Prezidentė tikisi, kad T.May suteiks aiškumo rinkoms ir deryboms su ES
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ti­ki­si, kad nau­jo­ji Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės vy­riau­sy­bės va­do­vė The­re­sa May  su­teiks dau­giau aiš­ku­mo tiek rin­koms, tiek bū­si­moms de­ry­boms dėl bri­tų iš­sto­ji­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES).

„Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė yra svar­bi Lie­tu­vos sau­gu­mo ir eko­no­mi­nė par­tne­rė. Esa­me pa­si­ren­gę dirb­ti su nau­ją­ją šios vals­ty­bės prem­je­re. Ti­ki­mės, kad p. May pa­sky­ri­mas Vy­riau­sy­bės va­do­ve su­teiks dau­giau aiš­ku­mo tiek fi­nan­si­nėms rin­koms, tiek bū­si­moms de­ry­boms dėl to­les­nių Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės san­ty­kių“, – sa­kė D.Gry­baus­kai­tė, ku­rios pa­si­sa­ky­mą BNS per­da­vė pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

„Taip pat la­bai svar­bu už­ti­krin­ti, kad bū­tų su­stab­dy­tas ne­apy­kan­tos kurs­ty­mas prieš ki­ta­tau­čius Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je“, – pri­dū­rė ji.

Še­še­rius me­tus Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės mi­nis­tro pir­mi­nin­ko par­ei­gas užė­męs Da­vi­das Ca­me­ro­nas at­sis­ta­ty­di­no po to, kai bri­tai re­fe­ren­du­me nu­bal­sa­vo už pa­si­trau­ki­mą iš ES. T.May li­ko vie­nin­te­lė kan­di­da­tė į Bri­ta­ni­jos prem­je­ro par­ei­gas, anks­čiau pa­si­trau­kus ke­liems jos kon­ku­ren­tams par­ti­jo­je.

Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Lon­do­ne duo­me­ni­mis, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je gy­ve­na apie 200 tūkst. lie­tu­vių.

A.But­ke­vi­čius ti­ki­si, kad su Di­džią­ja Bri­ta­ni­ja to­liau vys­ty­sis stip­rūs ryšiai

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, svei­kin­da­mas nau­ją­ją Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės mi­nis­trę pir­mi­nin­kę The­re­są May, vy­lė­si plė­to­ti dvi­ša­lius po­li­ti­nius ir eko­no­mi­nius ry­šius, par­tne­rys­tę gy­ny­bos sri­ty­je.

Jis sa­kė esąs įsi­ti­ki­nęs, kad par­ei­gas ei­nant T.May „stip­rūs dvi­ša­liai po­li­ti­niai ir eko­no­mi­niai ry­šiai, pa­ti­ki­ma par­tne­rys­tė gy­ny­bos sri­ty­je, ar­ti­mas žmo­giš­kas bend­ra­vi­mas ir to­liau sėk­min­gai vys­ty­sis“.

A.But­ke­vi­čius taip pat iš­reiš­kė vil­tį, kad Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė iš­liks ar­ti­ma par­tne­re spren­džiant Eu­ro­pos klau­si­mus, o ša­lys drau­ge iš­lai­kys ir stip­rins tarp­tau­ti­nę tai­ką ir sau­gu­mą, de­mo­kra­ti­ją ir ge­ro­vę Eu­ro­po­je ir už jos ri­bų.

„Lin­kiu Jums sėk­mės vyk­dant nau­ją­sias par­ei­gas ir sie­kiant ša­lies žmo­nių ge­ro­vės“, – sa­kė Lie­tu­vos prem­je­ras.

T.May pos­te kei­čia še­še­rius me­tus Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės mi­nis­tro pir­mi­nin­ko par­ei­gas ėju­sį Da­vi­dą Ca­me­ro­ną, ku­ris at­sis­ta­ty­di­no po to, kai bri­tai re­fe­ren­du­me nu­bal­sa­vo už pa­si­trau­ki­mą iš ES.