Prezidentė valstybės kontrolieriumi siūlo A. Dulkį
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė vals­ty­bės kon­tro­lie­riu­mi siū­lo skir­ti eko­no­mis­tą Arū­ną Dul­kį. Jis par­ei­go­se pa­keis­tų ka­den­ci­ją bai­gian­čią Gied­rę Šve­die­nę.

G.Šve­die­nė iš vals­ty­bės kon­tro­lie­riaus par­ei­gų bū­tų at­leis­ta nuo ba­lan­džio 14 die­nos, o A.Dul­kys pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai bū­tų pa­skir­tas nuo ba­lan­džio 15 die­nos, pra­ne­šė Pre­zi­den­tū­ra.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, vals­ty­bės kon­tro­lie­rių ski­ria ir at­lei­džia Sei­mas pre­zi­den­to tei­ki­mu.

„Vals­ty­bės kon­tro­lei yra pa­ti­kė­tos la­bai svar­bios funk­ci­jos –pri­žiū­rė­ti, kaip val­do­mas vals­ty­bės tur­tas, bei už­ti­krin­ti vie­šų­jų fi­nan­sų draus­mę vyk­dant vals­ty­bės biu­dže­tą. To­dėl ši ins­ti­tu­ci­ja tu­ri ir to­liau iš­lik­ti ne­prik­lau­so­ma, ob­jek­ty­vi ir kom­pe­ten­tin­ga“, - pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė pre­zi­den­tė.

So­cia­li­nių moks­lų dak­ta­ras A.Dul­kys yra pi­ni­gų po­li­ti­kos ir vie­šų­jų fi­nan­sų val­dy­mo eks­per­tas, jis yra dir­bęs Lie­tu­vos ban­ke, Lie­tu­vos mo­ne­tų ka­lyk­lo­je, Vals­ty­bės kon­tro­lė­je.

A.Dul­kys nuo 2007 me­tų dir­ba Vals­ty­bės kon­tro­lės 8-ojo au­di­to de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi - šis de­par­ta­men­tas at­sa­kin­gas už Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių lė­šų pa­nau­do­ji­mo tei­sin­gu­mą. 43 me­tų A.Dul­kys yra dir­bęs Sei­mo pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Mun­tia­no se­kre­to­ria­to va­do­vu, taip pat bu­vo Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­jas eko­no­mi­kos klau­si­mais.

Kan­di­da­tas il­gą lai­ką yra dir­bęs cen­tri­nia­me ban­ke – kon­sul­ta­vo Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ką, bu­vo Lie­tu­vos ban­ko Ka­sos de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi, taip pat ėjo Lie­tu­vos mo­ne­tų ka­lyk­los val­dy­bos pir­mi­nin­ko par­ei­gas.

A.Dul­kys Vil­niaus uni­ver­si­te­te yra įgi­jęs eko­no­mis­to iš­si­la­vi­ni­mą, jam su­teik­tas so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­ro laips­nis. Šiuo me­tu jis dės­to Vil­niaus uni­ver­si­te­to Eko­no­mi­kos fa­kul­te­te.