Prezidentė vetavo Darbo kodeksą ir Pagalbinio apvaisinimo įstatymą
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė grą­ži­no Sei­mui tai­sy­ti prieš­ta­ra­vi­mus vi­suo­me­nė­je su­kė­lu­sias Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tas ir „šiuo­lai­ki­nių gy­dy­mo me­to­dų ne­ati­tin­kan­tį“ Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mą.

Kaip skel­bia pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba, D. Gry­baus­kai­tės po­žiū­riu dau­gu­ma ko­dek­so nuo­sta­tų vis­gi yra rei­ka­lin­gos ir tu­ri bū­ti kaip ga­li­ma grei­čiau įgy­ven­din­tos, nes se­na­sis ko­dek­sas stab­do vals­ty­bės pa­žan­gą.

„Ta­čiau aki­vaiz­du, kad sku­bo­tai bul­do­ze­ri­niu pri­nci­pu pri­imant to­kį di­de­lį ir svar­bų do­ku­men­tą bu­vo pa­mirš­tas dar­buo­to­jas ir so­cia­li­nis jau­tru­mas, to­dėl klai­dų ne­iš­veng­ta. Pa­sku­bo­mis nu­ei­ta eks­tre­ma­laus ne­oli­be­ra­liz­mo ke­liu, ku­ris 27-ai­siais ne­prik­lau­so­my­bės me­tais įtei­si­na darb­da­vių do­mi­na­vi­mą ir pa­mi­na pa­žei­džia­miau­sių – dar­buo­to­jų – po­rei­kius“, – tei­gia D. Gry­baus­kai­tė.

Nau­ja­ja­me di­de­lės svar­bos ir apim­ties do­ku­men­te, pa­sak pre­zi­den­tės li­ko pa­min­ti pa­žei­džia­miau­sių žmo­nių po­rei­kiai.

Iš vi­so dar­buo­to­jo nau­dai pre­zi­den­tė siū­lo pa­tai­sy­ti 22 nuo­sta­tas iš 260 Dar­bo ko­dek­so straips­nių, kad ba­lan­sas tarp darb­da­vio in­te­re­sų ir dar­buo­to­jų ap­sau­gos bū­tų at­kur­tas, iš­sau­gant es­mi­nes dar­bo san­ty­kių re­for­mai bū­ti­nas nuo­sta­tas.

Pa­sak pra­ne­ši­mo, pre­zi­den­tė į Dar­bo ko­dek­są pir­miau­sia grą­ži­na kons­ti­tu­ci­nę nuo­sta­tą, kad dar­buo­to­jas so­cia­li­niu po­žiū­riu yra silp­nes­nė, ma­žiau de­ry­bi­nių ga­lių tu­rin­ti dar­bo san­ty­kių ša­lis. Ki­lus gin­čui ko­dek­so nuo­sta­tos tu­ri bū­ti aiš­ki­na­mos dar­buo­to­jo nau­dai.

Taip pat sie­kia­ma už­ti­krin­ti tin­ka­mą ap­sau­gą so­cia­liai pa­žei­džia­miems žmo­nėms – ne­įga­lie­siems, vie­niems vai­kus au­gi­nan­tiems, ne­pil­na­me­čiams, su­lau­ku­siems pen­si­nio am­žiaus, kenks­min­go­mis są­ly­go­mis ar nak­ti­mis dir­ban­tiems as­me­nims.

So­cia­liai jau­triau­sioms dar­buo­to­jų gru­pėms, kai žmo­gus at­lei­džia­mas iš dar­bo be jo kal­tės darb­da­vio ini­cia­ty­va, įspė­ji­mo ter­mi­nas il­gi­na­mas iki 3 mė­ne­sių.

Taip pat, at­lei­džiant darb­da­vio va­lia, iš­ei­ti­nė kom­pen­sa­ci­ja tu­rė­tų bū­ti di­di­na­ma nuo 6 iki 8 dar­buo­to­jo vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių (VDU).

