Prezidentei grąžinti Vyriausybės įgaliojimai
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­si­ra­šė de­kre­tą, ku­riuo pri­ėmė Al­gir­do But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­mos Vy­riau­sy­bės grą­ži­na­mus įga­lio­ji­mus ir pa­ve­dė jai lai­ki­nai ei­ti par­ei­gas, kol bus su­da­ry­ta nau­ja Vy­riau­sy­bė.

Nau­jai iš­rink­tam Sei­mui pra­dė­jus dar­bą ir ka­den­ci­ją bai­gu­siai Vy­riau­sy­bei grą­ži­nus įga­lio­ji­mus, Pre­zi­den­tė, va­do­vau­da­ma­si Kons­ti­tu­ci­ja, per 15 die­nų pa­teiks Sei­mui svars­ty­ti nau­jo Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­rą, pra­ne­ša Pre­zi­den­tū­ra.