Prezidentė: VSD turi ne tik įvardyti grėsmes, bet ir jas šalinti
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, kad iš nau­jo­jo Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) va­do­vo rei­ka­laus, kad ši žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­ja ne tik įvar­dy­tų Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ky­lan­čias grės­mes, bet ir jas ša­lin­tų.

„Nau­ja­sis Žval­gy­bos įsta­ty­mas nu­ma­to ne tik įvar­dy­ti grės­mes, ne tik jas pa­vie­šin­ti, bet ir jas ša­lin­ti. To VSD dar­be vis dėl­to ne­pa­kan­ka, to­dėl ir vi­sai nau­ji, ir pa­pil­do­mi rei­ka­la­vi­mai bus ke­lia­mi nau­ja­jam VSD va­do­vui“, - pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė vals­ty­bės va­do­vė, ko­men­tuo­da­ma vie­šai pa­skelb­tą VSD ir ka­ri­nės žval­gy­bos grės­mių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ver­ti­ni­mą.

Ba­lan­dį bai­gia­si da­bar­ti­nio VSD di­rek­to­riaus Ge­di­mi­no Gri­nos ka­den­ci­ja.

Pre­zi­den­tė tvir­ti­no tei­gia­mai ver­ti­nan­ti pa­skelb­tas apž­val­gas.

„Ver­ti­nu po­zi­ty­viai, kad pa­ga­liau VSD rim­tai ver­ti­na grės­mes ir su­pran­ta, kad apie tai rei­kia kal­bė­ti vie­šai ir aiš­kin­ti žmo­nėms, slėp­ti tos in­for­ma­ci­jos jau se­niai ne­bu­vo ga­li­ma. Bet ma­ny­čiau, kad to ne­pa­kan­ka“, - kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė.

Anot jos, Lie­tu­va jau yra in­for­ma­ci­nio ka­ro zo­no­je, tai esą ma­ty­ti ir vie­šai.

„E­sa­me NA­TO pa­sie­nio vals­ty­bė, ku­riai di­džiu­lę įta­ką da­ro ir pro­pa­gan­da, ir tau­ti­nių ma­žu­mų kurs­ty­mas, nu­kreip­tas prieš mū­sų vals­ty­bę ir mū­sų vals­ty­bės in­te­re­sus. Tai ma­to­ma at­vi­rai, tai ma­to­me per tam ti­krus mū­sų kai­my­nų te­le­vi­zi­jų ka­na­lus“, - tei­gė pre­zi­den­tė.

Ji pri­mi­nė, kad yra pa­tei­ku­si Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas dėl ko­vos su pro­pa­gan­da, ir vy­lė­si, kad par­la­men­tas jas pri­ims per pa­va­sa­rio se­si­ją.

„E­su pa­tei­ku­si įsta­ty­mo pa­tai­sas dėl vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ap­sau­gos, ir ti­kiuo­si, kad Sei­mo na­riai šio­je se­si­jo­je su­pras sa­vo at­sa­ko­my­bę taip pat, kaip su­pra­to dėl šauk­ti­nių lai­ki­no grą­ži­ni­mo Lie­tu­vo­je“, - sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Pa­tai­sos nu­ma­to, kad už ka­ro pro­pa­gan­dą, ra­gi­ni­mus keis­ti kons­ti­tu­ci­nę sant­var­ką ir kė­sin­tis į ša­lies su­ve­re­ni­te­tą ga­lė­tų bū­ti bau­džia­mi tiek trans­liuo­to­jai, tiek re­trans­liuo­to­jai. Jiems bau­da už įsta­ty­mo pa­žei­di­mą ga­lė­tų siek­ti iki 3 proc. me­ti­nių pa­ja­mų.

Įsta­ty­mo pro­jek­tu taip pat siū­lo­ma draus­ti vie­nus me­tus teik­ti vals­ty­bės par­amą ka­ro pro­pa­gan­dą ar ra­gi­ni­mus keis­ti kons­ti­tu­ci­nę sant­var­ką pa­skel­bu­siai ži­niask­lai­dai.

Pa­gal pa­tai­sas, ga­vus duo­me­nų apie trans­liuo­to­jų nu­si­kal­ti­mus prieš Lie­tu­vos vals­ty­bę ar „na­cio­na­li­niam sau­gu­mui grės­mę tu­rin­čius ry­šius su ati­tin­ka­mo­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis“, Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja at­si­sa­ky­tų iš­duo­ti li­cen­ci­ją.

Aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te tei­gia­ma, kad ru­siš­kas te­le­vi­zi­jos prog­ra­mas, per ku­rias ro­do­ma pro­pa­gan­da, nuo­lat ste­bi 15 proc., ar­ba 400 tūkst., Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.

Pre­zi­den­tū­ros tei­gi­mu, šiuo me­tu iki 30 proc. vi­sų re­trans­liuo­ja­mų prog­ra­mų Lie­tu­vo­je su­da­ro ru­siš­ka pro­duk­ci­ja.