Kai dar­bo su­tar­tis nu­trau­kia­ma dar­buo­to­jo ini­cia­ty­va dėl svar­bių prie­žas­čių, siū­lo­ma mo­kė­ti ne 1, o 2 VDU dy­džio iš­ei­ti­nę iš­mo­ką.

Tais at­ve­jais, ka­da darb­da­vys del­sia at­sis­kai­ty­ti su dar­buo­to­ju, tu­ri bū­ti nu­ma­ty­tas ne­ri­bo­tas ne­te­sy­bų dy­dis, ne­tai­kant nau­ja­ja­me ko­dek­se nu­sta­ty­tų 3 dar­buo­to­jo VDU „lu­bų“.

Ter­mi­nuo­tos dar­bo su­tar­tys nuo­la­ti­niam dar­bui ga­li bū­ti tai­ko­mos tik ko­lek­ty­vi­nė­se su­tar­ty­se nu­ma­ty­tais at­ve­jais. O virš­va­lan­džiams siū­lo­ma nu­sta­ty­ti ne vie­no, bet tri­jų mė­ne­sių aps­kai­ti­nį lai­ko­tar­pį.

Į Dar­bo ko­dek­są siū­lo­ma grą­žin­ti ir su­dė­tin­giau­sio­mis są­ly­go­mis dir­ban­čių dar­buo­to­jų ap­sau­gą. Kai žmo­gus dėl kenks­min­gų ar ki­to­kių są­ly­gų dir­ba su­trum­pin­tą dar­bo lai­ką, jam tu­ri bū­ti ap­mo­ka­ma kaip už vi­są dar­bo lai­ką.

Už ne­per­trau­kia­mą dar­bą to­je pa­čio­je dar­bo­vie­tė­je siū­lo­ma su­teik­ti pa­pil­do­mas kas­me­ti­nes at­os­to­gas.

Pa­sak ša­lies va­do­vės, dar­bo san­ty­kių lanks­tu­mas ne­nu­ken­tės, jei­gu į ko­dek­są su­grįš dau­giau so­cia­li­nio jau­tru­mo.

Grą­žin­tas ir Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įstatymas

Pre­zi­den­tė taip pat ve­ta­vo Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mą, sa­ky­da­ma, kad emb­rio­nų skai­čiaus ri­bo­ji­mas ir drau­di­mas juos šal­dy­ti ne­ati­tin­ka šiuo­lai­ki­nių gy­dy­mo me­to­dų.

„Šis įsta­ty­mas ne­ati­tin­ka pa­žan­gios ir etiš­kos me­di­ci­nos nor­mų“, – tei­gia­ma pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos pra­ne­ši­me. Pa­sak pra­ne­ši­mo, pre­zi­den­tė siū­lo ne­ri­bo­ti emb­rio­nų skai­čiaus.

„De­ja šis įsta­ty­mas taip pat bu­vo pri­im­tas ne­gir­dint žmo­nių prob­le­mų. Kai 50 tūks­tan­čių pa­cien­tų po­rei­kių, me­di­kų ir aka­de­mi­kų ar­gu­men­tų pa­blo­gin­ta jau da­bar tai­ko­ma ne­vai­sin­gu­mo gy­dy­mo pra­kti­ka ir pa­žan­gių bei ko­ky­biš­kų gy­dy­mo me­to­dų prie­ina­mu­mas mū­sų žmo­nėms. Tai­gi vėl pa­dė­tis pa­blo­gin­ta.

Kons­ti­tu­ci­ja įpa­rei­go­ja Vals­ty­bę rū­pin­tis žmo­nių svei­ka­ta ir drau­džia dis­kri­mi­nuo­ti pa­gal li­gą, to­dėl grą­ži­nu Sei­mui pa­kar­to­ti­nai svars­ty­ti ir šį įsta­ty­mą. Pa­siū­ly­tos nuo­sta­tos tai­ko­mos tik 2 Eu­ro­pos vals­ty­bė­se – Ai­ri­jo­je ir Mal­to­je.

