Prezidentė: žmonės pavargo nuo skandalų
Sei­mo rin­ki­mų pir­ma­sis tu­ras par­odė, kad Lie­tu­vos vi­suo­me­nė pa­var­go nuo skan­da­lų pur­to­mų par­ti­jų, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Pir­mas tu­ras iš­ties par­odė, rin­kė­jai par­odė, kad Sei­mo su­dė­tis kei­sis iš es­mės ir kad dau­gu­ma val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rių vis dėl­to į Sei­mą ne­pa­ten­ka ar­ba bus tie­siog pa­keis­ti“, – ket­vir­ta­die­nį LRT ra­di­jo trans­liuo­ta­me in­ter­viu sa­kė pre­zi­den­tė.

Pa­sak jos, tai, kad net 54 esa­mo Sei­mo na­riai ne­bu­vo per­rink­ti yra, „ko ge­ro, re­kor­das ir la­bai ženk­lus po­ky­tis pa­čia­me Sei­me“.

„O pra­lai­mė­ju­sių ir su­si­komp­ro­mi­ta­vu­sių par­ti­jų va­do­vai pra­dė­jo vie­nas po ki­to at­sis­ta­ty­din­ti. Tai­gi, di­džiau­sio pa­si­ti­kė­ji­mo su­lau­kė dvi pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus val­džio­je ne­bu­vu­sios par­ti­jos. Tai reiš­kia, žmo­nės pa­var­go nuo skan­da­lų pur­to­mų po­li­ti­kų ir po­li­ti­nių par­ti­jų. Ir, aiš­ku, kad tai reiš­kia, rin­kė­jai no­ri per­mai­nų, no­ri po­ky­čių. Ir tai la­bai ge­rai, nes gy­ve­ni­mas kei­čia­si, Lie­tu­va kei­čia­si, iš­šū­kiai bū­ti­ni ir juos rei­kia mė­gin­ti siek­ti jų, rea­li­zuo­ti ir Lie­tu­va ti­krai ti­kra pri­bren­do prie at­sa­kin­gos ir skaid­rios Vy­riau­sy­bės ir skaid­raus vals­ty­bės val­dy­mo. Tai jau ta­po bū­ti­ny­be“, – sa­kė ša­lies va­do­vė.

D.Gry­baus­kai­tė tei­gė šiuo me­tu ne­tu­rin­ti tei­sės svars­ty­ti ga­li­mų bū­si­mos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos va­rian­tų, nes tai nu­lems žmo­nių va­lia ir bal­sa­vi­mas per an­trą­jį rin­ki­mų tu­rą.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, po pir­mo­jo Sei­mo rin­ki­mų pir­mau­ja Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai, su­rin­kę 21,66 proc. vi­sų at­ėju­sių bal­suo­ti rin­kė­jų bal­sų. Par­ti­ja jau už­si­ti­kri­no 20 man­da­tų. Mi­ni­ma­liai nuo jų at­si­lie­ka Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga su 21,55 proc. bal­sų. Jai te­ko 19 man­da­tų Sei­me. Tre­čia li­ku­si Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja ga­vo 14,43 proc. rin­kė­jų bal­sų. Jiems skir­ta 13 man­da­tų par­la­men­te.

Už opo­zi­ci­nį Li­be­ra­lų są­jū­dį bal­sa­vo 9,04 proc. rin­kė­jų, jis ga­vo aš­tuo­nis man­da­tus, už Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ją-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gą – 5,49 proc. rin­kė­jų, jai te­ko pen­ki man­da­tai, už par­ti­ją „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – 5,33 proc. rin­kė­jų, ji ga­vo pen­kis man­da­tus.

An­tra­sis Sei­mo rin­ki­mų tu­ras vyks spa­lio 23 die­ną.