Prezidentė vetavo vidaus sandorius savivaldybėse
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ve­tuo­ja Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis bu­vo pa­lik­ta ga­li­my­bė sa­vi­val­dy­bėms reng­ti vi­daus san­do­rius, an­tra­die­nį pra­ne­šė ša­lies va­do­vės pa­ta­rė­jas Min­dau­gas Lin­gė.

„Pre­zi­den­tė ve­tuo­ja Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą ir ypa­tin­gai dėl ši­tos prob­le­mos, kuo­met yra pa­lik­ti yra vi­daus san­do­riai“, – Ži­nių ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė M.Lin­gė.

Pre­zi­den­tės ma­ny­mu, vi­daus san­do­riai iš­krei­pia kon­ku­ren­ci­ją, yra ter­pė ko­rup­ci­jai, to­dėl tu­ri bū­ti užd­raus­ti, ne­pa­lie­kant iš­im­čių.

„Ko­rup­ci­jai nai­kin­ti bū­ti­na telk­ti vie­nin­gas pa­jė­gas, o ne da­ry­ti nuo­lai­das, iš­im­tis ir pri­vi­le­gi­jas. To­dėl vi­daus san­do­rius sa­vi­val­do­je pa­li­kęs Sei­mas su­kū­rė ter­pę ko­rup­ci­jai, ne­skaid­riam vals­ty­bės lė­šų nau­do­ji­mui ir ne­po­tiz­mui sa­vi­val­do­je kles­tė­ti“,– ra­šo­ma an­tra­die­nį iš­pla­tin­ta­me pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos pra­ne­ši­me.

Be to, ša­lies va­do­vė pa­žy­mi, kad Sei­mo pri­im­tos įsta­ty­mo pa­tai­sos drau­džia su­da­ry­ti vi­daus san­do­rius vals­ty­bės val­do­moms įmo­nėms, ta­čiau pa­lie­ka šią ga­li­my­bę sa­vi­val­dy­bėms ir jų val­do­moms įmo­nėms.

Tai, D.Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tiems ly­gia­tei­siš­ku­mo ir są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos pri­nci­pams bei pa­lie­ka at­vi­rą lan­dą ko­rup­ci­jai sa­vi­val­do­je.

Pre­zi­den­tū­ra pa­žy­mi, kad per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus sa­vi­val­dy­bės vi­daus san­do­riams iš­lei­do be­veik 400 mln. eu­rų. Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos at­lik­to ty­ri­mo duo­me­ni­mis, vi­daus san­do­riai per­ka­mos at­lie­kų tvar­ky­mo pa­slau­gos kai­ną ga­li iš­au­gin­ti net iki 100 pro­cen­tų, o už tai tu­ri su­mo­kė­ti gy­ven­to­jai.

„Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad Kons­ti­tu­ci­ja įpa­rei­go­ja sa­vi­val­dy­bes sa­vo veik­lo­je pa­isy­ti są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos, to­dėl vie­šų­jų pa­slau­gų tei­kė­jas pri­va­lo bū­ti at­rink­tas kon­kur­so bū­du. Sa­vi­val­dy­bės pra­lai­mi gin­čus ad­mi­nis­tra­ci­niuo­se teis­muo­se, jei­gu vi­daus san­do­riai yra or­ga­ni­zuo­ja­mi be kon­kur­so“, – ra­šo­ma Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me.

Ko­vo pa­bai­go­je Sei­mo pri­im­tos pa­tai­sos lei­do vi­daus san­do­rius su­da­ry­ti sa­vi­val­dy­bėms ir jų kon­tro­liuo­ja­moms įmo­nėms, ta­čiau ne­lei­do nau­do­ti to­kios pra­kti­kos vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nėms, ak­ci­nėms ir už­da­ro­sios ak­ci­nėms bend­ro­vėms, ku­rio­se vals­ty­bei pri­klau­so dau­giau kaip pu­sė ak­ci­jų. Gru­pė par­la­men­ta­rų ko­vo pa­bai­go­je krei­pė­si į D.Gry­baus­kai­tę, pra­šy­da­mi ve­tuo­ti įsta­ty­mo pa­tai­sas.

Vi­daus san­do­rių ša­li­nin­kai tei­gia, jog jų vi­siš­kas užd­rau­di­mas ap­ri­bos sa­vi­val­dy­bių įmo­nių veik­lą ar ga­li jas su­žlug­dy­ti.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos skai­čia­vi­mais, 2011–2016 me­tais vi­daus san­do­rių su­da­ry­ta už 1,005 mlrd. eu­rų, iš jų vien sa­vi­val­dy­bė­se – už 420,7 mln. eu­rų.

Vi­daus san­do­riai Lie­tu­vo­je yra ga­li­mi nuo 2010 me­tų.