Prezidentė: „Vaiką iš grėsmingos aplinkos reikia išimti čia ir dabar“
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė teiks Sei­mui įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rios už­ti­krin­tų, kad į vai­kams grės­min­gas si­tua­ci­jas bū­tų rea­guo­ja­ma nė vė­liau kaip per vie­ną die­ną, apie pa­ste­bė­tus vai­ko tei­sių pa­žei­di­mus pri­va­lė­tų pra­neš­ti ne tik po­li­ci­ja, li­go­ni­nė, bet ir ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, užk­la­si­nių veik­lų va­do­vai. Taip pat bus įve­da­mi ter­mi­nai, per ku­riuos so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­ma tu­ri pa­si­tai­sy­ti.

Šian­dien ša­lies va­do­vė su­si­ti­ko su so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tru Li­nu Ku­ku­rai­čiu, Lab­da­ros par­amos fon­do SOS vai­kų kai­mų Lie­tu­vo­je drau­gi­jos di­rek­to­re Liu­do­vi­ka Pa­kal­kai­te, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­re Edi­ta Žio­bie­ne, Įtė­vių aso­cia­ci­jos at­sto­vais, pro­fe­sio­na­liais glo­bė­jais ir ap­ta­rė įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rios, ti­ki­ma­si, įsi­ga­lios 2018 m. sau­sio 1 die­ną.

„Pa­tai­sos pa­dės už­ti­krin­ti ri­zi­kos šei­mo­se au­gan­čių vai­kų sau­gu­mą, pa­di­dins tė­vų ir ins­ti­tu­ci­jų at­sa­ko­my­bę, pa­spar­tins vai­kų glo­bos ir įvai­ki­ni­mo pro­ce­sus. Da­bar da­lis ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios pri­va­lo pa­si­rū­pin­ti vai­kų ge­ro­ve, sa­vo dar­bą at­lie­ka tik for­ma­liai ir vei­kia gin­da­mi ne vai­ko, o ins­ti­tu­ci­jos eg­zis­ta­vi­mo in­te­re­są“, – pir­ma­die­nį tei­gė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja eko­no­mi­kos ir so­cia­li­niais klau­si­mais Li­na An­ta­nai­tie­nė.

Pa­sak pre­zi­den­tės, vals­ty­bė, jos ins­ti­tu­ci­jos ir vi­suo­me­nė tu­ri pa­da­ry­ti vis­ką, kad bū­tų su­stab­dy­ta vir­ti­nė pa­si­bai­sė­ji­mą ke­lian­čių tra­ge­di­jų, ku­rio­se dėl su­au­gu­sių­jų smur­to ir at­sa­ko­my­bės sto­kos nu­ken­čia įvai­raus am­žiaus vai­kai, ne­tgi kū­di­kiai.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra be­veik 10 tūkst. ri­zi­kos šei­mų, ku­rio­se au­ga 18 739 vai­kai. Pra­ėju­siais me­tais smur­tą pa­ty­rė per 2 tūkst. vai­kų. Iš vi­so glo­ba yra nu­sta­ty­ta dau­giau kaip 9 tūkst. vai­kų, iš jų glo­bos įstai­go­se au­ga dau­giau kaip 3 tūkst. vai­kų, ki­ti – šei­mo­se ir šei­my­no­se. Pra­ėju­siais me­tais bu­vo įvai­kin­ti 78 vai­kai.

Tei­kia­mos įsta­ty­mų pa­tai­sos įpa­rei­gos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bą (VTAT) į vai­kams grės­min­gas si­tua­ci­jas rea­guo­ti čia ir da­bar, t.y., ne vė­liau kaip per vie­ną die­ną – net jei­gu tai sa­vait­ga­lis ar šven­ti­nė die­na – per­kel­ti vai­ką į sau­gią ap­lin­ką: ap­gy­ven­din­ti jį su mo­ti­na kri­zių cen­tre, per­duo­ti šei­my­nai ar­ba pro­fe­sio­na­liam glo­bė­jui bei par­eng­ti dar­bo su šei­mą pla­ną.

