Prezidentė vetavo A.Syso pataisą dėl leidimo gyventi išdavimo užsieniečiams
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ve­ta­vo so­cial­de­mo­kra­to Al­gir­do Sy­so pa­siū­ly­tą ir Sei­mo pri­im­tą įsta­ty­mo pa­tai­są, kad tam ti­kri rei­ka­la­vi­mai už­sie­nie­čiams iš tre­čių­jų ša­lių ga­lio­tų tik pir­mą kar­tą pra­šant lei­di­mo gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, o pa­skui toks lei­di­mas bū­tų pra­tę­sia­mas be­veik au­to­ma­tiš­kai.

Vals­ty­bės va­do­vės tei­gi­mu, ši pa­tai­sa at­ve­ria ke­lia fik­ty­viam vers­lui, o Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas įspė­ja, kad ji su­da­rys ga­li­my­bes į Šen­ge­no erd­vę at­vyk­ti pa­vo­jin­giems as­me­nims, tre­čia­die­nį Pre­zi­den­tū­ro­je žur­na­lis­tams sa­kė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Li­na An­ta­na­vi­čie­nė.

„I­ki šiol lei­di­mą lai­ki­nai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je ga­vę, o po me­tų pra­tęs­ti no­rin­tys tre­čių­jų ša­lių vers­li­nin­kai tu­rė­jo už­ti­krin­ti, kad vyk­do rea­lią veik­lą, bū­ti įdar­bi­nę ne ma­žiau kaip tris Lie­tu­vos pi­lie­čius ar nuo­lat Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čius as­me­nis bei bū­ti su­kau­pę ati­tin­ka­mą ka­pi­ta­lo ver­tę. Sei­mo pri­im­ta įsta­ty­mo nuo­sta­ta pa­nai­ki­no šiuos rei­ka­la­vi­mus už­sie­nie­čiams, no­rin­tiems pra­tęs­ti lei­di­mą gy­ven­ti Lie­tu­vo­je – tai reiš­kia, kad nuo šiol lei­di­mas gy­ven­ti mū­sų ša­ly­je to­kiems as­me­nims bus pra­tę­sia­mas au­to­ma­tiš­kai be jo­kių pa­pil­do­mų są­ly­gų ar sau­gik­lių“, – tei­gė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja.

A. Sy­so nuo­mo­ne, spren­di­mą lė­mė sau­gu­mo tarnybos

Pre­zi­den­tės spren­di­mą ve­tuo­ti pa­tai­sas, lei­džian­čias už­sie­nie­čiams leng­viau ap­si­gy­ven­ti ir įsi­dar­bin­ti Lie­tu­vo­je, lė­mė ini­cia­ty­vą su­kri­ti­ka­vu­sios sau­gu­mo tar­ny­bos, ven­gian­čios di­des­nio dar­bo krū­vio, sa­ko vie­nas pa­tai­sų ini­cia­to­rių so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas.

„Gal pre­zi­den­tės ap­lin­ka ir pre­zi­den­tė įsi­gi­li­no la­biau, aš ne­ma­tau pa­žy­mų, ku­rias tu­ri pre­zi­den­tė ir Pre­zi­den­tū­ra. Tai gal man su­nkiau bū­ti ob­jek­ty­viam šia­me rei­ka­le. Bet aš ma­nau, kad ko ge­ro sau­gu­mo vek­to­rius imą vir­šų prieš eko­no­mi­nės nau­dos vek­to­rių ir tų žmo­nių, ku­rie ypač iš Ry­tų bė­ga kaip eko­no­mi­niai mig­ran­tai, prob­le­mų spren­di­mą. Kiek­vie­na tar­ny­ba tu­ri už­siim­ti sa­vo dar­bu, kad tie kenks­min­gi ele­men­tai čia ne­pa­tek­tų, mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gai ei­na kiek­vie­nai tar­ny­bai. Aiš­ku, leng­viau­sia, kad ne­rei­kė­tų da­ry­ti ko­kio dar­bo, pa­sa­ky­ti, kad ga­li­mai vi­si ga­li bū­ti nu­si­kal­tė­liai ir už­da­ry­ti, iš pri­nci­po nie­ko ne­leis­ti. Ko ge­ro, (Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas) ei­na leng­ves­niu ke­liu“, – BNS sa­kė A.Sy­sas.

