Prezidentė: Zbigniewas Brzezinski buvo laisvės ir demokratijos vertybių gynėjas
JAV mi­ręs iš­ki­lus aka­de­mi­kas Zbig­nie­was Brze­zins­ki bu­vo iš­skir­ti­nė as­me­ny­bė, nuo­sek­lus lais­vės ir de­mo­kra­ti­jos ver­ty­bių gy­nė­jas, sa­vo ša­lies pa­trio­tas, iš­ti­ki­mas Lie­tu­vos ir Eu­ro­pos drau­gas, sie­kęs stip­rin­ti JAV ir Eu­ro­pos par­tne­rys­tę, užuo­jau­to­je sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, di­de­lė Z. Brze­zins­ki pa­tir­tis, jo po­li­ti­nių įvy­kių ana­li­zė bu­vo ver­ti­na­ma tiek aka­de­mi­nės ir po­li­ti­nės bend­ruo­me­nės, tiek ir vi­sos vi­suo­me­nės. Z. Brze­zins­ki moks­li­nis pa­li­ki­mas iš­liks ak­tua­lus įkvė­pi­mo šal­ti­nis dau­ge­liui jau­nų moks­li­nin­kų ir eks­per­tų, sie­kian­čių su­pras­ti ir pa­aiš­kin­ti tarp­tau­ti­nę po­li­ti­ką, sa­ko­ma pre­zi­den­tės užuo­jau­to­je.

Dėl Z. Bre­ze­zins­ki ne­tek­ties D.Gry­baus­kie­tė par­eiš­kė nuo­šir­džią užuo­jau­tą šei­mai, ar­ti­mie­siems, drau­gams ir aka­de­mi­nei bend­ruo­me­nei.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius užuo­jau­to­je dėl Z.Brze­zins­ki mir­ties, JAV dip­lo­ma­tą ir po­li­to­lo­gą va­di­na Lie­tu­vos ir Bal­ti­jos vals­ty­bių bi­čiu­liu. „Vi­suo­met pri­si­min­si­me jį kaip Lie­tu­vos ir Bal­ti­jos vals­ty­bių bi­čiu­lį, sa­vo tvir­to­mis ver­ty­bi­nė­mis nuo­sta­to­mis gy­nu­sį vie­nin­gos ir lais­vos Eu­ro­pos idė­ją įtemp­tu Šal­to­jo ka­ro lai­ko­tar­piu bei nuo­sek­liai rė­mu­sio Lie­tu­vos na­rys­tę Šiau­rės At­lan­to Su­tar­ties Al­jan­se (NA­TO)“, – sa­ko L. Lin­ke­vi­čius.