Prezidentei netinka J. Oleko kandidatūra
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė nu­spren­dė ne­tvir­tin­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ole­ko lai­ki­nuo­ju svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tru, nes jis yra su­si­komp­ro­mi­ta­vęs va­di­na­mo­jo­je „auk­si­nių šaukš­tų“ is­to­ri­jo­je.

„Su­si­komp­ro­mi­ta­vu­sių žmo­nių ti­krai ne­ga­liu skir­ti mi­nis­trais, net ir lai­ki­nai­siais, ir bū­tent po­nas J.Ole­kas nu­eis į is­to­ri­ją ar įeis į is­to­ri­ją kaip auk­si­nių šaukš­tų mi­nis­tras“, – žur­na­lis­tams pir­ma­die­nį da­ly­vau­da­ma „Mais­to ban­ko“ ak­ci­jo­je sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

J.Ole­kas pa­sta­ruo­sius ke­lis mė­ne­sius pa­va­da­vo svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trą Ju­rą Po­že­lą nuo jo li­gos pra­džios. J.Po­že­la po su­nkios li­gos mi­rė sek­ma­die­nio nak­tį.

Sek­ma­die­nį so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gė, jog lai­ki­nuo­ju svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tru grei­čiau­siai bus siū­lo­mas J.Ole­kas, ta­čiau pre­zi­den­tė pir­ma­die­nį par­eiš­kė, jog J.Ole­ko lai­ki­nai va­do­vau­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai ne­tvir­tins. Vie­to­je jo prem­je­ras pa­siū­lė ūkio mi­nis­tro Eval­do Gus­to kan­di­da­tū­rą. D.Gry­baus­kai­tė žur­na­lis­tams tei­gė jo kan­di­da­tū­ros dar ne­ga­vu­si, to­dėl jo tin­ka­mu­mo ei­ti šias par­ei­gas ne­ko­men­ta­vo.

Pats J.Ole­kas pre­zi­den­tės spren­di­mo ne­ko­men­tuo­ja.

„Aš da­bar dar­buo­juo­si sa­vo mi­nis­te­ri­jo­je, be to, yra įtemp­tas rin­ki­mų me­tas. O čia yra prem­je­ro ir pre­zi­den­tės kom­pe­ten­ci­ja, ką jie pa­skirs lai­ki­nai. Aš tu­riu sa­vo par­ei­gas ir jas vyk­dau“, – BNS sa­kė mi­nis­tras.

Pre­zi­den­tė anks­čiau yra ra­gi­nu­si at­sis­ta­ty­din­ti J.Ole­ką iš kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro par­ei­gų, ki­lus ažio­ta­žui dėl va­di­na­mo­sios auk­si­nių ša­ku­čių is­to­ri­jos. Rugp­jū­čio pa­bai­go­je Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba pa­skel­bė, kad ka­riuo­me­nė aš­tuo­nis kar­tus di­des­ne nei rin­kos kai­na iš įmo­nės „No­ta Be­ne“ pir­ko lau­ko vir­tu­vės reik­me­nų.

Tei­sė­sau­ga vyk­do iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo „No­ta Be­ne“ su­kčia­vi­mo. Ti­ria­ma, ar bend­ro­vė sie­kė nu­slėp­ti nuo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ti­krą­jį lau­ko vir­tu­vės ag­re­ga­tų ga­min­to­ją, kai kli­ja­vo „Kar­cher – Fu­tu­re­tech“ pre­kės ženk­lą ant Lie­tu­vo­je įsi­gy­tų pre­kių. Taip pat vyk­do­mas at­ski­ras ty­ri­mas dėl pikt­nau­džia­vi­mo, sie­kiant dėl įsi­gi­ji­mo iš­aiš­kin­ti at­sa­kin­gus as­me­nis kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je.

Po šio įvy­kio opo­zi­ci­ja J.Ole­kui ini­ci­ja­vo in­ter­pe­lia­ci­ją, ta­čiau pos­tą mi­nis­tras iš­sau­go­jo.

J.Ole­kas kal­ti­ni­mus ne­igė ir ti­ki­no, jog bū­tent jo ini­cia­ty­va bu­vo pra­dė­ti ty­ri­mai dėl pir­ki­mų ka­riuo­me­nė­je.