Prezidentė: tikras pabėgėlis Europoje nesirenka šalies
Ti­kras pa­bė­gė­lis ne­si­ren­ka ša­lies, o ieš­kan­tiems „kur gra­žiau ir šil­čiau“ pa­bė­gė­lio sta­tu­sas ES ga­li bū­ti ne­su­teik­tas, par­eiš­kė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Jei­gu tai yra ti­kras pa­bė­gė­lis, ku­ris bė­ga nuo ka­ro, bė­ga gel­bė­da­mas sa­vo gy­vy­bę, to­kie pa­bė­gė­liai daž­niau­siai ne­si­ren­ka ša­lių“, – ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams Briu­se­ly­je sa­kė D.Gry­baus­kai­tė. Jos pa­si­sa­ky­mo gar­so įra­šą iš­pla­ti­no pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Ša­lies va­do­vė abe­jo­jo, ar mig­ran­tams, ku­rie „ren­ka­si, kur dau­giau, kur gra­žiau ir kur šil­čiau“ Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys no­rės su­teik­ti pa­bė­gė­lio sta­tu­są.

„Ma­nau, šis klau­si­mas ti­krai ne­ak­tua­lus, jis iš­sisp­ręs“, – pri­dū­rė pre­zi­den­tė.

Vė­liau ket­vir­ta­die­nį ji da­ly­vaus Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos po­sė­dy­je, kur, be ki­tų klau­si­mų, ap­tars ir prie­mo­nes ko­vai su Eu­ro­pą kre­čian­čia mig­ra­ci­jos kri­ze.

Grai­ki­jo­je pra­ėju­sią sa­vai­tę vie­šė­jęs vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius tei­gė, kad nors Lie­tu­va yra su­ti­ku­si vie­ną šei­mą per­kel­ti į Lie­tu­vą ar­ti­miau­siu me­tu, no­rin­čių at­vyk­ti pa­bė­gė­lių ras­ti dar ne­pa­vy­ko. Šiuo me­tu jis su Vy­riau­sy­bės at­sto­vais vie­ši Ita­li­jo­je, kur ap­ta­ria pa­si­ruo­ši­mo pa­bė­gė­lių per­kė­li­mui klau­si­mus.

Vy­riau­sy­bė ke­ti­na par­eng­ti in­for­ma­ci­nę kam­pa­ni­ją apie bei da­ly­ti in­for­ma­ci­nius lanks­ti­nu­kus apie Lie­tu­vą pa­bė­gė­lių sto­vyk­lo­se Grai­ki­jo­je ir Ita­li­jo­je.

Lie­tu­va per dve­jus me­tus įsi­pa­rei­go­jo pri­im­ti apie 1100 pa­bė­gė­lių iš to­kių ša­lių kaip Si­ri­ja, Ira­kas ir Eri­trė­ja.