Prezidentė: vien įstatymai vaikų neapsaugos, būtina keisti požiūrį
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ti­ki­si, kad Sei­mas ap­sisp­ręs cen­tra­li­zuo­ti vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mą ir pri­tars jos pa­tai­soms dėl psi­cho­lo­gų da­ly­va­vi­mo apk­lau­so­se, bet kar­tu pa­brė­žia, jog vien įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų ne­pa­kaks su­stab­dy­ti smur­tą prieš vai­kus.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, vi­suo­me­nė tu­ri at­si­kra­ty­ti abe­jin­gu­mo, o ins­ti­tu­ci­jos – per di­de­lio for­ma­lu­mo.

„Įs­ta­ty­mai bū­ti­ni, ti­kiuo­si, kad jie ne­ei­li­nė­je Sei­mo se­si­jo­je bus pri­im­ti“, – ket­vir­ta­die­nį pa­skelb­ta­me in­ter­viu LRT ra­di­jui sa­kė pre­zi­den­tė.

„Tai tik tei­si­niai ins­tru­men­tai. Vi­sais ins­tru­men­tais nau­do­ja­si žmo­gus. Jei­gu ma­ty­si­me bu­ką ar net nu­si­kals­ta­mą for­ma­lu­mą, jo­kie įsta­ty­mai ne­pa­dės“, – tei­gė D.Gry­baus­kai­tė.

Pa­sak jos, vai­ko tei­sių ap­sau­gos cen­tra­li­za­ci­ja ne­tu­ri ap­si­ri­bo­ti so­cia­li­nių dar­buo­to­jų pa­val­du­mo pa­kei­ti­mu – cen­tra­li­zuo­tas tu­ri bū­ti spren­di­mų pri­ėmi­mas.

Va­sa­rio 14 die­ną Sei­me pla­nuo­ja­ma su­reng­ti ne­ei­li­nę se­si­ją, kad bū­tų pri­im­tos su vai­ko tei­sių ap­sau­ga su­si­ju­sios įsta­ty­mų pa­tai­sos.