Prezidentė: Vyriausybė ir diplomatai turi efektyviau informuoti emigrantus apie galimybes grįžti
Vy­riau­sy­bė ir Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riai tu­ri efek­ty­viau in­for­muo­ti emig­ran­tus apie ga­li­my­bes grįž­ti, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, pir­ma­die­nį su­si­ti­ku­si su ša­lies dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių už­sie­ny­je va­do­vais.

„La­bai svar­bu, kad ne tik am­ba­sa­dos, bet ir Lie­tu­vo­je, Vy­riau­sy­bė, grei­čiau cen­tra­li­zuo­tų in­for­ma­ci­jos tei­ki­mą“, – žur­na­lis­tams Pre­zi­den­tū­ro­je sa­kė ša­lies va­do­vė.

„Y­ra daug iš­si­bars­čiu­sių ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios mė­gi­na tal­kin­ti beg­rįž­tan­tie­siems, bet ta in­for­ma­ci­ja yra iš­si­bars­čiu­si, žmo­nių ne­pa­kan­ka ir rei­kia ne tik duo­ti in­for­ma­ci­ją, bet rei­kia pa­skui ir pa­dė­ti kon­kre­čiai grįž­tan­čiam su­si­ras­ti dar­bą, vai­kų dar­že­lį“, – pri­dū­rė ji.

D.Gry­baus­kai­tė tei­gė, kad ša­lies dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės už­sie­ny­je tu­ri teik­ti ne tik for­ma­lias kon­su­li­nes pa­slau­gas, bet stip­rin­ti Lie­tu­vos žmo­nių ry­šį su tė­vy­ne.

Pa­sak pre­zi­den­tės, Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai taip pat pri­va­lo bū­ti pa­sie­kia­mi vi­siems pa­sau­lio lie­tu­viams, kad ir kur jie be­gy­ven­tų, to­dėl rei­kia di­din­ti kon­su­li­nių pa­slau­gų prie­ina­mu­mą elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je.

Per­nai iš Lie­tu­vos emig­ra­vo apie 50 tūkst. žmo­nių.

Emig­ra­ci­ja iš­lie­ka pa­grin­di­ne nuo­la­ti­nių gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mo prie­žas­ti­mi. Per­nai dėl emig­ra­ci­jos į Va­ka­rų Eu­ro­pą Lie­tu­va ne­te­ko apie 30 tūkst. gy­ven­to­jų. Apk­lau­sų duo­me­ni­mis, dau­gu­ma emig­ran­tų iš Lie­tu­vos į Va­ka­rų Eu­ro­pą iš­vyks­ta dėl di­des­nių al­gų, kai ku­rie eks­per­tai sa­ko, kad emig­ra­ci­ją ga­li ska­tin­ti ir di­de­lė pa­ja­mų ne­ly­gy­bė.

Pa­sta­ruo­ju me­tu emig­ra­ci­ja ga­lė­jo iš­aug­ti ir dėl lie­tu­vių sku­bė­ji­mo iš­vyk­ti į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę iki pra­si­de­dant de­ry­boms dėl jos pa­si­trau­ki­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, nes Lon­do­nas ke­ti­na kon­tro­liuo­ti im­ig­ra­ci­ją iš Bend­ri­jos ša­lių.

Taip pat gy­ven­to­jų ma­žė­ji­mą le­mia ne­igia­ma na­tū­ra­li gy­ven­to­jų kai­ta, per pra­ėju­sius me­tus 9,6 tūkst. žmo­nių dau­giau mi­rė ne­gu gi­mė.

Dėl emig­ra­ci­jos ir ne­igia­mos gy­ven­to­jų kai­tos Lie­tu­vos gy­ven­to­jų skai­čius su­ma­žė­jo nuo 3,7 mln. 1990 me­tais iki 2,8 mln. šiais me­tais.

Pre­zi­den­tė tei­gė su Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riais taip pat ap­ta­ru­si sau­gu­mo klau­si­mus, As­tra­vo at­omi­nę elek­tri­nę, eko­no­mi­nę dip­lo­ma­ti­ją.

Pa­sak jos, Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos pri­ori­te­tu iš­lie­ka ir mū­sų ša­lies pi­lie­čių tei­sių ap­sau­ga „Bre­xit“ pro­ce­so me­tu.