To­dėl įsik­lau­sius į žmo­nių ir me­di­kų bal­są tu­ri bū­ti nu­sta­ty­tas mo­ters ir vai­ko svei­ka­tą tau­so­jan­tis, tarp­tau­ti­nę pa­tir­tį, Pa­sau­li­nės svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos re­ko­men­da­ci­jas ir pa­žan­gių ša­lių pra­kti­ką ati­tin­kan­tis tei­si­nis pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo re­gu­lia­vi­mas“, – sa­ko­ma pre­zi­den­tės par­eiš­ki­me..

Pa­sak pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos pra­ne­ši­mo, Sei­mo pri­im­tas įsta­ty­mas taip pat pa­žei­džia Kons­ti­tu­ci­jos 29 straips­ny­je įtvir­tin­tas žmo­gaus tei­ses ir yra dis­kri­mi­nuo­jan­tis pa­gal li­gą. Pa­vyz­džiui, da­bar vals­ty­bė vė­žiu, kar­dio­lo­gi­nė­mis ir ki­to­mis li­goms ser­gan­tiems pa­cien­tams su­tei­kia pa­žan­giau­sius gy­dy­mo me­to­dus, tuo tar­pu vai­kų su­si­lauk­ti ne­ga­lin­tiems as­me­nims to­kias ga­li­my­bes ap­ri­bo­ja.

Lie­tu­vo­je kas 7 po­ra tu­ri vai­sin­gu­mo su­tri­ki­mų ir ne­ga­li su­si­lauk­ti vai­kų. Vie­na pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo pro­ce­dū­ra po­rai ga­li kai­nuo­ti dau­giau kaip 3 tūkst. eu­rų. To­dėl ne­re­zul­ta­ty­vų ir ne­mo­der­nų gy­dy­mo me­to­dą įtei­si­nęs įsta­ty­mas tik pa­di­dins fi­nan­si­nę naš­tą vals­ty­bei ir pa­tiems pa­cien­tams.

Pre­zi­den­tė siū­lo įsta­ty­me įtvir­tin­ti to­kias nuo­sta­tas, ku­rios ati­tik­tų ne­vai­sin­gų šei­mų lū­kes­čius, tarp­tau­ti­nę me­di­ci­nos pra­kti­ką ir Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos re­ko­men­da­ci­jas, taip pat at­ver­tų ga­li­my­bes pa­si­nau­do­ti me­di­ci­nos moks­lo pa­tvir­tin­tais ne­vai­sin­gu­mo gy­dy­mo me­to­dais, tau­so­tų mo­ters ir vai­ko svei­ka­tą, ne­ri­bo­tų emb­rio­nų skai­čiaus ir už­ti­krin­tų jų ap­sau­gą bei ga­li­my­bę už­kirs­ti ke­lią su­nkioms ge­ne­ti­nėms li­goms, tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

„La­bai džiau­gia­mės, jog LR Pre­zi­den­tė ap­gy­nė Lie­tu­vos pa­cien­tų tei­ses, įsik­lau­siu­si į me­di­kų bend­ruo­me­nės ir pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų iš­sa­ky­tą ne­igia­mą nuo­mo­nę dėl pri­im­to Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mo, ku­ris baž­ny­ti­nę ne­moks­liš­ką gy­vy­bės pra­džios samp­ra­tą iš­kė­lė aukš­čiau ne­vai­sin­gų Lie­tu­vos pi­lie­čių, mo­ti­nos ir vai­ko svei­ka­tos in­te­re­sų“, – pra­ne­šė Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jos: Hun­ting­to­no li­gos aso­cia­ci­ja, on­ko­he­ma­to­lo­gi­nių li­go­nių bend­ri­ja „Krau­jas“, Lie­tu­vos ser­gan­čių­jų ge­ne­ti­nė­mis ne­rvų-rau­me­nų li­go­mis aso­cia­ci­ja „Srau­ni­ja“, Lie­tu­vos vai­kų vė­žio aso­cia­ci­ja „Pa­guo­da“.