Roberto Dačkaus (president.lt) nuotrauka

Anks­čiau, jei apie grės­mę vai­kui bū­da­vo pra­ne­ša­ma penk­ta­die­nį, vai­ko per­kė­li­mas į sau­gią ap­lin­ką ne­re­tai „nu­si­temp­da­vo“ iki pir­ma­die­nio, nes ne­bu­vo rea­guo­ja­ma ope­ra­ty­viai, vai­kas ir to­liau lik­da­vo grės­min­go­je ap­lin­ko­je. Svars­to­ma, kad to­kių at­ve­jų ne­be­tu­ri bū­ti, to­dėl dar ope­ra­ty­ves­nį vai­kų per­kė­li­mą iš grės­min­gos ap­lin­kos į jam sau­gią ap­lin­ką, įsi­ga­lio­jus pa­tai­soms, tu­rės už­ti­krin­ti ne tik VTAT, bet vi­sos ins­ti­tu­ci­jos dir­ban­čios su vai­kais.

Nors da­bar, kai vai­kui ky­la sau­gu­mo ri­zi­ka – apie tai pra­ne­ša po­li­ci­ja, li­go­ni­nė, prie­mo­nių im­asi VTAT, bet pre­zi­den­tė pa­brė­žia, kad vai­kų sau­gu­mas ne tik VTAT at­sa­ko­my­bė. Įsi­ga­lio­jus pa­tai­soms, apie vai­kui ky­lan­čią sau­gu­mo ri­zi­ką pri­va­lės pra­neš­ti tai pa­ste­bė­ju­sios ir Ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, užk­la­si­nių veik­lų, mo­kyk­lų bū­re­lių va­do­vai, mo­ky­to­jai, vai­kų die­nos cen­trų dar­buo­to­jai ar ki­tos švie­ti­mo ir so­cia­li­nių pa­slau­gų ins­ti­tu­ci­jos. Pre­zi­den­tė pa­brė­žia, kad pi­lie­ti­nės at­sa­ko­my­bės lau­kia­ma ir iš vi­suo­me­nės – kai­my­nų, bend­ruo­me­nių, vi­sų ne­abe­jin­gų žmo­nių.

L. An­ta­nai­tie­nė pri­du­ria, kad už tai, jog ope­ra­ty­viai bū­tų su­rea­guo­ta į vai­kui ky­lan­čią sau­gu­mo ri­zi­ką, tu­rės už­ti­krin­ti VTAT tar­ny­bos, pa­val­džios sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­jai. To­kiu at­ve­ju, sa­vi­val­dy­bės pri­va­lės pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už vai­ko sau­gu­mą, sek­ti si­tua­ci­ją, ste­bė­ti skun­dus ir ga­ran­tuo­ti, kad vai­kas ne­del­siant bū­tų iš­trauk­tas iš jam grės­min­gos ap­lin­kos.

Įve­da­mi terminai

Pa­tai­so­mis apib­rė­žia­mi ter­mi­nai, per ku­riuos so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­ma tu­ri pa­si­tai­sy­ti, kad vai­kas ga­lė­tų grįž­ti į sau­gią ap­lin­ką. Jei­gu per 2 mė­ne­sius, kai vai­kas bu­vo pa­im­tas iš šei­mos, tė­vų el­ge­sys ne­si­kei­čia – jie ne­prii­ma siū­lo­mos pa­gal­bos, ne­sis­ten­gia iš­si­va­duo­ti nuo pri­klau­so­my­bių, VTAT pri­va­lo kreip­tis į teis­mą su pra­šy­mu lai­ki­nai ri­bo­ti jų tė­vys­tės tei­ses.

„Ter­mi­nai at­si­ran­da su la­bai aiš­kiu tiks­lu, nes vai­kas ne­tu­ri „ka­bė­ti“ kaž­kur ir bū­ti tė­vų ne­veik­lu­mo, ne­no­rė­ji­mo ir ne­at­sa­ko­my­bės įkai­tu. At­si­ran­da aiš­kūs ter­mi­nai, ka­da ir bio­lo­gi­niai tė­vai, ir ins­ti­tu­ci­jos, be­si­rū­pi­nan­čios vai­ko tei­sė­mis ir jo ap­sau­ga, ži­no, kad štai da­bar ži­no­me, kiek lai­ko pa­si­tai­sy­mui tu­ri bio­lo­gi­nė šei­ma. Šiai die­nai yra tik są­vo­ka „ne­del­siant“, ku­ri nie­ko ne­pa­sa­ko“, – tei­gė L. An­ta­nai­tie­nė.

