Prezidentės „kilimėlis“ koalicijos negąsdina
Per Vy­riau­sy­bę nu­vil­ni­ju­si skan­da­lų ban­ga prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus ne­pri­ver­tė nu­trauk­ti at­os­to­gų, bet kai­nuos ne­ma­žai ne­rvų grį­žus na­mo. Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei pa­ža­dė­jus „rim­tą po­kal­bį“, val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vai mi­nis­trų ka­bi­ne­to kri­zės ne­prog­no­zuo­ja.

Iš at­os­to­gų Ka­ri­buo­se ki­tą sa­vai­tę grį­šian­čiam A. But­ke­vi­čiui ir tė­vy­nė­je ne­tu­rė­tų bū­ti šal­ta. Po­li­ti­nė tem­pe­ra­tū­ra ša­ly­je įkai­to taip, kaip jau se­niai ne­bu­vo. Iš pos­to pri­vers­ta trauk­tis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė, tei­sė­sau­gos aki­ra­ty­je at­si­dū­rė ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas ir pats A. But­ke­vi­čius, opo­zi­ci­ja plie­kia sa­vo ku­ruo­ja­mo­je sri­ty­je esą ne­su­sit­var­kan­čią že­mės ūkio mi­nis­trę Vir­gi­ni­ją Bal­trai­tie­nę.

„Dėl ko­rup­ci­jos še­šė­lio si­tua­ci­ja Vy­riau­sy­bė­je su­dė­tin­ga. Pre­zi­den­tė lau­kia iš at­os­to­gų grįž­tan­čio prem­je­ro rim­tam po­kal­biui“, – va­kar pra­neš­ta iš S. Dau­kan­to aikš­tės rū­mų.

Mi­nis­trų nuodėmės

So­cial­de­mo­kra­tė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė mi­nis­trės pos­to jau be­veik ne­te­ko dėl vie­šo pri­si­pa­ži­ni­mo apie me­di­kams duo­tą ky­šį ir jos, kaip liu­dy­to­jos, apk­lau­sos dėl ga­li­mos ko­rup­ci­jos Šiau­lių li­go­ni­nė­je.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) pa­skel­bė, kad į apk­lau­sas, ti­riant ga­li­mą po­vei­kį pri­imant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą dėl ku­ror­ti­nių zo­nų pa­kei­ti­mo, bus kvie­čia­mas ap­lin­kos mi­nis­tras „tvar­kie­tis“ K. Tre­čio­kas, tu­rin­tis spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­są, ir prem­je­ras A. But­ke­vi­čius.

Pa­aiš­kė­jus, kad Že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ro­je mais­to pro­duk­tai ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams bu­vo per­ka­mi ge­ro­kai di­des­nė­mis nei rin­kos kai­no­mis, be to, gal­būt ir iš Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jo Vik­to­ro Us­pas­ki­cho šei­mos val­do­mo Kė­dai­nių kon­ser­vų fab­ri­ko, vis la­biau kri­ti­kuo­ja­ma že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ V. Bal­trai­tie­nė.

Pa­si­kal­bės kaip ly­gūs?

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las ne­dra­ma­ti­za­vo pa­dė­ties Vy­riau­sy­bė­je ir to, kad D. Gry­baus­kai­tė kvie­čia pa­si­kal­bė­ti A. But­ke­vi­čių. Esą pre­zi­den­tė ir prem­je­ras su­si­tin­ka kiek­vie­ną pir­ma­die­nį. „Prem­je­ro ir pre­zi­den­to su­si­ti­ki­mas – ly­gia­ver­čių va­do­vų su­si­ti­ki­mas. O kas ką kvie­čia „ant ki­li­mė­lio“ ar kur nors – čia jau ba­ro­kas. Pre­zi­den­tė tu­ri tei­sę klaus­ti apie si­tua­ci­ją Vy­riau­sy­bė­je, tai nor­ma­lu“, – kal­bė­jo jis.

G. Kir­ki­las ne­siė­mė spręs­ti, ko­kio po­bū­džio bus D. Gry­baus­kai­tės ir A. But­ke­vi­čiaus po­kal­bis, ar pre­zi­den­tė ga­li rei­ka­lau­ti, kad mi­nė­ti mi­nis­trai at­sis­ta­ty­din­tų. Ta­čiau jis tvir­ti­no, kad LSDP tu­ri sa­vo po­zi­ci­ją dėl su­sik­los­čiu­sios pa­dė­ties. „Nea­be­jo­ju, kad prem­je­ras pa­aiš­kins si­tua­ci­ją“, – sa­kė jis.

G. Kir­ki­las pa­tiks­li­no, kad LSDP ma­ty­mas „y­ra pa­pras­tas“: esą pra­si­dė­jo rin­ki­mų kam­pa­ni­ja, o skan­da­lus es­ka­luo­ja opo­zi­ci­ja. Spręs­da­mas pa­gal da­bar­ti­nę si­tua­ci­ją, jis ne­ma­no, kad K. Tre­čio­kas ir V. Bal­trai­tie­nė ga­li ne­tek­ti pos­tų.

