Prezidentė žada keisti VSD ir Generalinės prokuratūros vadovus
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tre­čia­die­nį pra­ne­šė, kad šie­met teiks nau­jus kan­di­da­tus va­do­vau­ti Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tui (VSD) ir Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai.

Ša­lies va­do­vė sa­kė, kad nei VSD va­do­vas Ge­di­mi­nas Gri­na, nei ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Da­rius Va­lys „i­ki ga­lo ne­pa­tei­si­no lū­kes­čių, ku­rie bu­vo sie­ja­mi su jų dar­bu“.

„At­si­nau­ji­ni­mas šio­se dvie­jo­se struk­tū­ro­se bū­tų svei­kin­ti­nas“, - spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

G.Gri­nos pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ja bai­gia­si ba­lan­dį, D.Va­lio - bir­že­lį.

Nau­jų kan­di­da­tų pre­zi­den­tė ne­įvar­di­jo.

Už di­des­nę mi­ni­ma­lią algą

D. Gry­baus­kai­tė sa­ko pri­ta­rian­ti mi­ni­ma­lios mė­ne­sio al­gos (MMA) pa­di­di­ni­mui nuo šių me­tų lie­pos. Spren­di­mą dėl to dar tu­rės pri­im­ti Vy­riau­sy­bė. Be to, ša­lies va­do­vė pri­ta­ria ir ma­žiau­siai už­dir­ban­čių biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų al­gų di­di­ni­mui nuo šių me­tų ko­vo.

„Taip pat nu­ma­to­mos dis­ku­si­jos dėl mi­ni­ma­lios mė­ne­sio al­gos kė­li­mo nuo lie­pos 1 die­nos, kam aš pri­tar­čiau. Ma­ny­čiau, kad mi­ni­ma­lios al­gos pa­kė­li­mas nuo 300 iki 325 eu­rų yra įma­no­mas, ma­nau, kad eko­no­mi­kai bū­tų nau­din­ga“, - me­ti­nė­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tre­čia­die­nį sa­kė ša­lies va­do­vė.

Val­dan­čio­ji dau­gu­ma yra iš es­mės su­ta­ru­si dėl mi­ni­ma­lios al­gos di­di­ni­mo nuo šių me­tų lie­pos. Tam biu­dže­te rei­kės pa­pil­do­mai apie 50 mln. li­tų, į tai bu­vo at­siž­velg­ta, gruo­dį pri­imant 2015 me­tų biu­dže­tą.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, su­ge­bė­ta pri­im­ti tiek biu­dže­to, tiek ki­tus įsta­ty­mus, kad so­cia­li­nė orien­ta­ci­ja, eko­no­mi­nės ge­ro­vės ro­dik­liai Lie­tu­vo­je aug­tų.

„No­rė­čiau dar kar­tą vi­siems pri­min­ti, ką mes su­ge­bė­jo­me pa­siek­ti, su­tar­ti kar­tu su Vy­riau­sy­bei ir Sei­mu, kad pa­grin­di­niai so­cia­li­niai ro­dik­liai kei­sis, pir­miau­siai ne­dar­bo iš­mo­ka di­dė­ja iki 300 eu­rų, grįž­ta į prieš­kri­zi­nį lai­ko­tar­pį, li­gos pa­šal­pos - iki 80 proc.“, - sa­kė pre­zi­den­tė.

Pa­sak jos, pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mas vyks to­liau, tam biu­dže­te skir­ta 52 mln. eu­rų, o ma­žiau­sių ba­zi­nių pen­si­jų di­di­ni­mui skir­ta 26 mln. eu­rų.

„Taip pat ži­no­me, kad nuo ko­vo 1 die­nos 5 proc. di­dė­ja ma­žiau­sių biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai. Tai yra la­bai ge­rai, nes tą skir­tu­mą ir disp­ro­por­ci­ją tarp at­ly­gi­ni­mų rei­kia ma­žin­ti“, - spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tvir­ti­no D.Gry­baus­kai­tė.

MMA nuo 2014 me­tų spa­lio 1 die­nos pa­di­dė­jo 35 li­tais iki 1035 li­tų (300 eu­rų).

Iš Vy­riau­sy­bės re­for­mų nesitiki

Pre­zi­den­tė pri­si­pa­ži­no ne­si­ti­kin­ti jo­kių stra­te­gi­nių re­for­mų iš so­cial­de­mo­kra­to Al­gir­do But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­mos Vy­riau­sy­bės ir siū­lė ne­kreip­ti dė­me­sio į pa­sta­ruo­ju me­tu val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je ki­lu­sį žo­džių ka­rą.

„Re­for­mų ne­si­ti­kiu ir ne­lin­kiu to­dėl, kad, de­ja, vi­si pa­siū­ly­mai, ku­riuos gir­džiu, ne­pa­va­din­čiau to re­for­mų pa­siū­ly­mais“, - tre­čia­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sa­kė vals­ty­bės va­do­vė.

Ji pa­lin­kė­jo cen­tro kai­rės Vy­riau­sy­bei sta­bi­liai dirb­ti at­ei­nan­čius dve­jus me­tus, tęs­ti pra­dė­tus ener­ge­ti­nio sau­gu­mo pro­jek­tus ir skaid­riai, efek­ty­viai mė­gin­ti pa­nau­do­ti eu­ro­pi­nes lė­šas, pro­jek­tams bei prog­ra­moms, ku­rios nu­ma­ty­tos.

„Ko­kių nors rim­tes­nių re­for­mų ti­krai ne­si­ti­kiu, nes ne­ma­tau pa­siū­ly­mų, nei ga­li­my­bių, kad ko­kios nors stra­te­gi­nės re­for­mos ga­lė­tų įvyk­ti ar­ti­miau­sių dve­jų me­tų lai­ko­tar­piu“, - par­eiš­kė pre­zi­den­tė.

Kal­bė­da­ma apie so­cial­de­mo­kra­tų ir „dar­bie­čių“ at­sto­vų abi­pu­sius kal­ti­ni­mus, D.Gry­baus­kai­tė tai sie­jo su pra­si­dė­ju­siu rin­ki­mų lai­ko­tar­piu ir Dar­bo par­ti­jos „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­la.

„Ma­ny­čiau, kad to­kie pa­siš­pil­ka­vi­mai, pa­žai­ba­vi­mai koa­li­ci­jo­je vyks­ta įtemp­tes­niu lai­ko­tar­piu, ka­da ma­to­me ir sa­vi­val­dos rin­ki­mus, ir vė­liau bus pa­si­ren­gi­mas par­la­men­to rin­ki­mams. Tai­gi, įei­na­me į ga­na, sa­ky­čiau, su­dė­tin­gą, jau­trų se­zo­ną, tai yra na­tū­ra­lu“, - kal­bė­jo vals­ty­bės va­do­vė.

„Na, o į pa­siš­pil­ka­vi­mus tur­būt ne­rei­kė­tų kreip­ti dė­me­sio, nes pui­kiai ži­no­me, kad da­lis tų pa­siš­pil­ka­vi­mų tu­ri ir tam ti­krą įtam­pos ir la­bai ob­jek­ty­vų pa­grin­dą. Kai ku­rių par­ti­jų bu­vę ly­de­riai tu­ri prob­le­mų su tei­sė­sau­ga ir gal­būt tai aš­tri­na jų re­to­ri­ką. Ma­ny­čiau, kad tie fak­to­riai iš­liks vie­na iš prie­žas­čių to ne­rvin­gu­mo, aš­tres­nių pa­si­sa­ky­mų“, - tei­gė D.Gry­baus­kai­tė.

Ji prog­no­za­vo, kad ši koa­li­ci­ja ne­su­by­rės ir dirbs iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos.

„Ma­nau, kad koa­li­ci­ja dirb­ti ga­li ir ga­li ti­krai už­baig­ti šią ka­den­ci­ją kar­tu“, - tei­gė pre­zi­den­tė.

Me­tų san­dū­ro­je so­cial­de­mo­kra­tai ir „dar­bie­čiai“ ap­si­kei­tė kal­ti­ni­mais ir vie­ni ki­tų kri­ti­ka.

Prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris A.But­ke­vi­čius iš­da­vys­te pa­va­di­no „dar­bie­čių“ el­ge­sį pri­imant 2015 me­tų biu­dže­tą, kai šie pri­ta­rė siū­ly­mams ko­re­guo­ti Vy­riau­sy­bės tei­kia­mą pro­jek­tą, ski­riant pa­pil­do­mas iš­lai­das kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams, moks­lei­vių bū­re­liams ir žem­dir­biams.

V.Us­pas­ki­chas sa­vo ruo­žtu par­eiš­kė, kad A.But­ke­vi­čius yra „bai­lys ir me­la­gis, rin­ki­mų me­tu pa­ža­dė­jęs keis­ti žmo­nių pa­smerk­tą kon­ser­va­to­rių nak­ti­nę mo­kes­čių re­for­mą, bet po rin­ki­mų ne­pa­kei­tęs nė vie­no įsta­ty­mo“.

Ki­tas įta­kin­gas šios par­ti­jos na­rys V.Gap­šys taip pat vie­šu pra­ne­ši­mu par­eiš­kė, kad „jei ne Dar­bo par­ti­ja, tai Vy­riau­sy­bė bū­tų vi­siš­kai blan­ki“ ir pri­mi­nė, jog tai koa­li­ci­jos par­tne­riai su­tei­kė prem­je­rui įga­lio­ji­mus veik­ti.

Šiuo me­tu val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su­da­ro LSDP, Dar­bo par­ti­ja bei par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“.

Dia­lo­gas su Ru­si­ja neįmanomas

D. Gry­baus­kai­tė taip pat par­eiš­kė, kad ne­ma­to pa­grin­do dia­lo­gui su Ru­si­ja ir Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) sank­ci­joms švel­nin­ti, kol Mask­va „vyk­do ag­re­si­ją“ ir re­mia „te­ro­ris­tus Ry­tų Ukrai­no­je“.

„Kol Ru­si­ja vyk­do ag­re­si­ją, kol Ru­si­ja re­mia te­ro­ris­tus Ry­tų Ukrai­no­je, tol dia­lo­gas pra­ktiš­kai nė­ra įma­no­mas“, - per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Vil­niu­je sa­kė pre­zi­den­tė.

Ji tvir­ti­no, kad „ES nau­do­ja tik tiks­li­nes sank­ci­jas, ku­rios nė­ra nu­kreip­tos prieš Ru­si­jos tau­tą ir Ru­si­jos žmo­nes“, ir jos duo­da sa­vo re­zul­ta­tus.

„Kal­bė­ti apie sank­ci­jų at­šau­ki­mą kol kas nė­ra jo­kio pa­grin­do to­dėl, kad si­tua­ci­ja ir Ru­si­jos veiks­mai tiek Ry­tų Ukrai­no­je, tiek ki­tur ne­pa­ki­tę, tai­gi, tos prie­žas­tys, dėl ku­rių bu­vo įves­tos sank­ci­jos, pil­nai iš­lie­ka“, - tei­gė ji.

Dėl veiks­mų Ukrai­no­je įves­tos ES eko­no­mi­nės sank­ci­jos Ru­si­jai bai­gia­si lie­pą. Jas švel­nin­ti iki šio ter­mi­no ar­ba pra­tęs­ti po jo rei­ka­lin­ga vi­sų 28 ES vals­ty­bių na­rių par­ama.

Ru­si­jos eko­no­mi­ka jau pa­ty­rė di­de­lių nuo­sto­lių dėl Va­ka­rų sank­ci­jų ir smun­kan­čių naf­tos kai­nų.

Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad griež­tos Va­ka­rų ša­lių sank­ci­jos Ru­si­jai tu­rė­tų bū­ti at­šauk­tos, jei­gu bū­tų pa­siek­ta pa­žan­ga spren­džiant Ukrai­nos kri­zę.

"Ma­nau, kad sank­ci­jos tu­ri bū­ti su­stab­dy­tos da­bar. Jos tu­ri bū­ti at­šauk­tos, jei­gu bus pa­žan­ga. Jei­gu pa­žan­gos ne­bus, sank­ci­jos liks ga­lio­ti", - jis sa­kė duo­da­mas in­ter­viu Pra­ncū­zi­jos ra­di­jui "In­ter".