Prezidentė vetavo Civilinio kodekso pataisas
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį ve­ta­vo Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sas dėl vie­šų as­me­nų įžei­di­mo.

Kaip BNS in­for­ma­vo pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba, ša­lies va­do­vė siū­lo pa­tai­sas lai­ky­ti ne­priim­to­mis. Tai reiš­kia, kad lik­tų ga­lio­ti anks­tes­nės ko­dek­so nuo­sta­tos.

„Šios pa­tai­sos su­tei­kia ga­li­my­bę per­se­kio­ti ne tik žur­na­lis­tus, bet kiek­vie­ną Lie­tu­vos žmo­gų vien už tai, kad jis tu­ri kri­ti­nę nuo­mo­nę apie vie­šuo­sius as­me­nis, apie Vy­riau­sy­bę, po­li­ti­kus“, – žur­na­lis­tams Kau­ne sa­kė pre­zi­den­tė.

To­kį spren­di­mą pre­zi­den­tė pri­ėmė po kon­sul­ta­ci­jų su tei­si­nin­kais, ži­niask­lai­dos sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vais bei žur­na­lis­tais.

Sei­mas pa­tai­sas gruo­džio 8 die­ną pri­ėmė ar­gu­men­tuo­da­mas, kad įžei­di­mą iš­brau­kus iš Bau­džia­mo­jo ko­dek­so, už jį rei­kia nu­ma­ty­ti ci­vi­li­nę at­sa­ko­my­bę. Ži­niask­lai­dos at­sto­vams užk­liu­vo, kad kei­čiant įsta­ty­mą at­si­sa­ky­ta iš­ly­gos, jog at­sa­ko­my­bė ne­tai­ko­ma, kai in­for­ma­ci­jos ne­tiks­lu­mai at­si­ran­da sie­kiant są­ži­nin­gai in­for­muo­ti apie vie­šo as­mens vals­ty­bi­nę ir vi­suo­me­ni­nę veik­lą.

Kai ku­rie po­li­ti­kai tei­gia, kad ne­ri­mas dėl žo­džio lais­vės yra ne­pag­rįs­tas. Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Sta­sys Šed­ba­ras sa­ko, kad nuo­sta­ta Vy­riau­sy­bės ini­cia­ty­va įtrauk­ta at­siž­vel­giant į Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pra­kti­ką, tad ji bū­tų tai­ko­ma bet ko­kiu at­ve­ju, o ri­bą tarp kri­ti­kos ir įžei­di­mo vi­sa­da ver­tin­tų teis­mas.