Ji pa­brė­žia, kad nau­jos pa­tai­sos yra „di­džiu­lis pa­leng­vi­ni­mas glo­bo­ti ir įvai­kin­ti pa­si­ry­žu­sioms šei­mos, kad tas ke­lias bū­tų daug ma­žes­nis ir bū­tų ma­žes­nė biu­ro­kra­ti­nė ma­ši­na. Ži­no­ji­mas, ka­da vai­kas tu­ri bū­ti pa­im­tas iš šei­mos, kiek lai­ko­mas vie­na­me eta­pe, kiek jo tė­vų tei­sių ri­bo­ji­me, leis už­ti­krin­ti vai­ko sau­gu­mą“.

Lai­ki­nas tė­vys­tės ri­bo­ji­mas pri­va­lo bū­ti per­žiū­ri­mas ne vė­liau kaip po 12 mė­ne­sių. Per šį lai­ką su tė­vais, ne­ge­ban­čiais rū­pin­tis vai­kais, bet no­rin­čiais juos su­sig­rą­žin­ti, bū­tų nuo­lat ak­ty­viai dir­ba­ma – tei­kia­ma so­cia­li­nė ir psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba. Tė­vams, ro­dan­tiems aki­vaiz­džias pa­stan­gas keis­tis, vai­kai ga­li bū­ti su­grą­žin­ti anks­čiau nei pa­si­baigs 12 mė­ne­sių ter­mi­nas.

Ta­čiau jei per vi­są šį lai­ką tė­vai ne­pra­de­da rū­pin­tis sa­vo vai­ku, VTAT su­tei­kia­ma tei­sė im­tis kraš­tu­ti­nės prie­mo­nės – kreip­tis į teis­mą, kad lai­ki­na­sis tė­vys­tės tei­sių ri­bo­ji­mas bū­tų pa­keis­tas į nuo­la­ti­nį – taip at­ve­riant ke­lią įsi­vai­ki­ni­mui.

Pre­zi­den­tė siū­lo, at­siž­vel­giant į vai­ko in­te­re­sus, su­teik­ti pir­me­ny­bę įsi­vai­kin­ti šei­moms ar­ba gi­mi­nėms jau lai­ki­nai glo­bo­jan­tiems įvai­ki­na­mą vai­ką. Taip pat įtei­si­na­ma ga­li­my­bė, vyks­tant įvai­ki­ni­mo pro­ce­sui, vai­ką iš glo­bos įstai­gos per­kel­ti į šei­mą anks­čiau nei bus su­tvar­ky­ti įvai­ki­ni­mo do­ku­men­tai.

Sis­te­ma veiks var­dan vaiko

„Šios pa­tai­sos leis­tų kur­ti to­kią sis­te­mą, ku­ri veik­tų var­dan vai­ko. Kiek­vie­nas vai­kas yra uni­ka­lus at­ve­jis ir vai­ko tė­vai tu­rės įpa­rei­go­ji­mą per 2 mė­ne­sius pra­dė­ti bend­ra­dar­biau­ti su so­cia­li­niais dar­buo­to­jais. Da­bar tai la­bai su­nku pa­siek­ti, nes tė­vai daž­nai net ne­įsi­lei­džia so­cia­li­nių dar­buo­to­jų. Mes už­ti­krin­si­me, kad ter­mi­nai ne­si­tęs­tų bet kiek lai­ko. Da­bar SOS vai­kų kai­me tu­ri­me ke­le­tą vai­kų, ku­riems glo­ba nė­ra ter­mi­nuo­ta, ta­čiau jų bio­lo­gi­nių tė­vų glo­ba yra lai­ki­nai ap­ri­bo­ta. Tai tie­siog užd­rau­džia ob­jek­ty­viai vai­kams pa­tek­ti į įvai­ki­na­mų vai­kų są­ra­šą“, – sa­kė Lab­da­ros par­amos fon­do SOS vai­kų kai­mų Lie­tu­vo­je drau­gi­jos di­rek­to­re L. Pa­kal­kai­tė.

