Prezidentė vetavo Visuomenės informavimo įstatymo pataisas
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė penk­ta­die­nį grą­ži­no Sei­mui pa­kar­to­ti­nai svars­ty­ti Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios, anot jos, at­ve­ria ke­lią po­li­ti­nėms par­ti­joms val­dy­ti ži­niask­lai­dą.

„Šios įsta­ty­mo pa­tai­sos tu­rė­jo už­kirs­ti ke­lią sa­vi­val­dy­bių pikt­nau­džia­vi­mui lai­kraš­čių lei­dy­ba pri­si­den­giant sa­vo įsteig­to­mis švie­ti­mo įstai­go­mis. Ta­čiau nai­kin­da­mas šią įsta­ty­mo spra­gą, Sei­mas su­kū­rė dar pa­lan­kes­nes są­ly­gas po­li­ti­zuo­ti ži­niask­lai­dą“, - tei­gia­ma Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me spau­dai.

Sei­mas bir­že­lį įsta­ty­mo nuo­sta­tą, kad vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jais, jų da­ly­viais, val­dy­to­jais ne­ga­li bū­ti vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos bei įstai­gos, iš­sky­rus moks­lo ir mo­ky­mo įstai­gas, ban­kai, po­li­ti­nės par­ti­jos, pa­kei­tė į nau­ją.

Jo­je nu­ma­ty­ta, jog vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jais, jų da­ly­viais, val­dy­to­jais ne­ga­li bū­ti ban­kai ir jų įsteig­ti ar val­do­mi ju­ri­di­niai as­me­nys, vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos ir įstai­gos, taip pat ju­ri­di­niai as­me­nys, ku­rių stei­gė­jas, da­li­nin­kas ar ak­ci­nin­kas yra vals­ty­bė, sa­vi­val­dy­bė. Iš­im­tis taip pat pa­lik­ta moks­lo ir stu­di­jų ins­ti­tu­ci­joms bei švie­ti­mo įstai­goms.

Už šį pro­jek­tą bal­sa­vo vi­sų Sei­mo frak­ci­jų at­sto­vai, su­si­lai­kė tik da­lis So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos na­rių.

„Išb­rau­kus iš įsta­ty­mo nuo­sta­tą, drau­džian­čią po­li­ti­nėms par­ti­joms bū­ti vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos val­dy­to­jo­mis ir ren­gė­jo­mis, bu­vo pa­nai­kin­tas be­veik 20 me­tų ga­lio­jęs sau­gik­lis, ap­ri­bo­jęs ga­li­my­bes po­li­ti­nėms par­ti­joms kon­tro­liuo­ti ži­niask­lai­dos prie­mo­nes“, - tei­gia Pre­zi­den­tū­ra.

Da­bar sa­vo veik­lai vie­šin­ti par­ti­jos ga­li leis­ti tik ne­pe­rio­di­nius in­for­ma­ci­nio po­bū­džio lei­di­nius ir tu­rė­ti in­ter­ne­to sve­tai­nes, skir­tas in­for­muo­ti apie par­ti­jos veik­lą.

Įsi­ga­lio­jus pa­tai­soms, anot Pre­zi­den­tū­ros, „par­ti­joms at­si­ver­tų ga­li­my­bė įsi­gy­ti ir val­dy­ti po­pu­lia­riau­sius te­le­vi­zi­jos ka­na­lus, ra­di­jo sto­tis, di­džiau­sius in­ter­ne­ti­nius por­ta­lus, skai­to­miau­sius lai­kraš­čius, žur­na­lus ir skleis­ti ne ob­jek­ty­vią, o par­ti­joms pa­lan­kią in­for­ma­ci­ją“.

Pa­sak pre­zi­den­tės, tai yra grės­mė ne tik vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo ko­ky­bei, bet ir ži­niask­lai­dos lais­vei bei de­mo­kra­ti­jai.

D.Gry­baus­kai­tė siū­lo į Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mą grą­žin­ti drau­di­mą po­li­ti­nėms par­ti­joms kon­tro­liuo­ti ži­niask­lai­dos prie­mo­nes.

Nuo­sta­tai, drau­džian­čiai sa­vi­val­dy­bės įmo­nėms leis­ti pe­rio­di­nius lei­di­nius su pa­slėp­ta po­li­ti­ne rek­la­ma, pre­zi­den­tė pri­ta­ria ir jos Sei­mui ne­siū­lo keis­ti.

Mi­nė­tą Vi­suo­me­nės in­for­ma­vo įsta­ty­mo straips­nį nu­tar­ta pa­keis­ti po to, kai Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė per Drus­ki­nin­kų švie­ti­mo cen­trą fak­tiš­kai val­dė lei­di­nį „Ma­no Drus­ki­nin­kai“. Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­rė yra pri­pa­ži­nu­si, kad lei­di­nį lei­džian­ti ku­ror­to val­džia pa­žei­dė Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mą. Šį spren­di­mą pa­tvir­ti­no pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mas. Iš pra­džių Drus­ki­nin­kų val­džia spren­di­mą aps­kun­dė Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nis­tra­ci­niam teis­mui, bet po to skun­dą at­siė­mė.