Vyks­ta įnir­tin­ga kova

Ki­tos val­dan­čio­sios par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas ti­ki­no įdė­miai ste­bin­tis įvy­kius iš Stras­bū­ro. Su­sik­los­čiu­si si­tua­ci­ja jam pri­me­na „su­de­gu­sio tea­tro ar­tis­tų vai­di­ni­mą“. Po­li­ti­ko tei­gi­mu, nuo pat koa­li­ci­jos su­for­ma­vi­mo bū­ta sig­na­lų, jog val­dan­tie­siems bus kai­šio­ja­mi pa­ga­liai į ra­tus. Jis var­di­jo, kad pir­miau­sia prie val­džios ne­no­rė­ta pri­leis­ti Dar­bo par­ti­jos, pa­skui ra­dus esą for­ma­lų pre­teks­tą Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja iš­mes­ta iš koa­li­ci­jos, prieš Nau­juo­sius me­tus STT par­eiš­kė įta­ri­mus „Tvar­kai ir tei­sin­gu­mui“ iki­tei­si­mi­nia­me ty­ri­me dėl pre­ky­bos po­vei­kiu.

„Da­bar at­ėjo lai­kas soc­de­mams. Per 20 me­tų po­li­ti­ko­je ne­at­si­me­nu at­ve­jo, kad Lie­tu­vos mi­nis­tras pir­mi­nin­kas bū­tų kvie­čia­mas į apk­lau­są. Tai per­žen­gia vi­sas ri­bas – pa­si­ti­kė­ji­mo po­li­ti­kais, vals­ty­be, val­džia. Vyks­ta įnir­tin­ga ko­va dėl po­zi­ci­jos, kas bus po rin­ki­mų. Man su­si­da­ro toks vaiz­das“, – pa­žy­mė­jo R. Pa­ksas.

Jo nuo­mo­ne, iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mo po­vei­kio pa­kei­čiant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tą dėl ku­ror­to ap­sau­gos zo­nų pa­nai­ki­ni­mo sprogs kaip mui­lo bur­bu­las. R. Pa­ksas tvir­ti­no, jog kol kas šio­je is­to­ri­jo­je ma­to tik vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ją sie­kiant, kad po Sei­mo rin­ki­mų val­džio­je at­si­dur­tų de­ši­nio­ji dau­gu­ma, ku­riai sim­pa­ti­jų ne­sle­pia D. Gry­baus­kai­tė.

Griū­ties ne­tu­rė­tų būti

Opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vo Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ma­ny­mu, Vy­riau­sy­bę iš­ti­ko rim­ta po­li­ti­nė kri­zė. Jis ste­bė­jo­si, kad A. But­ke­vi­čius ne­nu­trau­kia at­os­to­gų ir ne­sku­ba grįž­ti na­mo. „Ar­gu­men­tas, kad prem­je­ras yra la­bai to­li nuo Lie­tu­vos, – ne ar­gu­men­tas. Iš es­mės to­kios rim­tos kri­zės, kai vie­nu me­tu per ke­le­tą die­nų užk­lup­tų skan­da­lai, su­si­ję su tri­mis mi­nis­trais, o pats prem­je­ras fi­gū­ruo­ja apk­lau­so­se, ne­bu­vo. Man at­ro­do, kad jis gal­būt ne­la­bai su­si­gau­do, kiek rim­ta ši si­tua­ci­ja“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

E. Ma­siu­lis tei­gia­mai įver­ti­no D. Gry­baus­kai­tės reak­ci­ją. Jis svars­tė, jog pre­zi­den­tė ga­li iš­kel­ti la­bai kon­kre­čius rei­ka­la­vi­mus prem­je­rui. „Kal­bė­ti apie tai, kad ga­li griū­ti Vy­riau­sy­bė, gal­būt anks­to­ka, nes ar­tė­ja Sei­mo rin­ki­mai. Ki­tas da­ly­kas, kad ne tik nuo pre­zi­den­tės pri­klau­so Vy­riau­sy­bės li­ki­mas, jis la­biau pri­klau­so nuo pa­čios val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos. Man at­ro­do, kad prem­je­ro at­žvil­giu bus iš­sa­ky­ta daug aš­trios kri­ti­kos. Taip pat tur­būt bus kal­ba­ma apie pa­ties prem­je­ro, o kar­tu ir ap­lin­kos bei že­mės ūkio mi­nis­trų at­sa­ko­my­bę. Tai bus aiš­kus sig­na­las ir vi­suo­me­nei, kaip ver­ti­na­mas prem­je­ro ir vi­sos Vy­riau­sy­bės dar­bas“, – prog­no­za­vo jis.

E. Ma­siu­lio nuo­mo­ne, K. Tre­čio­ko, ku­riam su­teik­tas spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­sas, pa­dė­tis yra rim­tes­nė nei at­sis­ta­ty­din­ti pri­vers­tos R. Ša­la­še­vi­čiū­tės. V. Bal­trai­tie­nės si­tua­ci­ja – ki­to­kia, ji ne­fi­gū­ruo­ja jo­kiuo­se iki­teis­mi­niuo­se ty­ri­muo­se. Ta­čiau jos ku­ruo­ja­mo­je sri­ty­je E. Ma­siu­lis įžvel­gia dau­gy­bę sis­te­mi­nių prob­le­mų.