Ji pri­du­ria, kad ter­mi­nai ir ri­ba yra la­bai svar­bu, nes „vai­kai ne­ga­li iki 18 me­tų aug­ti glo­bos na­muo­se tik to­dėl, kad tė­vai kaž­ka­da no­rės jais rū­pin­tis.“

„Kai mes kal­ba­me apie sis­te­mi­nę ne­prie­žiū­rą iš vals­ty­bi­nės pu­sės to­kia ne­prie­žiū­ra, tam ti­kra pra­sme, – tai yra nu­si­kals­ta­mas pikt­nau­džia­vi­mas biu­ro­kra­ti­nė­mis pro­ce­dū­ro­mis, nes jau se­niai ži­no­me, kad ins­ti­tu­ci­nė glo­ba da­ro ža­lą vai­kui. Mes pri­ta­ria­me vis­kam, kas ska­ti­na ir lei­džia vai­kui kuo grei­čiau at­si­dur­ti šei­mos ap­lin­ko­je“, – pre­zi­den­tės tei­kia­moms pa­tai­soms pri­ta­rė so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras L. Ku­ku­rai­tis.

Jis pa­brė­žia, kad at­ei­ty­je taip pat rei­ka­lin­gos pa­tai­sos, ku­rios įtvir­tin­tų ir įvai­ki­ni­mo koor­di­na­to­rių, pa­dė­sian­tį vai­kui grei­čiau pa­tek­ti į glo­bą. „Vi­sos ins­ti­tu­ci­jos, tiek vai­kų glo­bos na­mai, tiek VTAT, tiek teis­mas, vei­kia at­ski­rai ir nė­ra vie­no as­mens, par­ei­gū­no, ku­ris pa­dė­tų vai­kui grei­čiau pa­tek­ti į tą įvai­ki­ni­mo pro­ce­są“ , – sa­kė L. Ku­ku­rai­tis.

Nu­ma­ty­ta įtei­sin­ti ap­mo­ky­tą pro­fe­sio­na­lų bu­din­tį glo­bė­ją, ku­ris įsi­pa­rei­go­tų bet ku­riuo me­tu par­os me­tu ne­del­siant pri­im­ti vai­ką į šei­mą (ne­si­ren­kant vai­ko) ir juo rū­pin­tis, kol jis bus grą­žin­tas į bio­lo­gi­nę šei­mą ar­ba bus per­kel­tas į glo­bė­jų ar įtė­vių šei­mą.

Bū­tent dėl to, kad pro­fe­sio­na­laus glo­bė­jo sta­tu­sas vis dar tei­siš­kai ne­įt­vir­tin­tas, Lie­tu­vo­je pro­fe­sio­na­lių glo­bė­jų yra la­bai ma­žai. Kol kas pro­fe­sio­na­lių glo­bė­jų yra tik Vil­niaus ra­jo­ne, jų iš vi­so 11, o Kau­no vai­kų ge­ro­vės cen­tras „Pas­to­gė“ yra įdar­bi­nęs 6 bu­din­čius glo­bė­jus, ku­rie glo­bo­ja kū­di­kius.

Pro­fe­sio­na­lūs ir bu­din­tys glo­bė­jai gau­na fi­nan­si­nę par­amą – glo­bė­ju dir­ban­tis žmo­gus gau­na at­ly­gi­ni­mą bei pa­pil­do­mą iš­mo­ką vai­ko reik­mėms ten­kin­ti.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis bū­tų įtei­sin­tas so­cia­li­nio (pro­fe­sio­na­laus) glo­bė­jo sta­tu­tas, Sei­mui prieš ke­lias sa­vai­tės tei­kė Sei­mo na­rys My­ko­las Ma­jaus­kas. Ta­čiau ne kar­tą bu­vo su­lauk­ta ne­igia­mų nuo­mo­nių dėl pro­fe­sio­na­laus glo­bė­jo sta­tu­so įtei­si­ni­mo, – ne­va tai tik dar vie­nas bū­das lei­džian­tis žmo­nėms pa­si­pel­ny­ti.

To­kius pro­fe­sio­na­lius glo­bė­jus tu­ri Suo­mi­ja, Ita­li­ja, Vo­kie­ti­ja, Šve­di­ja, Nor­ve­gi­ja, Olan­di­ja, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Veng­ri­ja, Aus­tri­ja, Slo­vė­ni­ja.

