Prezidentė: visa Turizmo departamento vadovybė turi būti pakeista
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ne­pa­ten­ki­na­mai ver­ti­na Tu­riz­mo de­par­ta­men­to kom­pe­ten­ci­ją ir rei­ka­lau­ja pa­keis­ti vi­są jo va­do­vy­bę.

„Jau tu­rė­jo­me vie­ną at­ve­jį anks­čiau ir to pa­se­ko­je pra­ktiš­kai bu­vo pa­keis­ta va­do­vė. Da­bar tu­ri­me ki­tus at­ve­jus ir ma­to­me, kad Tu­riz­mo de­par­ta­men­tas nė kiek ne­pa­kei­tė po­žiū­rio ir sti­liaus. Gir­dint tai, ką da­bar gir­džiu iš lai­ki­no­jo va­do­vo, pra­de­du abe­jo­ti Tu­riz­mo de­par­ta­men­to va­do­vų kom­pe­ten­ci­ja iš vi­so. To­dėl la­bai rim­tai at­krei­piu ūkio mi­nis­tro dė­me­sį, kad Tu­riz­mo de­par­ta­men­to va­do­vy­bė ne­ati­tin­ka kva­li­fi­ka­ci­nių rei­ka­la­vi­mų ir tu­ri bū­ti fak­tiš­kai vi­sa pa­keis­ta“, - Nau­jo­jo­je Vil­nio­je an­tra­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė pre­zi­den­tė.

„Vi­sa­me pa­sau­ly­je tu­riz­mo kom­pa­ni­jos, ypač smul­kes­nės, ne­at­lai­ko kon­ku­ren­ci­jos ir yra ban­kro­to at­ve­jų. Bet bū­tent kaip pre­ven­ci­ja tu­ri veik­ti kon­tro­liuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos: tiek Ūkio mi­nis­te­ri­ja, tiek Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas“, - pri­dū­rė ša­lies va­do­vė.

Ūkio mi­nis­tras Eval­das Gus­tas tvir­ti­na, kad dėl ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rės „Go Pla­net Tra­vel“ žlu­gi­mo pos­to ne­te­ku­si anks­tes­nė de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Rai­mon­da Bal­nie­nė bu­vo pa­že­min­ta par­ei­go­se, ta­čiau jos pa­sky­ri­mo an­trai ka­den­ci­jai ne­va rei­ka­la­vo be­veik vi­sos tu­riz­mo or­ga­ni­za­ci­jos.

E.Gus­to tvir­ti­ni­mu, R.Bal­nie­nės įdar­bi­ni­mui vy­riau­sią­ja de­par­ta­men­to pa­ta­rė­ja ne­tu­rė­jo įta­kos tai, kad ne­se­niai ji ta­po So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos na­re.

„R.Bal­nie­nė į So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ją įsto­jo tik pa­sta­rai­siais mė­ne­siais, bet man tai ne­tu­rė­jo jo­kios įta­kos. Kal­bant apie va­do­vų at­sa­ko­my­bę, bu­vo tar­ny­bi­nis ty­ri­mas ir nu­sta­ty­ta R.Bal­nie­nės kal­tė, jai par­eikš­tas pa­pei­ki­mas, dėl ko ji ne­bu­vo pa­skir­ta an­trą ka­den­ci­ją va­do­vau­ti de­par­ta­men­tui. Nors, tu­riu pa­brėž­ti, kad prieš bai­gian­tis jos ka­den­ci­jai, rug­sė­jo pa­bai­go­je, pra­ktiš­kai iš vi­sų aso­ci­juo­tų tu­riz­mo struk­tū­rų aš ga­vau grau­džius laiš­kus ir pra­šy­mus R.Bal­nie­nei kaip va­do­vui, pra­tęs­ti ka­den­ci­ją“, - Sei­me an­tra­die­nį sa­kė ūkio mi­nis­tras.

„Bet ji yra spe­cia­lis­tė rin­ko­da­ros sri­ty­je, aš ma­nau, kad ne­rei­kia mes­ti iš rin­kos ir jei­gu ga­li duo­ti nau­dą, ji­nai šio­je sri­ty­je ją ir duo­da“, - tei­gė E.Gus­tas.

Šiuo me­tu de­par­ta­men­tui ieš­ko­ma nau­jo va­do­vo, kon­kur­se, pa­sak jo, li­ko 6 kan­di­da­tai.

Ūkio mi­nis­tro duo­me­ni­mis, nuo va­sa­rą ban­kru­ta­vu­sios ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rės „Go Pla­net Tra­vel“ ban­kro­to nu­ken­tė­jo 902 tu­ris­tai, jų pa­tir­ti nuo­sto­liai sie­kia 1 mln. li­tų. Ka­dan­gi drau­di­mo lė­šų li­kę apie 550 tūkst., ke­liau­to­jai at­gaus apie 55 proc. pa­tir­tos ža­los.

Pre­li­mi­na­riai skai­čiuo­ja­ma, kad pra­ėju­sį penk­ta­die­nį veik­lą nu­trau­ku­si ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rė „Fresh Tra­vel“ ap­ga­vo apie 2,3 tūkst. žmo­nių, jų pre­ten­zi­jų Tu­riz­mo de­par­ta­men­tas lauks tris mė­ne­sius. Skai­čiuo­ja­ma, kad apie 1,2 tūkst. žmo­nių „Fresh Tra­vel“ ke­lio­nes pir­ko per du gru­pi­nių par­da­vi­mų por­ta­lus ir už jas su­mo­kė­jo apie 160 tūkst. eu­rų (552 tūkst. li­tų).

Iš šios su­mos 265,6 tūkst. li­tų yra įšal­dy­ti ants­to­lio rei­ka­la­vi­mu, sie­kiant iš­ieš­ko­ti ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rės sko­lą kre­di­to­riui Ar­tū­rui Lak­tion­ki­nui.