma apie na­cio­na­li­nio sau­gu­mo, gy­ny­bos reik­laus, Eu­ro­pos Są­jun­gos iš­šū­kius“, – pa­žy­mė­jo T. Ja­ne­liū­nas. Li­ku­sių tre­jų pre­zi­den­tės veik­los me­tų ypa­tu­mai, pa­sak po­li­to­lo­go, pri­klau­sys nuo to, ko­kia bus nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė. „Veik­ti vie­nas pre­zi­den­tas ne­ga­li. Tiek jo bend­ra­dar­bia­vi­mas, tiek po­ten­cia­lus konf­ron­ta­vi­mas su val­dan­čią­ja dau­gu­ma la­bai svar­bus veiks­nys, ku­ris ir le­mia, kiek pats pre­zi­den­tas yra efek­ty­vus“, – aiš­ki­no po­li­to­lo­gas.

Jo žo­džiais, pre­zi­den­tė, pri­klau­so­mai nuo rin­ki­mų re­zul­ta­tų, ga­li pa­si­rink­ti ar­ba sa­vo­tiš­ko sar­gy­bi­nio vaid­me­nį, t. y. nau­do­tis sa­vo ga­li­my­bė­mis stab­dy­ti kai ku­riuos spren­di­mus, kaip da­ro da­bar, ar­ba prieš­in­gai – im­tis ska­tin­to­jo veiks­mų ir ra­gin­ti Sei­mą bei Vy­riau­sy­bę ženg­ti ryž­tin­ges­nius žings­nius.

„Ša­lies va­do­vė ir pa­ti ga­li ro­dy­ti dau­giau ini­cia­ty­vos, ir drau­ge su Vy­riau­sy­be im­tis rim­tų re­for­mų, ku­rių da­bar la­bai trūks­ta so­cia­li­nė­je, švie­ti­mo, svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ty­se. To­kių ne­baig­tų dar­bų ga­na daug. Ne­abe­jo­ju, kad pre­zi­den­tė apie juos ži­no. Bet, su­pran­ta­ma, be Vy­riau­sy­bės nu­si­tei­ki­mo nie­ko pa­keis­ti ne­ga­li“, – aiš­ki­no T. Ja­ne­liū­nas. Po­li­to­lo­go įsi­ti­ki­ni­mu, per sep­ty­ne­rius sa­vo veik­los me­tus D. Gry­baus­kai­tė yra nu­vei­ku­si la­bai daug dar­bų, ypač už­sie­nio po­li­ti­kos ir sau­gu­mo sri­ty­se, kur jos at­sa­ko­my­bė pa­ti svar­biau­sia.

An­trų­jų an­tros ka­den­ci­jos me­tų pre­zi­den­tės D. Gry­baus­kai­tės dar­bų sta­tis­ti­ka (2015 07 12–2016 06 07)

Pa­teik­ta 17 įsta­ty­mų pro­jek­tų.

3 įsta­ty­mai grą­žin­ti Sei­mui svars­ty­ti pa­kar­to­ti­nai.

Pa­teik­ta Sei­mui ra­ti­fi­kuo­ti 12 tarp­tau­ti­nių tei­sės ak­tų.

Pa­skir­ti 44 nau­ji tei­sė­jai ir 15 tei­sė­jų per­kel­ti į aukš­tes­nės pa­ko­pos teis­mus.

Pa­skir­ti 3 teis­mų pir­mi­nin­kai, iš jų ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­kas.

At­leis­ta 19 tei­sė­jų, iš ku­rių vie­nas – už tei­sė­jo var­do pa­že­mi­ni­mą.

Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bos (VGT) po­sė­džiuo­se pa­tvir­tin­ti 6 ša­lies sau­gu­mui svar­būs nu­ta­ri­mai.

Su­teik­ti 52 pir­mie­ji lei­te­nan­to ir 7 pul­ki­nin­ko ka­ri­niai laips­niai.

32 už­sie­nio vals­ty­bių ir tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vų ir par­ei­gū­nų vi­zi­tai į Lie­tu­vą.

77 su­si­ti­ki­mai su už­sie­nio ša­lių at­sto­vais, iš jų – 33 su pre­zi­den­tais, 23 – su prem­je­rais, 4 – su par­la­men­tų pir­mi­nin­kais, 16 – su tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir ins­ti­tu­ci­jų va­do­vais.

Pa­skir­ti 7 Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riai.

Pri­im­tas 21 už­sie­nio ša­lių am­ba­sa­do­rių ski­ria­ma­sis raš­tas.

26 vi­zi­tai į už­sie­nį.

29 in­ter­viu Lie­tu­vos ži­niask­lai­dai ir 9 spau­dos kon­fe­ren­ci­jos, 13 in­ter­viu už­sie­nio ži­niask­lai­dai.

Pa­sa­ky­tos 68 kal­bos.

Gau­ti 4222 as­me­nų krei­pi­mai­si.

Šal­ti­nis: Pre­zi­den­to kanceliarija