Pra­ėju­siais me­tais vy­riau­sias įvai­kin­tas vai­kas bu­vo 9 me­tų, tik trys vai­kai bu­vo 7–9 me­tų. To­dėl siū­lo­ma įsi­vai­ki­nu­siai šei­mai su­teik­ti to­kias pa­čias iš­mo­kas ir at­os­to­gas, ko­kio­mis nau­do­ja­si vi­si tė­vai, gi­mus vai­kui. Svars­to­ma, kad tai tu­rė­tų pa­ska­tin­ti įsi­vai­kin­ti ne tik kū­di­kius, bet ir vy­res­nius vai­kus – šiais at­ve­jais at­skai­tos taš­ku lai­kant vai­ko at­si­ra­di­mo šei­mo­je da­tą.

Įsta­ty­mų pa­tai­so­se taip pat nu­ma­to­ma cen­tra­li­zuo­ti vai­kų glo­bos aps­kai­tą, kad bū­tų su­da­ry­tos są­ly­gos glo­bo­ti ir įvai­kin­ti vai­kus iš vi­sos Lie­tu­vos, o ne vien iš tos sa­vi­val­dy­bės, ku­rio­je gy­ve­na įtė­viai ar glo­bė­jai. Tai bū­tų iš­sau­go­mi vai­kų gi­mi­nys­tės ry­šiai. Siū­lo­ma, kad VTAT per vie­ną die­ną, kai vai­kui nu­sta­to­ma glo­ba, pra­neš­tų apie jo bro­lį ar se­se­rį au­gi­nan­čiai glo­bė­jų ar­ba įtė­vių šei­mai, ku­riai bū­tų su­tei­kia­ma pir­me­ny­bė pri­im­ti ir šį vai­ką.

Glo­bė­jams, įtė­viams ir bio­lo­gi­niams tė­vams, kol tvar­ko­mi do­ku­men­tai, nu­ma­ty­ta už­ti­krin­ti ne­mo­ka­mą vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mą tei­si­nę pa­gal­bą ir at­leis­ti nuo žy­mi­nio mo­kes­čio, ku­ris yra lyg pa­si­ty­čio­ji­mas iš žmo­nių, no­rin­čių tap­ti įtė­viais. Vals­ty­bė ska­ti­na vai­kų įsi­vai­ki­ni­mą, bet pra­šo už tai su­mo­kė­ti ir žy­mi­nį mo­kes­tį – 41 eu­rą.

Šiuo me­tu tai­ko­mo įpa­rei­go­ji­mo by­los do­ku­men­tuo­se bio­lo­gi­niams tė­vams at­sklei­džia­mi bū­si­mų įtė­vių as­mens duo­me­nys (gy­ve­na­mo­sios vie­tos ar dar­bo­vie­tės ad­re­sas, as­mens ko­das, in­for­ma­ci­ja apie pa­ja­mas).

Esą tai yra vie­na iš kliū­čių, dėl ku­rios žmo­nės vė­liau ne­be­no­ri tap­ti įtė­viais ar glo­bė­jais, nes jau­čia­si ne­už­ti­krin­ti sa­vo sau­gu­mu. Ne­re­tai bū­si­mas įtė­vis su­lau­kia gra­si­ni­mu te­le­fo­nu iš bio­lo­gi­nių tė­vų ar su­lau­kia jų net sa­vo na­muo­se. To­dėl pa­tai­so­mis sie­kia­ma, kad bio­lo­gi­niams tė­vams ne­be­bū­tų at­sklei­džia­mi įtė­vių as­mens duo­me­nys.

No­ri­ma di­din­ti ir am­žiaus cen­zą bū­si­miems įtė­viams. Da­bar įtė­viu tap­ti ga­li ne vy­res­ni nei 50 me­tų, šis am­žiaus cen­zas tu­rė­tų bū­ti pra­tęs­tas iki 55 me­tų.

Taip pat sie­kia­ma, kad as­me­nims už ty­či­nius nu­si­kal­ti­mus, bū­tų drau­džia­ma įvai­kin­ti ar glo­bo­ti vai­kus net ir teis­tu­mui iš­ny­kus.