Prezidentės ir premjero susitikimas planuojamas trečiadienį
Iš at­os­to­gų grįž­tan­čio prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus ir pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės su­si­ti­ki­mas nu­ma­to­mas tre­čia­die­nį.

„Su­si­ti­ki­mas pla­nuo­ja­mas tre­čia­die­nį“, – BNS sa­kė prem­je­ro at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė.

Dvi sa­vai­tes Ka­ri­bų jū­ros re­gio­no ku­ror­te poil­sia­vu­sio A.But­ke­vi­čiaus at­os­to­gos ofi­cia­liai bai­gia­si pir­ma­die­nį, ta­čiau jo grį­ži­mą į Lie­tu­vą kiek pa­vė­li­no ati­dė­ti skry­džiai.

Pre­zi­den­tė su prem­je­ru tu­rė­tų ap­tar­ti si­tua­ci­ją Vy­riau­sy­bė­je, ku­rią ša­lies va­do­vė api­bū­di­na kaip su­dė­tin­gą.

„Dėl ko­rup­ci­jos še­šė­lio si­tua­ci­ja Vy­riau­sy­bė­je su­dė­tin­ga. Pre­zi­den­tė lau­kia iš at­os­to­gų grįž­tan­čio prem­je­ro rim­tam po­kal­biui“, – BNS sa­kė pre­zi­den­tės at­sto­vė spau­dai Dai­va Ul­bi­nai­tė.

Ar­ti­miau­siu me­tu at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą prem­je­rui tu­rė­tų pa­teik­ti svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė. Ji su­lau­kė pre­zi­den­tės ir ko­le­gų so­cial­de­mo­kra­tų kri­ti­kos, kai pri­pa­ži­no da­vu­si ky­šį me­di­kams, o Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba nu­spren­dė ją apk­laus­ti dėl ga­li­mos ko­rup­ci­jos Šiau­lių li­go­ni­nė­je.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę STT pa­tvir­ti­no, jog į apk­lau­sas kvie­čia­mi liu­dy­ti ir prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas A.But­ke­vi­čius bei ap­lin­kos mi­nis­tras „tvar­kie­tis“ Kęs­tu­tis Tre­čio­kas. STT šiuo at­ve­ju ti­ria gal­būt da­ry­tą po­vei­kį pri­imant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą dėl ku­ror­ti­nių zo­nų pa­kei­ti­mo. Šis nu­ta­ri­mas, kaip skelb­ta ži­niask­lai­do­je, ga­lė­jo tu­rė­ti reikš­mės įtei­si­nant sta­ty­bas Drus­ki­nin­kų Vi­jū­nė­lės dva­ro te­ri­to­ri­jo­je.

Mi­nis­tras K.Tre­čio­kas STT at­lie­ka­ma­me ty­ri­me tu­ri spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­są. Spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­sas su­tei­kia­mas as­me­niui, jei by­lo­je yra duo­me­nų apie jo ga­li­mą nu­si­kal­ti­mą, ta­čiau šių duo­me­nų ne­pa­kan­ka įta­ri­mams par­eikš­ti.

Pro­ku­ro­rai pra­ėju­sią sa­vai­tę taip pat pra­dė­jo ty­ri­mą dėl įta­ri­mų, kad Rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ra ga­lė­jo per bran­giai pir­ku­si mais­to pro­duk­tus skurs­tan­tiems. Tarp bran­giai pirk­tų ga­lė­jo bū­ti ir Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jo Vik­to­ro Us­pas­ki­cho šei­mos val­do­mo Kė­dai­nių kon­ser­vų fab­ri­ko ga­mi­niai. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai, ku­ri įgy­ven­di­na agen­tū­ros sa­vi­nin­ko tei­ses ir par­ei­gas, va­do­vau­ja „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė.