Prezidentės antausis V. Tomaševskiui ir A. Zuokui: pakenks ar padės?
Nors pre­zi­den­tė, pa­si­sa­ky­da­ma, už ką ti­krai ne­bal­sa­vo tie­sio­gi­niuo­se me­rų rin­ki­muo­se, ne­įvar­di­jo pa­var­džių, LRT.lt kal­bin­ti po­li­to­lo­gai su­ta­ria, kad yra la­bai aiš­ku, ko­kios as­me­ny­bės bu­vo tu­ri­mos min­ty­je. Pa­sak pa­šne­ko­vų, šio Da­lios Gry­baus­kai­tės žings­nio po­vei­kis rin­kė­jams bus prieš­ta­rin­gas: da­lis ne­ap­sisp­ren­du­sių rin­kė­jų ga­li pa­sek­ti pre­zi­den­tės pa­vyz­džiu, ki­ti iš pri­nci­po bal­suos prieš­in­gai.

„Ti­krai ne­bal­sa­vau už žmo­gų, ku­ris at­sto­vau­ja Krem­liaus in­te­re­sams Lie­tu­vo­je, ir ti­krai ne­bal­sa­vau už tą, ku­ris at­sto­vau­ja oli­gar­chų in­te­re­sams Lie­tu­vo­je bei pra­sko­li­no Vil­nių“, – iš anks­to bal­sa­vu­si tie­sio­gi­niuo­se me­rų rin­ki­muo­se kal­bė­jo ša­lies va­do­vė D. Gry­baus­kai­tė.

Pa­sak Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) pro­fe­so­riaus Al­gio Kru­pa­vi­čiaus, ne­svar­bu, kad bu­vo pa­nau­do­ta Ezo­po kal­ba, žmo­nės ti­krai su­pra­to, ko­kios pa­var­dės sle­pia­si už as­me­nų api­bū­di­ni­mo. Ta­čiau po­li­to­lo­gas pa­brė­žia, kad vals­ty­bės gal­va, prieš rin­ki­mus ko­men­tuo­da­ma at­ski­rus kan­di­da­tus, el­gia­si ne­ko­rek­tiš­kai.

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to (MRU) do­cen­tas po­li­to­lo­gas Vy­tau­tas Dumb­liaus­kas to­kį pre­zi­den­tės pa­si­sa­ky­mą taip pat ver­ti­na ne­igia­mai, ta­čiau ne­nei­gia, kad už pa­var­dė­mis ne­įvar­dy­tų as­me­nų sly­pi ne pa­tys gra­žiau­si dar­bai.

„For­ma­liai D. Gry­baus­kai­tė iš­reiš­kė sa­vo nuo­mo­nę, bet eti­kos po­žiū­riu dėl šio poel­gio tei­sin­gu­mo ne­su ti­kras. Aiš­ku, kad Vol­de­ma­ras To­ma­ševs­kis yra tam­si as­me­ny­bė. Jo ry­šiai su Ru­si­ja yra įro­dy­ti ži­niask­lai­dos – jo pa­var­dė ras­ta ru­siš­ko na­cio­na­lis­ti­nio lei­di­nio red­ko­le­gi­jo­je, ta­čiau su­nku teig­ti, kad jis yra kaž­koks įta­kos agen­tas.

Ar­tū­ras Zuo­kas – dis­ku­tuo­ti­nas klau­si­mas. Pre­zi­den­tės griež­tai ne­igia­mas san­ty­kis su A. Zuo­ku se­niai ži­no­mas, ir ji, kaip pi­lie­tė, iš­sa­kė sa­vo po­zi­ci­ją, nes ma­to ne­igia­mus da­ly­kus. Bet mies­tas ti­krai pra­sko­lin­tas. Kai ku­rie žmo­nės, ne­mi­nė­siu pa­var­džių, ku­riems bu­vo siū­lo­ma ei­ti į me­rus, at­si­sa­kė to­dėl, kad ži­no ti­krą pa­dė­tį. O ji – tra­giš­ka. Net yra to­kių ver­si­jų, kad A. Zuo­ką lei­džia dar vie­nai ka­den­ci­jai, kad su tiek pra­sko­lin­tu Vil­niu­mi po dar vie­nos ka­den­ci­jos žlug­tų jo po­li­ti­nė kar­je­ra“, – ko­men­tuo­ja po­li­to­lo­gas.

Po­vei­kis silp­nas ir prieštaringas

Anot A. Kru­pa­vi­čiaus, pre­zi­den­tės pa­si­sa­ky­mo po­vei­kis rin­kė­jams bus mi­ni­ma­lus, nes ap­sisp­ren­dę rin­kė­jai ne­puls keis­ti nuo­mo­nės.

„Ki­ta ver­tus, to­kių žings­nių po­vei­kis vi­suo­met yra dve­jo­pas, da­lis rin­kė­jų ga­li bal­suo­ti už tuos kan­di­da­tus, prieš ku­riuos yra pa­si­sa­ky­ta, ne­su­tik­da­mi su po­li­ti­ku. Tik la­bai ne­di­de­lė da­lis ga­lė­tų bal­suo­ti už ki­tus kan­di­da­tus to­dėl, kad taip pa­si­sa­ko vals­ty­bės va­do­vas.

Ta­čiau aps­kri­tai po­li­ti­kų, po­li­ti­nių par­ti­jų agi­ta­ci­ja bal­suo­ti už vie­ną ar ki­tą kan­di­da­tą pa­pras­tai grei­čiau yra ne­sėk­min­ga“, – tei­gia A. Kru­pa­vi­čius.

Sa­vo ruo­žtu V. Dumb­liaus­kas, kal­bė­da­mas apie dve­jo­pą to­kio pa­si­sa­ky­mo po­vei­kį, pri­si­me­na 1997-ųjų pre­zi­den­to rin­ki­mus. Tuo­met Al­gir­das Bra­zaus­kas par­agi­no bal­suo­ti už Ar­tū­rą Pa­ulaus­ką.

„Jam bu­vo pri­kai­šio­ja­ma, kad ne­si­lai­kė ne­ša­liš­ku­mo, ta­čiau su­nku pa­sa­ky­ti, koks bu­vo to­kio par­agi­ni­mo po­vei­kis. A. Pa­ulaus­kas Val­dui Adam­kui tuo me­tu pra­lai­mė­jo la­bai ne­di­de­liu bal­sų skir­tu­mu. Ar be to par­agi­ni­mo A. Pa­ulaus­kas bū­tų ga­vęs dau­giau, ar ma­žiau bal­sų, klau­si­mas lie­ka at­vi­ras“, – kal­ba V. Dum­biaus­kas.

Po­li­to­lo­gas sa­ko pa­žįs­tan­tis iš­si­la­vi­nu­sių žmo­nių, ku­rie net ir „mir­da­mi“ bal­suos už A. Zuo­ką, o V. To­ma­ševs­kio elek­to­ra­tas pre­zi­den­tės kal­bų ne­pai­so.

„Kai ku­rių ma­no pa­žįs­ta­mų A. Zuo­ko rin­kė­jų ma­ny­mu, me­ras yra veik­lus, kad ir va­gia, bet ir mies­tui daug da­ro. To­kiems rin­kė­jams pre­zi­den­tės pa­si­sa­ky­mas kaip tik bus pa­ska­ta bal­suo­ti.

O V. To­ma­ševs­kio elek­to­ra­tui ti­krai tas pats, ką sa­ko D. Gry­baus­kai­tė, jie bet ko­kiu at­ve­ju bal­suos už V. To­ma­ševs­kį. Tai draus­min­gas elek­to­ra­tas. Be to, kal­ba­ma, kad ten vei­kia­ma pa­si­tel­kiant ir ad­mi­nis­tra­ci­nius me­to­dus – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja (LLRA) sa­vo elek­to­ra­tą „pas­ka­ti­na“ „tei­sin­gai bal­suo­ti“, – min­ti­mis da­li­ja­si pa­šne­ko­vas.