„Ko ge­ro, dau­giau lai­ko ski­ria­ma po­li­ti­kams sek­ti, pa­žy­mas ra­šy­ti, o ne ko­vo­ti su iš­orės prieš­ais, ku­rie čia lįs­tų į Lie­tu­vą ir ban­dy­tų des­ta­bi­li­zuo­ti Lie­tu­vos si­tua­ci­ją. Aš sa­kiau ir pri­imant ši­tą, ir da­bar ga­liu pa­kar­to­ti: bai­mės akys di­de­lės. Bet mums trūks­ta dar­bo jė­gos, at­va­žiuo­ja žmo­nės, ku­rie ga­lė­tų kur­ti pri­de­da­mą­ją ver­tę, už­si­dirb­ti, o mes iš­kart žo­dį pa­ima­me ir jį trans­for­muo­ja­me taip, kaip mums pa­tin­ka: ne­le­ga­lai. Bet ir da­bar Lie­tu­vo­je dir­ban­tys yra ne­le­ga­lai – sta­ty­bo­se, pa­slau­go­se ko­kį pa­da­vė­ją ga­li­ma pri­čiup­ti, ku­ris ne­tu­ri (lei­di­mo)“, – par­eiš­kė A.Sy­sas.

Par­la­men­ta­ras pa­brė­žia, kad pa­tai­sų dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties pri­ėmi­mu bu­vo su­in­te­re­suo­ti „e­ko­no­mi­niai mig­ran­tai, ypač pa­bė­gę iš Ru­si­jos“, ku­rie krei­pė­si ir į jį, ir į ki­tus Sei­mo na­rius.

Spren­di­mas pagrįstas

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas sa­ko, kad pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ve­to dėl leng­ves­nio už­sie­nie­čių at­vy­ki­mo yra pa­grįs­tas: Sei­mo spren­di­mas bū­tų grą­ži­nęs anks­tes­nę si­tua­ci­ją, kai mig­ran­tai le­ga­li­zuo­tų­si per fik­ty­vias įmo­nes.

„Ve­to yra pa­grįs­tas, nes ger­bia­mo Sei­mo na­rio pa­siū­ly­tos pa­tai­sos vėl­gi at­ver­tų du­ris fik­ty­vių įmo­nių kū­ri­mui­si. Mes ir tai­sė­me anks­čiau Už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties įsta­ty­mą, kad baig­tų­si pre­ky­ba įmo­nė­mis, kai ga­ra­že bu­vo re­gis­truo­ja­ma per tūks­tan­tį įmo­nių. Ma­no su­pra­ti­mu, ta pa­tai­sa grą­žin­tų į tre­jų me­tų se­nu­mo pa­dė­tį, kai bū­tų pri­si­kū­ru­sių (fik­ty­vių) įmo­nių, jas pirk­tų už­sie­nie­čiai, ku­rie tik no­ri tu­rė­ti lei­di­mą gy­ven­ti Lie­tu­vo­je ir to­liau lais­vai ke­liau­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Šen­ge­no erd­vė­je“, – BNS ko­men­tuo­da­mas pre­zi­den­tės ve­to sa­kė T.Ži­lins­kas.

Su­da­ry­tų ga­li­my­bę steig­ti fik­ty­vias įmones

Pa­gal Sei­mo pri­im­tą pa­tai­są, už­sie­nie­tis iš tre­čių­jų ša­lių, pir­mą kar­tą pra­šy­da­mas lai­ki­no lei­di­mo gy­ven­ti Lie­tu­vo­je va­di­na­muo­ju vers­lo pa­grin­du, tu­rė­tų bū­ti įkū­ręs sa­vo įmo­nę ne trum­piau kaip pu­sę me­tų, jos ka­pi­ta­las tu­rė­tų siek­ti ne ma­žiau kaip 28 tūkst. eu­rų, o bend­ras dar­bo už­mo­kes­čio fon­das dar­buo­to­jams bū­ti ne ma­žes­nis kaip dvie­jų vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio.

Ga­vęs lei­di­mą lai­ki­nai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je dve­jus me­tus toks už­sie­nie­tis po to lei­di­mą pra­si­tęs­tų be jo­kių ri­bo­ji­mų, o jo įmo­nė jau ga­lė­tų ir ne­be­veik­ti.

Be to, pa­gal A.Sy­so pa­tai­są, bū­tų ga­li­ma įdar­bin­ti dar lei­di­mo gy­ven­ti Lie­tu­vo­je ne­tu­rin­čius, ta­čiau to sie­kian­čius už­sie­nie­čius. Pre­zi­den­tū­ros tei­gi­mu, taip įtei­si­na­mas ne­le­ga­lus dar­bas.

Pa­sak pre­zi­den­tės, mi­nė­tos įsta­ty­mo nuo­sta­tos su­da­rys ga­li­my­bes tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiams steig­ti fik­ty­vias įmo­nes vien tam, kad gau­tų lei­di­mą gy­ven­ti Lie­tu­vo­je ir ju­dė­ji­mo Šen­ge­no zo­no­je lais­vę.

„Lie­tu­va yra tran­zi­ti­nė vals­ty­bė ir prieš ke­le­tą me­tų įve­dus sau­gik­lius, ap­sun­ki­nan­čius ke­lius steig­ti fik­ty­vias įmo­nes, spren­di­mų iš­duo­ti lei­di­mus lai­ki­nai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, pir­mą kar­tą krei­pian­tis dėl jų iš­da­vi­mo tei­sė­tos veik­los pa­grin­du, su­ma­žė­jo ke­tu­ris kar­tus – nuo 4278 iki 888 per me­tus. To­dėl ši įsta­ty­mo nuo­sta­ta leis­tų tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiams vėl steig­ti fik­ty­vias įmo­nes ir pa­si­nau­do­jant tei­si­ne spra­ga gau­ti lei­di­mus gy­ven­ti Lie­tu­vo­je“, – tei­gė L.An­ta­na­vi­čie­nė.

Pre­zi­den­tū­ros tvir­ti­ni­mu, A.Sy­so pa­tai­sa taip pat „iš­krai­po ir są­ži­nin­gą kon­ku­ren­ci­ją bei su­ku­ria dis­kri­mi­nuo­jan­čias są­ly­gas vers­lui“.

„Nau­jai įsis­teig­ti no­rin­čioms tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čių įmo­nėms bus tai­ko­mi rei­ka­la­vi­mai, tuo me­tu se­niau rin­ko­je vei­kian­čių­jų sa­vi­nin­kams, sie­kian­tiems pra­tęs­ti lei­di­mą gy­ven­ti Lie­tu­vo­je šios įmo­nės veik­los pa­grin­du, pa­nai­ki­na­mi net ir mi­ni­ma­lūs kri­te­ri­jai. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra kons­ta­ta­vęs, kad vals­ty­bė tu­ri įpa­rei­go­ji­mą už­ti­krin­ti są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos lais­vę“, – sa­kė L.An­ta­na­vi­čie­nė.

Sie­kė pa­dė­ti už­sie­nie­čiams

Sei­mas įsta­ty­mo dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties pa­kei­ti­mus pri­ėmė bir­že­lio pa­bai­go­je. Juos ini­ci­ja­vo Vy­riau­sy­bė siek­da­ma pa­leng­vin­ti ga­li­my­bes į Lie­tu­vą at­vyk­ti dirb­ti aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­buo­to­jams ir už­sie­nie­čiams čia steig­ti star­tuo­lius.

Pa­gal pri­im­tas ki­tas įsta­ty­mo pa­tai­sas, leng­viau dirb­ti ir gy­ven­ti ša­ly­je ga­lės už­sie­nie­čiai, ku­rian­tys star­tuo­lį, t. y. įmo­nę, su­si­ju­sią su nau­jo­mis tech­no­lo­gi­jo­mis ar ki­to­mis Lie­tu­vos ūkiui reikš­min­go­mis nau­jo­vė­mis. Jie ga­lės ne tik grei­čiau, per mė­ne­sį, gau­ti lai­ki­ną­jį lei­di­mą gy­ven­ti, ta­čiau ir at­si­vež­ti sa­vo šei­mą. Ar stei­gia­ma įmo­nė ati­tin­ka star­tuo­lio sa­vo­ką, ver­tin­tų spe­cia­li Ūkio mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­ja. Ga­vu­sie­ji to­kius lei­di­mus per 30 die­nų pri­va­lės įsteig­ti įmo­nę bei pra­dė­ti veik­lą, o to ne­pa­da­rius, lei­di­mas bū­tų pa­nai­kin­tas. Be to, dve­jus me­tus to­kiam už­sie­nie­čiui ne­bū­tų tai­ko­mi pa­pil­do­mi rei­ka­la­vi­mai dėl dar­buo­to­jų skai­čiaus, mi­ni­ma­laus įsta­ti­nio ka­pi­ta­lo.

Šei­mą at­si­vež­ti ga­lės ir įmo­nių, ku­rių me­ti­nė apy­var­ta vir­ši­ja ar yra ly­gi 0,5 mln. eu­rų, va­do­vai, ne­san­tys įmo­nių ak­ci­nin­kais, taip pat ir mi­nė­ti smul­kūs vers­li­nin­kai, į įmo­nę in­ves­ta­vę ne ma­žiau kaip 14 tūkst. eu­rų sa­vo lė­šų. Va­do­vams lai­ki­ni lei­di­mai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je bus iš­duo­da­mi tre­jiems me­tams.

Trūks­ta­miems Lie­tu­vo­je aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tams bus ga­li­ma mo­kė­ti ne­be du, o 1,5 vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio al­gą. Aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tams bus pri­ly­gin­ti ir as­me­nys, ku­rie tu­ri pen­ke­rių me­tų dar­bo pa­tir­tį to­je sri­ty­je, bet ne­tu­rin­tys aukš­to­jo moks­lo dip­lo­mo.

Pa­gal įsta­ty­mą, at­vyks­tan­tis už­sie­nie­tis ne­ga­lės už­dirb­ti ma­žiau ne­gu tą pa­tį dar­bą to­je pa­čio­je įmo­nė­je dir­ban­tis Lie­tu­vos pi­lie­tis, o jei­gu įmo­nė­je ne­dir­ba Lie­tu­vos pi­lie­čių, už­sie­nie­čių al­ga ne­ga­lės bū­ti ma­žes­nė ne­gu vi­du­ti­nis mė­ne­sio dar­bo už­mo­kes­tis ta­me sek­to­riu­je.

Leng­viau įsi­dar­bin­ti ga­lės mū­sų ša­ly­je stu­di­juo­jan­tys ir be­si­mo­kan­tys už­sie­nie­čiai ar bai­gu­sie­ji lie­tu­viš­kas aukš­tą­sias mo­kyk­las. At­vy­ku­siam stu­di­juo­ti už­sie­nie­čiui leis­ta dirb­ti ne dau­giau kaip 20 val. per sa­vai­tę nuo stu­di­jų pra­džios, o ne an­trų­jų stu­di­jų me­tų kaip nu­sta­ty­ta šiuo me­tu.

Įsta­ty­mo pa­tai­sos įsi­ga­lios nuo ki­tų me­tų sau­sio.